Tips List of Free Streaming Services Included with Prime Video

truongdima

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí đi kèm với Video Prime **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến phổ biến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung gốc.Nhưng bạn có biết rằng Prime Video cũng bao gồm một số dịch vụ phát trực tuyến miễn phí không?

Dưới đây là danh sách các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí được bao gồm trong video Amazon Prime:

*** IMDB TV: ** IMDB TV là dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp thư viện gồm hơn 17.000 bộ phim và chương trình TV.
*** Kênh video Prime: ** Kênh video Prime là dịch vụ đăng ký cho phép bạn thêm các dịch vụ phát trực tuyến bổ sung vào tài khoản video Prime của bạn.Các kênh bao gồm HBO Max, Showtime, Starz, và nhiều hơn nữa.
*** Amazon Freetime Unlimited: ** Amazon Freetime Unlimited là một dịch vụ đăng ký cung cấp một thư viện gồm hơn 20.000 bộ phim, chương trình truyền hình và ứng dụng giáo dục thân thiện với trẻ em.
*** Bài đọc Prime: ** Đọc Prime là một lợi ích miễn phí cho các thành viên Prime cung cấp lựa chọn xoay vòng gồm hơn 1.000 ebook, audiobooks và tạp chí.

Ngoài các dịch vụ phát trực tuyến miễn phí này, Prime Video còn cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

*** Truyền phát không giới hạn: ** Các thành viên video Prime có thể phát trực tuyến nhiều như họ muốn, bất cứ khi nào họ muốn.
*** Nội dung có thể tải xuống: ** Thành viên video Prime có thể tải xuống phim và chương trình TV để xem ngoại tuyến.
*** Phụ đề và chú thích đóng: ** Video Prime cung cấp phụ đề và chú thích đóng bằng nhiều ngôn ngữ.
*** Nhiều hồ sơ: ** Thành viên video Prime có thể tạo nhiều hồ sơ cho các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tuyệt vời để xem phim và chương trình truyền hình, Amazon Prime Video là một lựa chọn tuyệt vời.Với nhiều nội dung, dịch vụ phát trực tuyến miễn phí và các lợi ích khác, Prime Video chắc chắn sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người.

**Người giới thiệu:**

* [IMDB TV] (Introducing IMDb What to Watch - IMDb)
* [Kênh video chính] (https://www.amazon.com/channels/primevideo)
* [Amazon Freetime Unlimited] (Amazon Kids+)
* [Đọc chính] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**List of Free Streaming Services Included with Prime Video**

Amazon Prime Video is a popular streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. But did you know that Prime Video also includes a number of free streaming services?

Here is a list of the free streaming services that are included with Amazon Prime Video:

* **IMDb TV:** IMDb TV is a free streaming service that offers a library of over 17,000 movies and TV shows.
* **Prime Video Channels:** Prime Video Channels is a subscription service that allows you to add additional streaming services to your Prime Video account. Channels include HBO Max, Showtime, Starz, and more.
* **Amazon FreeTime Unlimited:** Amazon FreeTime Unlimited is a subscription service that offers a library of over 20,000 kid-friendly movies, TV shows, and educational apps.
* **Prime Reading:** Prime Reading is a free benefit for Prime members that offers a rotating selection of over 1,000 ebooks, audiobooks, and magazines.

In addition to these free streaming services, Prime Video also offers a number of other benefits, including:

* **Unlimited streaming:** Prime Video members can stream as much as they want, whenever they want.
* **Downloadable content:** Prime Video members can download movies and TV shows to watch offline.
* **Subtitles and closed captions:** Prime Video offers subtitles and closed captions in a variety of languages.
* **Multiple profiles:** Prime Video members can create multiple profiles for different family members or friends.

If you're looking for a great way to watch movies and TV shows, Amazon Prime Video is a great option. With its wide variety of content, free streaming services, and other benefits, Prime Video is sure to have something for everyone.

**References:**

* [IMDb TV](https://www.imdb.com/tv/)
* [Prime Video Channels](https://www.amazon.com/channels/primevideo)
* [Amazon FreeTime Unlimited](https://www.amazon.com/freetime/)
* [Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top