Tips Monitoring Your Amazon Spending Total

lyhoang.lam

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách giám sát tổng chi tiêu Amazon của bạn **

Amazon là một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để mua sắm cho nhiều mặt hàng.Tuy nhiên, thật dễ dàng để chi tiêu quá mức trên Amazon nếu bạn không cẩn thận.Để tránh điều này, điều quan trọng là phải theo dõi tổng số chi tiêu trên Amazon của bạn.

Dưới đây là một vài cách để làm điều này:

*** Sử dụng ứng dụng Amazon. ** Ứng dụng Amazon có tính năng tích hợp cho phép bạn theo dõi chi tiêu của mình.Để truy cập tính năng này, hãy mở ứng dụng và nhấn vào tab "Danh sách & Danh sách".Sau đó, nhấn vào "Đơn hàng của bạn" và chọn "Xem Lịch sử thứ tự."Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các đơn đặt hàng gần đây của bạn, cũng như tổng số tiền bạn đã chi.
*** Kiểm tra email của bạn. ** Amazon gửi cho bạn xác nhận email mỗi khi bạn mua hàng.Email này bao gồm tổng số tiền mua hàng của bạn, cũng như liên kết đến lịch sử đặt hàng của bạn.
*** Truy cập tài khoản Amazon trực tuyến của bạn. ** Bạn cũng có thể theo dõi tổng chi tiêu Amazon của mình bằng cách truy cập tài khoản của bạn trực tuyến.Để làm điều này, hãy truy cập www.amazon.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.Sau đó, nhấp vào tab "Tài khoản & Danh sách" và chọn "Đơn hàng của bạn."Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các đơn đặt hàng gần đây của bạn, cũng như tổng số tiền bạn đã chi.

Ngoài việc theo dõi chi tiêu tổng thể của bạn, bạn cũng có thể thiết lập các cảnh báo để thông báo cho bạn khi bạn đạt đến một ngưỡng chi tiêu nhất định.Để thực hiện việc này, hãy truy cập tài khoản Amazon của bạn trực tuyến và nhấp vào tab "Danh sách & Danh sách".Sau đó, chọn "Cài đặt" và nhấp vào "Thông báo."Theo "Mua sắm", bạn có thể chọn nhận thông báo email khi bạn đạt được một khoản chi tiêu nhất định.

Theo dõi tổng chi tiêu Amazon của bạn là một cách tuyệt vời để tránh bội chi.Bằng cách sử dụng các mẹo ở trên, bạn có thể đứng đầu chi tiêu của mình và đảm bảo rằng bạn không chi tiêu nhiều hơn bạn có thể đủ khả năng.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách theo dõi chi tiêu Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201915010)
* [Cách thiết lập cảnh báo cho chi tiêu Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201908010)

[ENGLISH]:
**How to Monitor Your Amazon Spending Total**

Amazon is a convenient and affordable way to shop for a wide variety of items. However, it's easy to overspend on Amazon if you're not careful. To avoid this, it's important to monitor your Amazon spending total.

Here are a few ways to do this:

* **Use the Amazon app.** The Amazon app has a built-in feature that allows you to track your spending. To access this feature, open the app and tap on the "Account & Lists" tab. Then, tap on "Your Orders" and select "View Order History." You'll see a list of all your recent orders, as well as the total amount you've spent.
* **Check your email.** Amazon sends you an email confirmation every time you make a purchase. This email includes the total amount of your purchase, as well as a link to your order history.
* **Visit your Amazon account online.** You can also track your Amazon spending total by visiting your account online. To do this, go to www.amazon.com and sign in to your account. Then, click on the "Account & Lists" tab and select "Your Orders." You'll see a list of all your recent orders, as well as the total amount you've spent.

In addition to tracking your overall spending, you can also set up alerts to notify you when you reach a certain spending threshold. To do this, go to your Amazon account online and click on the "Account & Lists" tab. Then, select "Settings" and click on "Notifications." Under "Shopping," you can choose to receive an email notification when you reach a certain spending amount.

Monitoring your Amazon spending total is a great way to avoid overspending. By using the tips above, you can stay on top of your spending and make sure you're not spending more than you can afford.

**Reference articles:**

* [How to Track Your Amazon Spending](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201915010)
* [How to Set Up Alerts for Your Amazon Spending](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201908010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top