Tips Manage Inventory with Amazon Seller Central

quynhtien8600

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách quản lý hàng tồn kho với Amazon Seller Central **

Amazon Sell Central là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn quản lý hàng tồn kho của mình, theo dõi đơn đặt hàng và liên lạc với khách hàng.Tuy nhiên, nó cũng có thể là một chút áp đảo, đặc biệt nếu bạn chưa quen với việc bán trên Amazon.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản về quản lý hàng tồn kho ở Amazon Seller Central, bao gồm cả cách:

* Thêm sản phẩm vào kho của bạn
* Theo dõi mức kiểm kê của bạn
* Quản lý các đơn đặt hàng tồn kho của bạn
* Giao tiếp với khách hàng về các vấn đề hàng tồn kho

** Thêm sản phẩm vào kho của bạn **

Để thêm một sản phẩm vào kho của bạn, trước tiên bạn sẽ cần tạo một danh sách sản phẩm.Điều này bao gồm nhập tiêu đề sản phẩm, mô tả, giá cả và hình ảnh.Bạn cũng sẽ cần chọn danh mục và danh mục con của sản phẩm.

Khi bạn đã tạo một danh sách sản phẩm, bạn có thể thêm nó vào kho của mình.Để làm điều này, hãy chuyển đến tab ** Inventory ** trong Trung tâm Người bán và nhấp vào ** Thêm một sản phẩm **.Sau đó, chọn danh sách sản phẩm bạn vừa tạo và nhấp vào ** Thêm vào kho **.

Bạn cũng có thể thêm sản phẩm vào hàng tồn kho của bạn với số lượng lớn.Để làm điều này, hãy truy cập tab ** Inventory ** và nhấp vào ** Tải lên tệp **.Sau đó, chọn tệp chứa dữ liệu sản phẩm của bạn và nhấp vào ** Tải lên **.

** Theo dõi mức tồn kho của bạn **

Amazon Sell Central sẽ tự động theo dõi mức tồn kho của bạn.Bạn có thể xem các mức tồn kho hiện tại của mình bằng cách truy cập tab ** Inventory ** và nhấp vào ** Quản lý hàng tồn kho **.

Bạn cũng có thể thiết lập các cảnh báo để thông báo cho bạn khi mức kiểm kê của bạn đạt đến một ngưỡng nhất định.Để làm điều này, hãy truy cập tab ** Inventory ** và nhấp vào cài đặt ** **.Sau đó, chọn tab ** Cảnh báo kiểm kê ** và nhập ngưỡng mong muốn.

** Quản lý các đơn đặt hàng tồn kho của bạn **

Amazon Sell Central sẽ tự động theo dõi các đơn đặt hàng tồn kho của bạn.Bạn có thể xem các đơn đặt hàng hiện tại của mình bằng cách truy cập tab ** đơn hàng **.

Bạn cũng có thể quản lý các đơn đặt hàng của mình bằng cách hủy bỏ chúng, hoàn trả khách hàng hoặc vận chuyển chúng.Để làm điều này, nhấp vào đơn đặt hàng bạn muốn quản lý và nhấp vào nút thích hợp.

** Giao tiếp với khách hàng về các vấn đề hàng tồn kho **

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hàng tồn kho nào, bạn có thể giao tiếp với khách hàng thông qua Amazon Seller Central.Để làm điều này, hãy chuyển đến tab ** đơn hàng ** và nhấp vào đơn đặt hàng bạn muốn trả lời.Sau đó, nhập tin nhắn của bạn vào trường ** Trả lời cho khách hàng ** và nhấp vào ** Gửi **.

**Phần kết luận**

Amazon Sell Central là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn quản lý hàng tồn kho của mình, theo dõi đơn đặt hàng và liên lạc với khách hàng.Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể bắt đầu với quản lý hàng tồn kho ở Amazon Seller Central và bắt đầu bán nhiều sản phẩm hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách thêm sản phẩm vào kho lưu trữ trung tâm của người bán Amazon] (Amazon)
* [Cách theo dõi hàng tồn kho trung tâm của người bán Amazon] (Amazon)
* [Cách quản lý các đơn đặt hàng tồn kho trung tâm của người bán Amazon] (Amazon)
* [Cách giao tiếp với khách hàng về các vấn đề hàng tồn kho trên Amazon Seller Central] (Amazon)

[ENGLISH]:
**How to Manage Inventory with Amazon Seller Central**

Amazon Seller Central is a powerful tool that can help you manage your inventory, track your orders, and communicate with customers. However, it can also be a bit overwhelming, especially if you're new to selling on Amazon.

This article will walk you through the basics of inventory management in Amazon Seller Central, including how to:

* Add products to your inventory
* Track your inventory levels
* Manage your inventory orders
* Communicate with customers about inventory issues

**Adding products to your inventory**

To add a product to your inventory, you'll need to first create a product listing. This includes entering the product title, description, price, and images. You'll also need to select the product's category and subcategory.

Once you've created a product listing, you can add it to your inventory. To do this, go to the **Inventory** tab in Seller Central and click **Add a product**. Then, select the product listing you just created and click **Add to inventory**.

You can also add products to your inventory in bulk. To do this, go to the **Inventory** tab and click **Upload a file**. Then, select the file that contains your product data and click **Upload**.

**Tracking your inventory levels**

Amazon Seller Central will automatically track your inventory levels. You can view your current inventory levels by going to the **Inventory** tab and clicking **Manage inventory**.

You can also set up alerts to notify you when your inventory levels reach a certain threshold. To do this, go to the **Inventory** tab and click **Settings**. Then, select the **Inventory alerts** tab and enter the desired threshold.

**Managing your inventory orders**

Amazon Seller Central will automatically track your inventory orders. You can view your current orders by going to the **Orders** tab.

You can also manage your orders by canceling them, refunding customers, or shipping them. To do this, click on the order you want to manage and click the appropriate button.

**Communicating with customers about inventory issues**

If you have any inventory issues, you can communicate with customers through Amazon Seller Central. To do this, go to the **Orders** tab and click on the order you want to reply to. Then, type your message in the **Reply to customer** field and click **Send**.

**Conclusion**

Amazon Seller Central is a powerful tool that can help you manage your inventory, track your orders, and communicate with customers. By following the steps in this article, you can get started with inventory management in Amazon Seller Central and start selling more products.

**Reference articles:**

* [How to Add Products to Your Amazon Seller Central Inventory](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeId=201146240)
* [How to Track Your Amazon Seller Central Inventory](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeId=201146280)
* [How to Manage Your Amazon Seller Central Inventory Orders](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeId=201146300)
* [How to Communicate with Customers About Inventory Issues on Amazon Seller Central](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?nodeId=201146320)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top