Tips List of Free Trials Available for Amazon Prime Video Channels

vietngochomers

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các bản dùng thử miễn phí có sẵn cho các kênh video Amazon Prime **

Amazon Prime Video cung cấp một loạt các thử nghiệm miễn phí cho các kênh của nó.Đây có thể là một cách tuyệt vời để thử một kênh trước khi bạn cam kết đăng ký.Dưới đây là danh sách tất cả các bản dùng thử miễn phí có sẵn cho các kênh video Amazon Prime:

*** AMC+: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Britbox: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Discovery+: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Epix: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** HBO Max: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Showtime: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Starz: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** tubi: ** Thử nghiệm miễn phí 30 ngày

Để đăng ký dùng thử miễn phí, chỉ cần truy cập trang Kênh video Amazon Prime và chọn kênh bạn muốn thử.Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin tài khoản video Amazon Prime của bạn.Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập vào nội dung của kênh trong suốt thời gian dùng thử miễn phí.

** Lưu ý: ** Một số kênh có thể yêu cầu bạn nhập số thẻ tín dụng để đăng ký dùng thử miễn phí.Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho kênh trừ khi bạn tiếp tục đăng ký sau khi thời gian dùng thử kết thúc.

** Cách hủy bản dùng thử miễn phí **

Nếu bạn quyết định không tiếp tục đăng ký sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.Để hủy bản dùng thử miễn phí, chỉ cần truy cập trang Kênh video Amazon Prime và chọn liên kết "Quản lý đăng ký của bạn".Trong phần "Đăng ký", bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả các kênh của bạn.Nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" bên cạnh kênh bạn muốn hủy.

** Mẹo để tận dụng tối đa các thử nghiệm miễn phí **

*** Đăng ký nhiều bản dùng thử miễn phí cùng một lúc. ** Điều này sẽ cho phép bạn thử nhiều kênh khác nhau mà không phải cam kết đăng ký cho từng kênh.
*** Sử dụng thời gian dùng thử miễn phí để xem càng nhiều nội dung càng tốt. ** Đây là một cách tuyệt vời để tìm các chương trình và phim mới mà bạn có thể thích.
*** Hủy dùng thử miễn phí của bạn trước khi kết thúc. ** Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn không bị tính phí cho một thuê bao mà bạn không muốn.

** Thử nghiệm miễn phí cho các kênh video Amazon Prime **

Amazon Prime Video cung cấp một loạt các thử nghiệm miễn phí cho các kênh của nó.Đây có thể là một cách tuyệt vời để thử một kênh trước khi bạn cam kết đăng ký.Dưới đây là danh sách tất cả các bản dùng thử miễn phí có sẵn cho các kênh video Amazon Prime:

*** AMC+: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Britbox: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Discovery+: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Epix: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** HBO Max: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Showtime: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** Starz: ** Thử nghiệm miễn phí 7 ngày
*** tubi: ** Thử nghiệm miễn phí 30 ngày

** Cách đăng ký dùng thử miễn phí **

Để đăng ký dùng thử miễn phí, chỉ cần truy cập trang Kênh video Amazon Prime và chọn kênh bạn muốn thử.Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin tài khoản video Amazon Prime của bạn.Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập vào nội dung của kênh trong suốt thời gian dùng thử miễn phí.

** Cách hủy bản dùng thử miễn phí **

Nếu bạn quyết định không tiếp tục đăng ký sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.Để hủy bản dùng thử miễn phí, chỉ cần truy cập trang Kênh video Amazon Prime và chọn liên kết "Quản lý đăng ký của bạn".Trong phần "Đăng ký", bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả các kênh của bạn.Nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" bên cạnh kênh bạn muốn hủy.

[ENGLISH]:
**List of Free Trials Available for Amazon Prime Video Channels**

Amazon Prime Video offers a variety of free trials for its channels. This can be a great way to try out a channel before you commit to a subscription. Here is a list of all the free trials available for Amazon Prime Video channels:

* **AMC+:** 7-day free trial
* **BritBox:** 7-day free trial
* **Discovery+:** 7-day free trial
* **EPIX:** 7-day free trial
* **HBO Max:** 7-day free trial
* **Showtime:** 7-day free trial
* **Starz:** 7-day free trial
* **Tubi:** 30-day free trial

To sign up for a free trial, simply visit the Amazon Prime Video Channels page and select the channel you would like to try. You will then be prompted to enter your Amazon Prime Video account information. Once you have signed up, you will have access to the channel's content for the duration of the free trial.

**Note:** Some channels may require you to enter a credit card number in order to sign up for a free trial. However, you will not be charged for the channel unless you continue your subscription after the trial period ends.

**How to Cancel a Free Trial**

If you decide not to continue your subscription after the free trial period ends, you can cancel it at any time. To cancel a free trial, simply go to the Amazon Prime Video Channels page and select the "Manage Your Subscriptions" link. Under the "Subscriptions" section, you will find a list of all of your channels. Click on the "Cancel Subscription" link next to the channel you would like to cancel.

**Tips for Getting the Most Out of Free Trials**

* **Sign up for multiple free trials at the same time.** This will allow you to try out a variety of channels without having to commit to a subscription for each one.
* **Use the free trial period to watch as much content as possible.** This is a great way to find new shows and movies that you might enjoy.
* **Cancel your free trial before it ends.** This will ensure that you do not get charged for a subscription that you do not want.

**Free Trials for Amazon Prime Video Channels**

Amazon Prime Video offers a variety of free trials for its channels. This can be a great way to try out a channel before you commit to a subscription. Here is a list of all the free trials available for Amazon Prime Video channels:

* **AMC+:** 7-day free trial
* **BritBox:** 7-day free trial
* **Discovery+:** 7-day free trial
* **EPIX:** 7-day free trial
* **HBO Max:** 7-day free trial
* **Showtime:** 7-day free trial
* **Starz:** 7-day free trial
* **Tubi:** 30-day free trial

**How to Sign Up for a Free Trial**

To sign up for a free trial, simply visit the Amazon Prime Video Channels page and select the channel you would like to try. You will then be prompted to enter your Amazon Prime Video account information. Once you have signed up, you will have access to the channel's content for the duration of the free trial.

**How to Cancel a Free Trial**

If you decide not to continue your subscription after the free trial period ends, you can cancel it at any time. To cancel a free trial, simply go to the Amazon Prime Video Channels page and select the "Manage Your Subscriptions" link. Under the "Subscriptions" section, you will find a list of all of your channels. Click on the "Cancel Subscription" link next to the channel you would like to cancel.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top