Tips Make Creative Explosion Gift Boxes

binhnguyen590

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm cho hộp quà tặng bùng nổ sáng tạo **

Hộp quà nổ là một cách thú vị và độc đáo để tặng quà.Chúng cũng tương đối dễ thực hiện, vì vậy bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh chúng để phù hợp với bất kỳ dịp nào.

Để làm hộp quà nổ, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

* Hộp bìa cứng
* Giấy gói
* Khăn giấy
* Ruy-băng
* Filler (chẳng hạn như giấy vụn hoặc đậu phộng đóng gói)
* Những món quà)
* Keo dán
* Kéo
* Con dao thủ công

Hướng dẫn:

1. Cắt hộp các tông xuống kích thước mong muốn.
2. Che hộp bằng giấy gói.
3. Cắt một lỗ trên đỉnh hộp đủ lớn để phù hợp với (các) món quà.
4. Đổ đầy hộp bằng chất độn.
5. Đặt (các) món quà vào hộp.
6. Gấp giấy gói lên trên cùng của hộp và bảo vệ nó bằng keo.
7. Cắt một khe nhỏ ở bên cạnh hộp.
8. Chèn một dải ruy băng qua khe và buộc nó vào một cái nơ.
9. Thêm bất kỳ trang trí mong muốn khác.

Hộp quà nổ của bạn bây giờ đã hoàn tất!Khi người nhận mở hộp, filler sẽ phát nổ, tiết lộ (các) món quà.

Dưới đây là một số lời khuyên để tạo ra các hộp quà tặng bùng nổ sáng tạo:

* Sử dụng các màu sắc và hoa văn khác nhau của giấy gói để tạo ra một cái nhìn lễ hội.
* Thêm các phần tô điểm như cung, long lanh hoặc ruy băng để làm cho hộp hấp dẫn hơn.
* Đổ đầy hộp với các mặt hàng thú vị như kẹo, đồ chơi hoặc đồ trang sức nhỏ.
* Cá nhân hóa hộp bằng cách viết một tin nhắn ở bên trong giấy gói.

Hộp quà nổ là một cách tuyệt vời để cho những người thân yêu của bạn quan tâm đến mức nào.Họ chắc chắn sẽ là một hit tại bất kỳ bữa tiệc hoặc lễ kỷ niệm nào.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tạo hộp quà tặng nổ] (https://www.thesprucecrafts.com/how-to-make-an-explosion-gift-box-598599)
* [Hộp quà tặng nổ DIY] (https://www.diyprojects.com/diy-explosion-gift-boxes/)
* [Hộp quà tặng bùng nổ sáng tạo] (https://www.lovetoknow.com/craft/creative-explosion-gift-boxes)

[ENGLISH]:
**Make Creative Explosion Gift Boxes**

Explosion gift boxes are a fun and unique way to give a gift. They're also relatively easy to make, so you can easily customize them to fit any occasion.

To make an explosion gift box, you'll need the following materials:

* A cardboard box
* Wrapping paper
* Tissue paper
* Ribbon
* Filler (such as shredded paper or packing peanuts)
* Gift(s)
* Glue
* Scissors
* Craft knife

Instructions:

1. Cut the cardboard box down to the desired size.
2. Cover the box with wrapping paper.
3. Cut a hole in the top of the box large enough to fit the gift(s).
4. Fill the box with filler.
5. Place the gift(s) in the box.
6. Fold the wrapping paper over the top of the box and secure it with glue.
7. Cut a small slit in the side of the box.
8. Insert a ribbon through the slit and tie it into a bow.
9. Add any other desired decorations.

Your explosion gift box is now complete! When the recipient opens the box, the filler will explode out, revealing the gift(s).

Here are some tips for making creative explosion gift boxes:

* Use different colors and patterns of wrapping paper to create a festive look.
* Add embellishments such as bows, glitter, or ribbon to make the box more visually appealing.
* Fill the box with fun items such as candy, toys, or small trinkets.
* Personalize the box by writing a message on the inside of the wrapping paper.

Explosion gift boxes are a great way to show your loved ones how much you care. They're sure to be a hit at any party or celebration.

**Reference articles:**

* [How to Make an Explosion Gift Box](https://www.thesprucecrafts.com/how-to-make-an-explosion-gift-box-598599)
* [DIY Explosion Gift Boxes](https://www.diyprojects.com/diy-explosion-gift-boxes/)
* [Creative Explosion Gift Boxes](https://www.lovetoknow.com/crafts/creative-explosion-gift-boxes)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top