Tips List of Free Streaming Channels on Amazon Prime

tandungpostal

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các kênh phát trực tuyến miễn phí trên Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung khác.Ngoài nội dung trả phí, Amazon Prime còn cung cấp một số kênh phát trực tuyến miễn phí.Các kênh này cung cấp nhiều nội dung khác nhau, bao gồm phim, chương trình truyền hình, phim tài liệu, v.v.

Dưới đây là danh sách các kênh phát trực tuyến miễn phí có sẵn trên Amazon Prime:

*** IMDB TV: ** IMDB TV là một dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và phim tài liệu.Dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo, nhưng nó cung cấp nhiều nội dung không có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến khác.
*** Freevee: ** Freevee là một dịch vụ phát trực tuyến miễn phí thuộc sở hữu của Amazon.Dịch vụ này cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và phim tài liệu.Freevee được hỗ trợ quảng cáo, nhưng nó cung cấp nhiều nội dung không có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến khác.
*** Sao Diêm Vương TV: ** Sao Diêm Vương là một dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và phim tài liệu.Dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo, nhưng nó cung cấp nhiều nội dung không có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến khác.
*** Crackle: ** Crackle là một dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và phim tài liệu.Dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo, nhưng nó cung cấp nhiều nội dung không có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến khác.
*** Tubi: ** Tubi là một dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và phim tài liệu.Dịch vụ được hỗ trợ quảng cáo, nhưng nó cung cấp nhiều nội dung không có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến khác.

Ngoài các kênh này, Amazon Prime còn cung cấp một số nội dung miễn phí khác, bao gồm:

*** Kênh video Prime: ** Kênh video Prime là một dịch vụ đăng ký cho phép bạn xem phim và chương trình TV từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.Bạn có thể đăng ký các kênh riêng lẻ hoặc vào một bó kênh.
*** Amazon Freetime: ** Amazon Freetime là một dịch vụ cung cấp lựa chọn phim, chương trình TV và nội dung giáo dục cho trẻ em.
*** Đọc chính: ** Prime Reading là một dịch vụ cung cấp lựa chọn sách, tạp chí và audiobook mà bạn có thể đọc miễn phí.

Nếu bạn đang tìm kiếm nội dung phát trực tuyến miễn phí, Amazon Prime cung cấp nhiều tùy chọn để lựa chọn.Với hơn 100 kênh phát trực tuyến miễn phí, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một cái gì đó để xem.

**Người giới thiệu**

* [Các kênh chính của Amazon] (https://www.amazon.com/channels/primevideo)
* [Amazon Freetime] (Amazon Kids+)
* [Đọc chính] (Amazon Sign-In)

[ENGLISH]:
**List of Free Streaming Channels on Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers a wide variety of movies, TV shows, and other content. In addition to the paid content, Amazon Prime also offers a number of free streaming channels. These channels offer a variety of content, including movies, TV shows, documentaries, and more.

Here is a list of the free streaming channels available on Amazon Prime:

* **IMDb TV:** IMDb TV is a free streaming service that offers a variety of movies, TV shows, and documentaries. The service is ad-supported, but it offers a wide variety of content that is not available on other streaming services.
* **Freevee:** Freevee is a free streaming service that is owned by Amazon. The service offers a variety of movies, TV shows, and documentaries. Freevee is ad-supported, but it offers a wide variety of content that is not available on other streaming services.
* **Pluto TV:** Pluto TV is a free streaming service that offers a variety of movies, TV shows, and documentaries. The service is ad-supported, but it offers a wide variety of content that is not available on other streaming services.
* **Crackle:** Crackle is a free streaming service that offers a variety of movies, TV shows, and documentaries. The service is ad-supported, but it offers a wide variety of content that is not available on other streaming services.
* **Tubi:** Tubi is a free streaming service that offers a variety of movies, TV shows, and documentaries. The service is ad-supported, but it offers a wide variety of content that is not available on other streaming services.

In addition to these channels, Amazon Prime also offers a number of other free content, including:

* **Prime Video Channels:** Prime Video Channels are a subscription service that allows you to watch movies and TV shows from a variety of different providers. You can subscribe to individual channels or to a bundle of channels.
* **Amazon FreeTime:** Amazon FreeTime is a service that offers a curated selection of movies, TV shows, and educational content for children.
* **Prime Reading:** Prime Reading is a service that offers a selection of books, magazines, and audiobooks that you can read for free.

If you are looking for free streaming content, Amazon Prime offers a variety of options to choose from. With over 100 free streaming channels, you are sure to find something to watch.

**References**

* [Amazon Prime Channels](https://www.amazon.com/channels/primevideo)
* [Amazon FreeTime](https://www.amazon.com/freetime/)
* [Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top