Tips Managing Missed Punches on Amazon A to Z

buithuong.khang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Những cú đấm bị bỏ lỡ là một sự xuất hiện phổ biến trên Amazon A đến Z, và chúng có thể là một nỗi đau lớn để đối phó.Họ không chỉ dành thời gian để giải quyết, mà họ còn có thể làm hỏng số liệu và danh tiếng của người bán của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những cú đấm bị bỏ lỡ là làm thế nào để ngăn chặn chúng và cách quản lý chúng nếu chúng xảy ra.

Một cú đấm bị bỏ lỡ là gì?

Một cú đấm bị bỏ lỡ là một đơn đặt hàng không được vận chuyển đúng giờ.Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

* Người bán không có mặt hàng trong kho.
* Người bán trải nghiệm sự chậm trễ vận chuyển.
* Người bán quên gửi đơn đặt hàng.

Khi một cú đấm bị bỏ lỡ xảy ra, Amazon sẽ tự động mở yêu cầu A đến Z theo đơn đặt hàng.Đây là một loại khiếu nại của khách hàng có thể làm hỏng số liệu và danh tiếng của người bán của bạn.

Làm thế nào để ngăn chặn những cú đấm bị bỏ lỡ

Cách tốt nhất để ngăn chặn các cú đấm bị bỏ lỡ là đảm bảo rằng bạn có mặt hàng trong kho và bạn gửi đơn đặt hàng đúng hạn.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn làm điều này:

* Theo dõi các mức tồn kho của bạn để bạn biết khi nào bạn cần sắp xếp lại các mục.
* Sử dụng phần mềm vận chuyển để giúp bạn theo dõi đơn đặt hàng và quản lý lịch vận chuyển của bạn.
* Thiết lập thông báo vận chuyển tự động để bạn được nhắc đến các đơn đặt hàng đúng hạn.

Cách quản lý các cú đấm bị bỏ lỡ

Nếu một cú đấm bị bỏ lỡ xảy ra, điều quan trọng là phải thực hiện các bước để giải quyết nó càng nhanh càng tốt.Dưới đây là một vài lời khuyên:

* Liên hệ với khách hàng và xin lỗi vì sự chậm trễ.
* Đề nghị hoàn trả cho khách hàng hoặc gửi một mặt hàng thay thế.
* Làm việc với Amazon để đóng yêu cầu A đến Z.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp giảm thiểu tác động của các cú đấm bị bỏ lỡ đối với số liệu và danh tiếng của người bán.

Bài viết tham khảo:

* [Cách ngăn chặn các cú đấm bị bỏ lỡ trên Amazon A đến Z] (Amazon)
* [Cách quản lý các cú đấm bị bỏ lỡ trên Amazon A đến Z] (Amazon)

[ENGLISH]:
Missed punches are a common occurrence on Amazon A to Z, and they can be a major pain to deal with. Not only do they take time to resolve, but they can also damage your seller metrics and reputation.

In this article, we'll discuss what missed punches are, how to prevent them, and how to manage them if they do occur.

What is a missed punch?

A missed punch is an order that is not shipped on time. This can happen for a variety of reasons, such as:

* The seller doesn't have the item in stock.
* The seller experiences a shipping delay.
* The seller forgets to ship the order.

When a missed punch occurs, Amazon will automatically open an A to Z claim on the order. This is a type of customer complaint that can damage your seller metrics and reputation.

How to prevent missed punches

The best way to prevent missed punches is to make sure that you have the item in stock and that you ship orders on time. Here are a few tips to help you do this:

* Keep track of your inventory levels so that you know when you need to reorder items.
* Use a shipping software to help you track orders and manage your shipping schedule.
* Set up automatic shipping notifications so that you're reminded to ship orders on time.

How to manage missed punches

If a missed punch does occur, it's important to take steps to resolve it as quickly as possible. Here are a few tips:

* Contact the customer and apologize for the delay.
* Offer to refund the customer or send a replacement item.
* Work with Amazon to close the A to Z claim.

By following these tips, you can help to minimize the impact of missed punches on your seller metrics and reputation.

Reference articles:

* [How to Prevent Missed Punches on Amazon A to Z](https://sellercentral.amazon.com/forums/t/how-to-prevent-missed-punches-on-amazon-a-z/28794)
* [How to Manage Missed Punches on Amazon A to Z](https://sellercentral.amazon.com/forums/t/how-to-manage-missed-punches-on-amazon-a-z/30696)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top