Tips Master your Amazon Fire Tablet

dangkhoacorwin

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm chủ máy tính bảng lửa Amazon của bạn **

Máy tính bảng Amazon Fire là một cách tuyệt vời để thưởng thức phim, chương trình truyền hình, âm nhạc và trò chơi đang di chuyển.Nhưng với rất nhiều tính năng và cài đặt, thật khó để biết làm thế nào để tận dụng tối đa thiết bị của bạn.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thành thạo máy tính bảng Amazon Fire của bạn để bạn có thể sử dụng nó với toàn bộ tiềm năng của nó.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ thiết lập cơ bản đến các tính năng nâng cao, vì vậy bạn sẽ có thể thực hiện mọi thứ từ phát trực tuyến các chương trình yêu thích của bạn đến tải xuống ứng dụng và trò chơi.

** 1.Thiết lập máy tính bảng Amazon Fire của bạn **

Khi bạn lần đầu tiên nhận máy tính bảng Amazon Fire, bạn sẽ cần thiết lập nó.Điều này liên quan đến việc kết nối với mạng Wi-Fi, tạo tài khoản Amazon và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Để kết nối với mạng Wi-Fi, hãy mở ứng dụng ** Cài đặt ** và nhấn ** mạng & Internet **.Sau đó, nhấn ** Wi-Fi ** và chọn mạng bạn muốn kết nối.

Để tạo tài khoản Amazon, hãy mở ứng dụng ** Cài đặt ** và nhấn ** Tài khoản & Sync **.Sau đó, nhấn ** Tạo tài khoản Amazon ** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, hãy mở ứng dụng ** Cài đặt ** và nhấn ** Tài khoản & Sync **.Sau đó, nhấn ** Google ** và đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Google của bạn.

** 2.Sử dụng màn hình chính **

Màn hình chính là màn hình chính trên máy tính bảng Amazon Fire của bạn.Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy ứng dụng, trò chơi và nội dung khác của mình.

Để mở một ứng dụng, hãy nhấn vào biểu tượng của nó trên màn hình chính.Để đóng một ứng dụng, hãy vuốt lên từ dưới cùng của màn hình và sau đó nhấn vào nút X.

Để tìm kiếm một ứng dụng hoặc nội dung, hãy nhấn vào thanh ** tìm kiếm ** ở đầu màn hình và nhập những gì bạn đang tìm kiếm.

Để tùy chỉnh màn hình chính, nhấn và giữ một điểm trống trên màn hình và sau đó nhấn ** Chỉnh sửa **.Sau đó, bạn có thể thêm hoặc xóa ứng dụng, thay đổi thứ tự của các ứng dụng và tạo các thư mục.

** 3.Sử dụng thanh điều hướng **

Thanh điều hướng nằm ở dưới cùng của màn hình và nó chứa các nút sau:

*** Trang chủ: ** Đưa bạn đến màn hình chính.
*** Quay lại: ** Quay trở lại màn hình trước.
*** Recents: ** hiển thị danh sách các ứng dụng bạn đã sử dụng gần đây.
*** Trình chuyển đổi ứng dụng: ** Hiển thị danh sách tất cả các ứng dụng bạn đã mở.

Để sử dụng thanh điều hướng, chỉ cần nhấn vào nút bạn muốn.

**4.Tải xuống ứng dụng và trò chơi **

Bạn có thể tải xuống các ứng dụng và trò chơi từ Amazon Appstore.Để mở AppStore, hãy nhấn vào biểu tượng ** Ứng dụng ** trên màn hình chính.

Để tìm kiếm một ứng dụng hoặc trò chơi, hãy nhấn vào thanh ** tìm kiếm ** ở đầu màn hình và nhập những gì bạn đang tìm kiếm.

Để tải xuống một ứng dụng hoặc trò chơi, hãy nhấn vào biểu tượng của nó và sau đó nhấn ** Nhận **.Ứng dụng hoặc trò chơi sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

** 5.Quản lý lưu trữ của bạn **

Máy tính bảng Amazon Fire của bạn có một lượng không gian lưu trữ hạn chế.Để xem bạn còn lại bao nhiêu lưu trữ, hãy mở ứng dụng ** cài đặt ** và nhấn ** tùy chọn thiết bị **.Sau đó, nhấn ** Lưu trữ **.

