Tips Manage Smart Home Devices with Amazon Hubs

[TIẾNG VIỆT]:
** Quản lý các thiết bị nhà thông minh với các trung tâm Amazon **

Amazon Hubs là một cách thuận tiện để nhận các gói, trả lại các mục và quản lý tài khoản Amazon của bạn.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể sử dụng các trung tâm Amazon để kiểm soát các thiết bị nhà thông minh của bạn?

Với ứng dụng Amazon Alexa, bạn có thể sử dụng Amazon Hub của mình để:

* Bật đèn, điều chỉnh bộ điều nhiệt và cửa khóa
* Phát nhạc và điều khiển TV của bạn
* Nhận tin tức mới nhất và cập nhật thời tiết
* Kiểm tra camera bảo mật của bạn

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Amazon Alexa và nhấn vào tab "Thiết bị".Sau đó, chọn nút "+" và chọn "Thêm thiết bị."Chọn "Amazon Hub" và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Khi trung tâm Amazon của bạn được kết nối, bạn có thể điều khiển các thiết bị nhà thông minh của mình bằng cách nói: "Alexa, bật đèn" hoặc "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ."Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Amazon Alexa để điều khiển các thiết bị của mình từ xa.

Nếu bạn có nhiều trung tâm Amazon, bạn có thể sử dụng chúng để tạo hệ thống âm thanh nhiều phòng.Điều này cho phép bạn chơi nhạc trong các phòng khác nhau trong nhà hoặc nghe cùng một âm thanh trong mỗi phòng.

Để tạo hệ thống âm thanh nhiều phòng, hãy mở ứng dụng Amazon Alexa và nhấn vào tab "Thiết bị".Sau đó, chọn nút "+" và chọn "Tạo nhóm."Đặt tên cho nhóm của bạn và chọn các trung tâm Amazon mà bạn muốn bao gồm.

Khi nhóm của bạn được tạo ra, bạn có thể chơi nhạc trong các phòng khác nhau bằng cách nói: "Alexa, chơi nhạc trong phòng khách" hoặc "Alexa, chơi nhạc ở khắp mọi nơi".

Amazon Hub là một cách thuận tiện để kiểm soát các thiết bị nhà thông minh của bạn.Với ứng dụng Amazon Alexa, bạn có thể sử dụng Amazon Hub của mình để bật đèn, điều chỉnh bộ điều nhiệt, chơi nhạc và hơn thế nữa.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách sử dụng các trung tâm Amazon để kiểm soát các thiết bị nhà thông minh của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g60585330)
* [Cách tạo hệ thống âm thanh nhiều phòng với Amazon Hubs] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g60585330)

[ENGLISH]:
**Manage Smart Home Devices with Amazon Hubs**

Amazon Hubs are a convenient way to receive packages, return items, and manage your Amazon account. But did you know that you can also use Amazon Hubs to control your smart home devices?

With the Amazon Alexa app, you can use your Amazon Hub to:

* Turn on lights, adjust thermostats, and lock doors
* Play music and control your TV
* Get the latest news and weather updates
* Check your security cameras

To get started, open the Amazon Alexa app and tap the "Devices" tab. Then, select the "+" button and choose "Add Device." Select "Amazon Hub" and follow the on-screen instructions.

Once your Amazon Hub is connected, you can control your smart home devices by saying, "Alexa, turn on the lights" or "Alexa, set the thermostat to 72 degrees." You can also use the Amazon Alexa app to control your devices remotely.

If you have multiple Amazon Hubs, you can use them to create a multi-room audio system. This allows you to play music in different rooms of your home or listen to the same audio in every room.

To create a multi-room audio system, open the Amazon Alexa app and tap the "Devices" tab. Then, select the "+" button and choose "Create Group." Give your group a name and select the Amazon Hubs that you want to include.

Once your group is created, you can play music in different rooms by saying, "Alexa, play music in the living room" or "Alexa, play music everywhere."

Amazon Hubs are a convenient way to control your smart home devices. With the Amazon Alexa app, you can use your Amazon Hub to turn on lights, adjust thermostats, play music, and more.

**Reference Articles:**

* [How to Use Amazon Hubs to Control Your Smart Home Devices](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G60585330)
* [How to Create a Multi-Room Audio System with Amazon Hubs](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G60585330)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top