Tips List of Hidden Free Amazon Prime Perks

brownkoala248

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các đặc quyền Amazon Prime miễn phí ẩn **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và Prime Music và thư viện đọc Prime miễn phí.Tuy nhiên, cũng có một số đặc quyền Amazon Prime miễn phí ẩn mà nhiều người không biết.

Dưới đây là danh sách 10 đặc quyền Amazon Prime miễn phí ẩn:

1. ** Amazon Prime Music miễn phí **

Ngoài thư viện âm nhạc Prime được bao gồm trong đăng ký Prime của bạn, Amazon cũng cung cấp dịch vụ phát trực tuyến nhạc Prime miễn phí cho phép bạn nghe hàng triệu bài hát không có quảng cáo.Bạn có thể truy cập nhạc Prime trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

2. ** Đọc Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime Reading là một thư viện cho vay sách điện tử miễn phí cung cấp hơn một ngàn cuốn sách, tạp chí và truyện tranh mà bạn có thể mượn miễn phí.Bạn có thể đọc các tiêu đề Prime Reading trên ứng dụng Kindle, Kindle hoặc bất kỳ thiết bị nào khác với ứng dụng Kindle.

3. ** Video Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và lập trình gốc.Video Prime được bao gồm trong đăng ký Prime của bạn và bạn có thể xem nó trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.

4. ** Ảnh Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime Photos là một dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí cho phép bạn lưu trữ tối đa 5GB ảnh và video.Bạn có thể truy cập ảnh và video của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

5. ** Wardrobe Prime Prime miễn phí **

Amazon Prime Wardrobe là một dịch vụ thử miễn phí cho phép bạn đặt hàng tối đa tám mặt hàng từ Amazon và thử chúng tại nhà trước khi bạn quyết định có nên giữ chúng không.Nếu bạn quyết định giữ một mặt hàng, bạn trả tiền cho nó và vận chuyển là miễn phí.Nếu bạn quyết định trả lại một mặt hàng, bạn có thể làm như vậy miễn phí.

6. ** Amazon Prime Access miễn phí **

Các thành viên của Amazon Prime có quyền truy cập sớm vào một số giao dịch tốt nhất trên Amazon.Điều này bao gồm quyền truy cập vào các giao dịch sét, là doanh số bán thời gian giới hạn cung cấp giảm giá sâu cho các mặt hàng phổ biến.

7. ** Vận chuyển miễn phí của Amazon Prime 2 ngày **

Các thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này bao gồm các mặt hàng được Amazon bán và được Amazon hoàn thành.

8. ** Vận chuyển cùng ngày của Amazon Prime cùng ngày **

Các thành viên của Amazon Prime có thể nhận được vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn.Điều này bao gồm các mặt hàng được Amazon bán và được Amazon hoàn thành.

9. ** Vận chuyển một ngày miễn phí của Amazon Prime **

Các thành viên của Amazon Prime có thể được vận chuyển miễn phí một ngày trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn.Điều này bao gồm các mặt hàng được Amazon bán và được Amazon hoàn thành.

10. ** Trả lại miễn phí Amazon Prime miễn phí **

Thành viên Amazon Prime nhận được lợi nhuận miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này bao gồm các mặt hàng được Amazon bán và được Amazon hoàn thành.

Đây chỉ là một vài trong số các đặc quyền Amazon Prime miễn phí mà bạn có thể không biết.Hãy chắc chắn tận dụng các đặc quyền này để tận dụng tối đa đăng ký Amazon Prime của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Music] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Amazon Prime Reading] (https://www.amazon.com/primereading/b?ie=utf8&node=20164410011)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo/b?ie=utf8&node=20154210021)
* [Ảnh Amazon Prime] (Amazon.com)
* [Amazon Prime Wardrobe] (https://www.amazon.com/primewardrobe/b?ie=utf8&node=20154210021)
* [Amazon Prime Early Access] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Vận chuyển 2 ngày của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201

[ENGLISH]:
**List of Hidden Free Amazon Prime Perks**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Prime Reading library. However, there are also a number of hidden free Amazon Prime perks that many people don't know about.

Here is a list of 10 hidden free Amazon Prime perks:

1. **Free Amazon Prime Music**

In addition to the Prime Music library that is included with your Prime subscription, Amazon also offers a free Prime Music streaming service that allows you to listen to millions of songs ad-free. You can access Prime Music on your computer, smartphone, or tablet.

2. **Free Amazon Prime Reading**

Amazon Prime Reading is a free e-book lending library that offers over a thousand books, magazines, and comics that you can borrow for free. You can read Prime Reading titles on your Kindle, Kindle app, or any other device with the Kindle app.

3. **Free Amazon Prime Video**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a variety of movies, TV shows, and original programming. Prime Video is included with your Prime subscription, and you can watch it on your computer, smartphone, or streaming device.

4. **Free Amazon Prime Photos**

Amazon Prime Photos is a free cloud storage service that allows you to store up to 5GB of photos and videos. You can access your photos and videos from any device with an internet connection.

5. **Free Amazon Prime Wardrobe**

Amazon Prime Wardrobe is a free try-on service that allows you to order up to eight items from Amazon and try them on at home before you decide whether to keep them. If you decide to keep an item, you pay for it and the shipping is free. If you decide to return an item, you can do so for free.

6. **Free Amazon Prime Early Access**

Amazon Prime members get early access to some of the best deals on Amazon. This includes access to Lightning Deals, which are limited-time sales that offer deep discounts on popular items.

7. **Free Amazon Prime 2-Day Shipping**

Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This includes items that are sold by Amazon and fulfilled by Amazon.

8. **Free Amazon Prime Same-Day Shipping**

Amazon Prime members can get free same-day shipping on eligible items in select cities. This includes items that are sold by Amazon and fulfilled by Amazon.

9. **Free Amazon Prime One-Day Shipping**

Amazon Prime members can get free one-day shipping on eligible items in select cities. This includes items that are sold by Amazon and fulfilled by Amazon.

10. **Free Amazon Prime Free Returns**

Amazon Prime members get free returns on eligible items. This includes items that are sold by Amazon and fulfilled by Amazon.

These are just a few of the hidden free Amazon Prime perks that you may not know about. Be sure to take advantage of these perks to get the most out of your Amazon Prime subscription.

**References**

* [Amazon Prime Music](https://www.amazon.com/music/prime)
* [Amazon Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading/b?ie=UTF8&node=20164410011)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo/b?ie=UTF8&node=20154210021)
* [Amazon Prime Photos](https://www.amazon.com/photos/prime)
* [Amazon Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/primewardrobe/b?ie=UTF8&node=20154210021)
* [Amazon Prime Early Access](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime 2-Day Shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top