Để giải phóng không gian lưu trữ, bạn có thể xóa ứng dụng và trò chơi, xóa ảnh và video hoặc chuyển nội dung vào máy tính của bạn.

** 6.Sử dụng nút nguồn **

Nút nguồn nằm ở đầu thiết bị.Để bật máy tính bảng Amazon Fire của bạn, nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi bạn thấy logo Amazon.

Để tắt máy tính bảng Amazon Fire của bạn, nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi bạn thấy menu Power.Sau đó, nhấn ** tắt nguồn **.

Để khởi động lại máy tính bảng Amazon Fire của bạn, nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi bạn thấy menu Power.Sau đó, nhấn ** Khởi động lại **.

** 7.Sử dụng các nút âm lượng **

Các nút âm lượng nằm ở phía bên trái của thiết bị.Để tăng âm lượng, nhấn nút tăng âm lượng.Để giảm âm lượng, nhấn nút giảm âm lượng.

**số 8.Sử dụng màn hình khóa **

Màn hình khóa là màn hình xuất hiện khi Amazon Fire

[ENGLISH]:
**Master Your Amazon Fire Tablet**

The Amazon Fire tablet is a great way to enjoy movies, TV shows, music, and games on the go. But with so many features and settings, it can be hard to know how to get the most out of your device.

This guide will help you master your Amazon Fire tablet so you can use it to its full potential. We'll cover everything from basic setup to advanced features, so you'll be able to do everything from streaming your favorite shows to downloading apps and games.

**1. Set up your Amazon Fire tablet**

When you first get your Amazon Fire tablet, you'll need to set it up. This involves connecting to a Wi-Fi network, creating an Amazon account, and signing in to your Google account.

To connect to a Wi-Fi network, open the **Settings** app and tap **Network & internet**. Then, tap **Wi-Fi** and select the network you want to connect to.

To create an Amazon account, open the **Settings** app and tap **Accounts & sync**. Then, tap **Create Amazon account** and follow the instructions on the screen.

To sign in to your Google account, open the **Settings** app and tap **Accounts & sync**. Then, tap **Google** and sign in with your Google account email address and password.

**2. Use the Home screen**

The Home screen is the main screen on your Amazon Fire tablet. It's where you'll find your apps, games, and other content.

To open an app, tap its icon on the Home screen. To close an app, swipe up from the bottom of the screen and then tap the X button.

To search for an app or content, tap the **Search** bar at the top of the screen and type in what you're looking for.

To customize the Home screen, tap and hold an empty spot on the screen and then tap **Edit**. You can then add or remove apps, change the order of apps, and create folders.

**3. Use the navigation bar**

The navigation bar is at the bottom of the screen and it contains the following buttons:

* **Home:** Takes you to the Home screen.
* **Back:** Goes back to the previous screen.
* **Recents:** Shows a list of the apps you've recently used.
* **App switcher:** Shows a list of all the apps you have open.

To use the navigation bar, simply tap the button you want.

**4. Download apps and games**

You can download apps and games from the Amazon Appstore. To open the Appstore, tap the **Apps** icon on the Home screen.

To search for an app or game, tap the **Search** bar at the top of the screen and type in what you're looking for.

To download an app or game, tap its icon and then tap **Get**. The app or game will be downloaded and installed automatically.

**5. Manage your storage**

Your Amazon Fire tablet has a limited amount of storage space. To see how much storage you have left, open the **Settings** app and tap **Device Options**. Then, tap **Storage**.

To free up storage space, you can delete apps and games, remove photos and videos, or move content to your computer.

**6. Use the power button**

The power button is at the top of the device. To turn on your Amazon Fire tablet, press and hold the power button until you see the Amazon logo.

To turn off your Amazon Fire tablet, press and hold the power button until you see the power menu. Then, tap **Power off**.

To restart your Amazon Fire tablet, press and hold the power button until you see the power menu. Then, tap **Restart**.

**7. Use the volume buttons**

The volume buttons are on the left side of the device. To increase the volume, press the volume up button. To decrease the volume, press the volume down button.

**8. Use the lock screen**

The lock screen is the screen that appears when your Amazon Fire
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top