Tips List of Phones That Offer a Free Amazon Prime Subscription

[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các điện thoại cung cấp đăng ký Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Nhiều nhà sản xuất điện thoại cung cấp đăng ký Amazon Prime miễn phí với việc mua điện thoại mới.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho đăng ký Amazon Prime của bạn hoặc để được dùng thử miễn phí dịch vụ.

Dưới đây là danh sách các điện thoại cung cấp đăng ký Amazon Prime miễn phí:

*** Apple iPhone 13 pro max **
*** Apple iPhone 13 Pro **
*** Apple iPhone 13 **
*** Apple iPhone 13 mini **
*** Apple iPhone SE (thế hệ thứ 3) **
*** Google Pixel 6 Pro **
*** Google Pixel 6 **
*** Samsung Galaxy S22 Ultra **
*** Samsung Galaxy S22+**
*** Samsung Galaxy S22 **
*** Samsung Galaxy A53 5G **
*** Samsung Galaxy A33 5G **

** Cách nhận đăng ký Amazon Prime miễn phí với điện thoại **

Để có được đăng ký Amazon Prime miễn phí với điện thoại, bạn sẽ cần mua điện thoại mới từ một nhà bán lẻ tham gia.Khi bạn đã mua điện thoại của mình, bạn sẽ cần kích hoạt đăng ký Amazon Prime của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách làm theo các hướng dẫn đi kèm với điện thoại của bạn hoặc bằng cách truy cập trang web Amazon Prime.

** Lợi ích của việc đăng ký Amazon Prime miễn phí với điện thoại **

Có rất nhiều lợi ích để nhận được đăng ký Amazon Prime miễn phí với điện thoại.Những lợi ích này bao gồm:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện **
*** Truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác của Amazon Prime **
*** Một bản dùng thử miễn phí của Amazon Prime **

** Là một thuê bao Amazon Prime miễn phí với một chiếc điện thoại đáng giá? **

Việc đăng ký Amazon Prime miễn phí với điện thoại có xứng đáng hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, vận chuyển hai ngày miễn phí có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền.Ngoài ra, nếu bạn thích xem phim hoặc nghe nhạc, bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị từ các dịch vụ Video và Nhạc Prime.Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Amazon rất thường xuyên, bạn có thể không được sử dụng nhiều từ đăng ký Amazon Prime miễn phí.

**Phần kết luận**

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới và bạn là thành viên Amazon Prime hoặc nếu bạn đang nghĩ về việc trở thành thành viên Amazon Prime, bạn có thể muốn xem xét nhận được một chiếc điện thoại cung cấp đăng ký Amazon Prime miễn phí.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho đăng ký Amazon Prime của bạn hoặc để được dùng thử miễn phí dịch vụ.

[ENGLISH]:
**List of Phones That Offer a Free Amazon Prime Subscription**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. Many phone manufacturers offer a free Amazon Prime subscription with the purchase of a new phone. This can be a great way to save money on your Amazon Prime subscription, or to get a free trial of the service.

Here is a list of phones that offer a free Amazon Prime subscription:

* **Apple iPhone 13 Pro Max**
* **Apple iPhone 13 Pro**
* **Apple iPhone 13**
* **Apple iPhone 13 mini**
* **Apple iPhone SE (3rd generation)**
* **Google Pixel 6 Pro**
* **Google Pixel 6**
* **Samsung Galaxy S22 Ultra**
* **Samsung Galaxy S22+**
* **Samsung Galaxy S22**
* **Samsung Galaxy A53 5G**
* **Samsung Galaxy A33 5G**

**How to Get a Free Amazon Prime Subscription with a Phone**

To get a free Amazon Prime subscription with a phone, you will need to purchase a new phone from a participating retailer. Once you have purchased your phone, you will need to activate your Amazon Prime subscription. You can do this by following the instructions that came with your phone, or by visiting the Amazon Prime website.

**Benefits of Getting a Free Amazon Prime Subscription with a Phone**

There are many benefits to getting a free Amazon Prime subscription with a phone. These benefits include:

* **Free two-day shipping on eligible items**
* **Access to Prime Video, Prime Music, and other Amazon Prime benefits**
* **A free trial of Amazon Prime**

**Is a Free Amazon Prime Subscription with a Phone Worth It?**

Whether or not a free Amazon Prime subscription with a phone is worth it depends on your individual needs. If you are a frequent Amazon shopper, the free two-day shipping can save you a lot of money. Additionally, if you enjoy watching movies or listening to music, you will get a lot of value out of the Prime Video and Prime Music services. However, if you do not use Amazon very often, you may not get much use out of the free Amazon Prime subscription.

**Conclusion**

If you are looking for a new phone, and you are an Amazon Prime member, or if you are thinking about becoming an Amazon Prime member, you may want to consider getting a phone that offers a free Amazon Prime subscription. This can be a great way to save money on your Amazon Prime subscription, or to get a free trial of the service.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top