Tips List of Free Movies on Prime Video Right Now

minhtrung867

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách phim miễn phí trên video Prime ngay bây giờ **

Video Prime là một trong những dịch vụ phát trực tuyến phổ biến nhất và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung gốc.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể xem một số bộ phim miễn phí trên Video Prime không?

Dưới đây là danh sách các bộ phim miễn phí hiện có sẵn trên Video Prime:

*** Lebowski lớn ** (1998)
*** Câu lạc bộ bữa sáng ** (1985)
*** Casablanca ** (1942)
*** Citizen Kane ** (1941)
*** Bố già ** (1972)
*** Bố già Phần II ** (1974)
*** Goodfellas ** (1990)
*** Sự cứu chuộc Shawshank ** (1994)
*** Sự im lặng của những con cừu ** (1991)
*** Chiến tranh giữa các vì sao ** (1977)
*** Star Wars: The Empire Strikes Back ** (1980)
*** Star Wars: Return of the Jedi ** (1983)

Đây chỉ là một vài trong số nhiều bộ phim miễn phí có sẵn trên Video Prime.Để xem danh sách đầy đủ, chỉ cần truy cập trang web hoặc ứng dụng Video Prime và tìm kiếm "Phim miễn phí".

** Cách xem phim miễn phí trên Video Prime **

Để xem một bộ phim miễn phí trên video Prime, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng video chính hoặc trang web.
2. Tìm kiếm bộ phim bạn muốn xem.
3. Chọn phim và nhấp vào "Xem ngay."
4. Nếu bộ phim miễn phí, bạn sẽ không được yêu cầu đăng nhập hoặc nhập thông tin thanh toán của bạn.

Bạn cũng có thể xem phim miễn phí trên Video Prime bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng video chính hoặc trang web.
2. Chọn tab "miễn phí để xem".
3. Duyệt danh sách các bộ phim miễn phí và chọn một để xem.

** Mẹo để xem phim miễn phí trên Video Prime **

Dưới đây là một vài mẹo để xem phim miễn phí trên Video Prime:

* Hãy nhớ rằng việc lựa chọn phim miễn phí thay đổi thường xuyên.Nếu bạn thấy một bộ phim mà bạn muốn xem, hãy chắc chắn xem nó sớm trước khi nó biến mất.
* Một số phim miễn phí trên Video Prime chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn.Nếu bạn thấy một bộ phim mà bạn muốn xem, hãy chắc chắn xem nó trước khi nó hết hạn.
* Không phải tất cả các bộ phim miễn phí trên Video Prime đều có sẵn ở tất cả các quốc gia.Nếu bạn không thể tìm thấy một bộ phim mà bạn muốn xem, hãy thử thay đổi cài đặt quốc gia của bạn trong ứng dụng hoặc trang web Video Prime.

**Phần kết luận**

Video Prime là một cách tuyệt vời để xem phim miễn phí.Với nhiều loại tiêu đề để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó theo ý thích của mình.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu phát trực tuyến ngay hôm nay!

**Người giới thiệu**

* [Danh sách phim miễn phí trên Video Prime] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**List of Free Movies on Prime Video Right Now**

Prime Video is one of the most popular streaming services, and for good reason. It offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. But did you know that you can also watch a number of free movies on Prime Video?

Here is a list of the free movies that are currently available on Prime Video:

* **The Big Lebowski** (1998)
* **The Breakfast Club** (1985)
* **Casablanca** (1942)
* **Citizen Kane** (1941)
* **The Godfather** (1972)
* **The Godfather Part II** (1974)
* **Goodfellas** (1990)
* **The Shawshank Redemption** (1994)
* **The Silence of the Lambs** (1991)
* **Star Wars** (1977)
* **Star Wars: The Empire Strikes Back** (1980)
* **Star Wars: Return of the Jedi** (1983)

These are just a few of the many free movies that are available on Prime Video. To see the full list, simply visit the Prime Video website or app and search for "free movies."

**How to Watch Free Movies on Prime Video**

To watch a free movie on Prime Video, simply follow these steps:

1. Open the Prime Video app or website.
2. Search for the movie you want to watch.
3. Select the movie and click "Watch Now."
4. If the movie is free, you will not be required to sign in or enter your payment information.

You can also watch free movies on Prime Video by following these steps:

1. Open the Prime Video app or website.
2. Select the "Free to Watch" tab.
3. Browse the list of free movies and select one to watch.

**Tips for Watching Free Movies on Prime Video**

Here are a few tips for watching free movies on Prime Video:

* Keep in mind that the selection of free movies changes frequently. If you see a movie that you want to watch, be sure to watch it soon before it disappears.
* Some free movies on Prime Video are available for a limited time only. If you see a movie that you want to watch, be sure to watch it before it expires.
* Not all free movies on Prime Video are available in all countries. If you can't find a movie that you want to watch, try changing your country setting in the Prime Video app or website.

**Conclusion**

Prime Video is a great way to watch free movies. With a wide variety of titles to choose from, you're sure to find something to your liking. So what are you waiting for? Start streaming today!

**References**

* [List of free movies on Prime Video](https://www.amazon.com/gp/video/selection/ref=atv_sr_free?ie=UTF8&node=2677602011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top