Tips List of Exclusive Deals for Prime Members on Prime Day

brownbear762

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các giao dịch độc quyền cho các thành viên Prime vào ngày Prime **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp các giao dịch và giảm giá độc quyền cho các thành viên Prime.Năm nay, Prime Day đang diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2023.

Có một số giao dịch độc quyền mà các thành viên Prime có thể tận dụng trong ngày chính.Dưới đây là danh sách một số giao dịch tốt nhất đã được công bố cho đến nay:

*** Echo Dot (thế hệ thứ 4) với đồng hồ: ** $ 29,99 (tiết kiệm $ 20)
*** Fire TV Stick 4K Max: ** $ 34,99 (tiết kiệm $ 25)
*** Kindle Paperwhite (thế hệ thứ 11): ** $ 139,99 (tiết kiệm $ 40)
*** Amazon Music Unlimited: ** 3 tháng miễn phí (sau đó là $ 9,99/tháng)
*** Video Prime: ** 3 tháng miễn phí (sau đó là $ 8,99/tháng)

Đây chỉ là một vài trong số nhiều giao dịch độc quyền mà các thành viên Prime có thể tận dụng trong ngày chính.Để biết danh sách đầy đủ các giao dịch, hãy truy cập [trang web Amazon Prime Day] (Prime Big Deal Days 2023).

** Làm thế nào để có được các giao dịch tốt nhất trong ngày tốt nhất **

Có một vài điều bạn có thể làm để có được những giao dịch hàng ngày tốt nhất.Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký Amazon Prime.Nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Thứ hai, bắt đầu mua sắm sớm.Các giao dịch tốt nhất thường có sẵn vào ngày đầu tiên của ngày chính.

Thứ ba, hãy linh hoạt với danh sách mua sắm của bạn.Các giao dịch tốt nhất thường là trên các mặt hàng không phổ biến.

Thứ tư, sử dụng chính sách phù hợp với giá của Amazon.Nếu bạn tìm thấy giá thấp hơn trên một mặt hàng sau khi bạn đã mua nó, Amazon sẽ hoàn trả cho bạn sự khác biệt.

Thứ năm, sử dụng một phần mở rộng trình duyệt để theo dõi giá.Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể theo dõi giá trên Amazon và thông báo cho bạn khi một mặt hàng bạn quan tâm sẽ được bán.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tăng cơ hội nhận được các giao dịch trong ngày tốt nhất.

** Bài viết tham khảo **

* [Amazon Prime Day 2023: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023- Everything-you-meed-to-know/)
* [Các giao dịch hàng ngày tốt nhất trên Amazon] (https://www.tomsguide.com/news/the-best-prime-day-deals-on-amazon)
* [Làm thế nào để có được các giao dịch trong ngày tốt nhất] (A Complete Gear and Equipment List for Scuba Diving)

[ENGLISH]:
**List of Exclusive Deals for Prime Members on Prime Day**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers exclusive deals and discounts to Prime members. This year, Prime Day is taking place on July 12 and 13, 2023.

There are a number of exclusive deals that Prime members can take advantage of during Prime Day. Here is a list of some of the best deals that have been announced so far:

* **Echo Dot (4th Gen) with Clock:** $29.99 (save $20)
* **Fire TV Stick 4K Max:** $34.99 (save $25)
* **Kindle Paperwhite (11th Gen):** $139.99 (save $40)
* **Amazon Music Unlimited:** 3 months free (then $9.99/month)
* **Prime Video:** 3 months free (then $8.99/month)

These are just a few of the many exclusive deals that Prime members can take advantage of during Prime Day. For a full list of deals, visit the [Amazon Prime Day website](https://www.amazon.com/primeday).

**How to Get the Best Prime Day Deals**

There are a few things you can do to get the best Prime Day deals. First, make sure you're signed up for Amazon Prime. If you're not a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial.

Second, start shopping early. The best deals are usually available on the first day of Prime Day.

Third, be flexible with your shopping list. The best deals are often on items that are not as popular.

Fourth, use Amazon's price-matching policy. If you find a lower price on an item after you've purchased it, Amazon will refund you the difference.

Fifth, use a browser extension to track prices. There are a number of browser extensions that can track prices on Amazon and notify you when an item you're interested in goes on sale.

By following these tips, you can increase your chances of getting the best Prime Day deals.

**Reference Articles**

* [Amazon Prime Day 2023: Everything You Need to Know](https://www.cnet.com/tech/amazon/amazon-prime-day-2023-everything-you-need-to-know/)
* [The Best Prime Day Deals on Amazon](https://www.tomsguide.com/news/the-best-prime-day-deals-on-amazon)
* [How to Get the Best Prime Day Deals](https://www.thebalancesmb.com/how-to-get-the-best-prime-day-deals-5188368)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top