Tips List of Streaming Apps You Can Add Through Prime Video Channels

nguyenxuan.hieu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các ứng dụng phát trực tuyến Bạn có thể thêm thông qua các kênh video Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến phổ biến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung gốc.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể thêm các ứng dụng phát trực tuyến khác vào tài khoản video chính của mình không?Điều này cho phép bạn truy cập nhiều nội dung hơn, tất cả ở một nơi.

Dưới đây là danh sách các ứng dụng phát trực tuyến mà bạn có thể thêm thông qua các kênh video Prime:

*** Netflix **
*** Hulu **
*** HBO Max **
*** Disney+**
*** Paramount+**
*** TV sling **
*** fubotv **
*** TV YouTube **
*** con công **
*** Discovery+**

Để thêm ứng dụng phát trực tuyến vào tài khoản video Prime của bạn, chỉ cần chuyển đến tab "Kênh" và chọn ứng dụng bạn muốn thêm.Sau đó, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản của bạn với nhà cung cấp ứng dụng phát trực tuyến.Khi bạn đã đăng nhập, ứng dụng sẽ được thêm vào tài khoản video chính của bạn và bạn sẽ có thể truy cập nội dung của nó.

Thêm các ứng dụng phát trực tuyến vào tài khoản video Prime của bạn là một cách tuyệt vời để có được nhiều giá trị hơn từ đăng ký của bạn.Với rất nhiều ứng dụng khác nhau để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó mà bạn sẽ thích.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Cách thêm ứng dụng phát trực tuyến vào Video Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g201120300)
* [Danh sách tất cả các kênh video chính] (https://www.amazon.com/channels/prime-video/ref=ATV_Channel_store_all_lp)

[ENGLISH]:
**List of Streaming Apps You Can Add Through Prime Video Channels**

Amazon Prime Video is a popular streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. But did you know that you can also add other streaming apps to your Prime Video account? This allows you to access even more content, all in one place.

Here is a list of streaming apps that you can add through Prime Video Channels:

* **Netflix**
* **Hulu**
* **HBO Max**
* **Disney+**
* **Paramount+**
* **Sling TV**
* **FuboTV**
* **YouTube TV**
* **Peacock**
* **Discovery+**

To add a streaming app to your Prime Video account, simply go to the "Channels" tab and select the app you want to add. You will then be prompted to sign in to your account with the streaming app provider. Once you have signed in, the app will be added to your Prime Video account and you will be able to access its content.

Adding streaming apps to your Prime Video account is a great way to get even more value out of your subscription. With so many different apps to choose from, you are sure to find something that you will enjoy.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [How to Add Streaming Apps to Prime Video](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G201120300)
* [List of All Prime Video Channels](https://www.amazon.com/channels/prime-video/ref=atv_channel_store_all_lp)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top