Tips List of Phones That Offer Free Amazon Prime Access

dacdipham

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các điện thoại cung cấp truy cập Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới, bạn có thể tự hỏi liệu có bất kỳ mô hình nào đi kèm với Amazon Prime Access miễn phí không.

Tin tốt là có một vài điện thoại cung cấp quyền truy cập miễn phí của Amazon Prime.Dưới đây là danh sách các điện thoại hiện mang lại lợi ích này:

*** Amazon Kindle Fire HD 10: ** Máy tính bảng này đi kèm với đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime.
*** Amazon Fire Phone: ** Điện thoại này cũng đi kèm với đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime.
*** LG V60 ThinQ 5G: ** Điện thoại này đi kèm với đăng ký sáu tháng miễn phí cho Amazon Prime.
*** Samsung Galaxy S22 Ultra: ** Điện thoại này đi kèm với đăng ký sáu tháng miễn phí cho Amazon Prime.
*** Google Pixel 6 Pro: ** Điện thoại này đi kèm với đăng ký sáu tháng miễn phí cho Amazon Prime.

Điều quan trọng cần lưu ý là những điện thoại này chỉ cung cấp quyền truy cập Amazon Prime miễn phí trong một thời gian giới hạn.Khi thời gian quảng cáo kết thúc, bạn sẽ cần phải trả tiền cho một thuê bao Prime nếu bạn muốn tiếp tục tận hưởng các lợi ích.

Nếu bạn không quan tâm đến một điện thoại mới, bạn cũng có thể nhận được quyền truy cập miễn phí của Amazon Prime bằng cách đăng ký thành viên Student Prime.Các thành viên sinh viên Prime nhận được lợi ích giống như các thành viên chính thường, nhưng họ phải trả giá chiết khấu là \ $ 6,99 mỗi tháng.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)
* [Amazon Prime Student: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)
* [Danh sách các điện thoại cung cấp truy cập Amazon Prime miễn phí] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)

[ENGLISH]:
**List of Phones That Offer Free Amazon Prime Access**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. If you're looking for a new phone, you may be wondering if there are any models that come with free Amazon Prime access.

The good news is that there are a few phones that offer free Amazon Prime access. Here is a list of the phones that currently offer this benefit:

* **Amazon Kindle Fire HD 10:** This tablet comes with a free one-year subscription to Amazon Prime.
* **Amazon Fire Phone:** This phone also comes with a free one-year subscription to Amazon Prime.
* **LG V60 ThinQ 5G:** This phone comes with a free six-month subscription to Amazon Prime.
* **Samsung Galaxy S22 Ultra:** This phone comes with a free six-month subscription to Amazon Prime.
* **Google Pixel 6 Pro:** This phone comes with a free six-month subscription to Amazon Prime.

It's important to note that these phones only offer free Amazon Prime access for a limited time. Once the promotional period ends, you'll need to pay for a Prime subscription if you want to continue enjoying the benefits.

If you're not interested in a new phone, you can also get free Amazon Prime access by signing up for a student Prime membership. Student Prime members get the same benefits as regular Prime members, but they pay a discounted price of \$6.99 per month.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
* [Amazon Prime Student: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
* [List of Phones That Offer Free Amazon Prime Access](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top