Tips List of Devices Supported by the Prime Video App for Free

dotwinkie

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các thiết bị được hỗ trợ bởi ứng dụng Video Prime miễn phí **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và nội dung gốc.Bạn có thể xem video Prime trên nhiều loại thiết bị, bao gồm:

*** TV thông minh **
*** Trình phát truyền thông phát trực tuyến **
* **Trình điều khiển game**
* **Thiêt bị di động**
*** Máy tính **

** TV thông minh **

Hầu hết các thương hiệu truyền hình thông minh lớn đều hỗ trợ ứng dụng Video Prime, bao gồm Samsung, LG, Sony và Vizio.Để xem video Prime trên TV thông minh của bạn, chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn.

** Trình phát truyền thông phát trực tuyến **

Bạn cũng có thể xem Video Prime trên các trình phát truyền thông phát trực tuyến như Amazon Fire TV Stick, Roku và Apple TV.Để xem video Prime trên trình phát phương tiện phát trực tuyến, chỉ cần kết nối nó với TV của bạn và mở ứng dụng Video Prime.

**Trình điều khiển game**

Ứng dụng Prime Video cũng có sẵn trên các bảng điều khiển trò chơi như PlayStation 4 và Xbox One.Để xem Video Prime trên bảng điều khiển trò chơi, chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn.

**Thiêt bị di động**

Bạn có thể xem Video Prime trên thiết bị di động của mình bằng ứng dụng Video Prime.Ứng dụng này có sẵn cho các thiết bị iOS và Android.Để xem Video Prime trên thiết bị di động của bạn, chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn.

** Máy tính **

Bạn cũng có thể xem Video Prime trên máy tính của mình bằng trang web Prime Video.Để xem video Prime trên máy tính của bạn, chỉ cần truy cập trang web Video Prime và đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn.

** Miễn phí với Prime **

Video Prime được bao gồm với Amazon Prime, có giá 12,99 đô la/tháng hoặc 119 đô la/năm.Với Prime, bạn có quyền truy cập vào Video Prime, cũng như vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, Prime Music, Prime Reading, v.v.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách xem video Prime trên TV của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201949710)
* [Cách xem video Prime trên thiết bị di động của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201949710)
* [Cách xem video Prime trên máy tính của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201949710)

**Phần kết luận**

Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến tuyệt vời cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và nội dung gốc.Bạn có thể xem Video Prime trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm TV thông minh, trình phát phương tiện phát trực tuyến, máy chơi game, thiết bị di động và máy tính.Nếu bạn có Amazon Prime, bạn có thể xem video Prime miễn phí.

[ENGLISH]:
**List of Devices Supported by the Prime Video App for Free**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. You can watch Prime Video on a variety of devices, including:

* **Smart TVs**
* **Streaming media players**
* **Game consoles**
* **Mobile devices**
* **Computers**

**Smart TVs**

Most major smart TV brands support the Prime Video app, including Samsung, LG, Sony, and Vizio. To watch Prime Video on your smart TV, simply open the app and sign in with your Amazon account.

**Streaming media players**

You can also watch Prime Video on streaming media players like the Amazon Fire TV Stick, Roku, and Apple TV. To watch Prime Video on a streaming media player, simply connect it to your TV and open the Prime Video app.

**Game consoles**

The Prime Video app is also available on game consoles like the PlayStation 4 and Xbox One. To watch Prime Video on a game console, simply open the app and sign in with your Amazon account.

**Mobile devices**

You can watch Prime Video on your mobile device using the Prime Video app. The app is available for iOS and Android devices. To watch Prime Video on your mobile device, simply open the app and sign in with your Amazon account.

**Computers**

You can also watch Prime Video on your computer using the Prime Video website. To watch Prime Video on your computer, simply go to the Prime Video website and sign in with your Amazon account.

**Free with Prime**

Prime Video is included with Amazon Prime, which costs $12.99/month or $119/year. With Prime, you get access to Prime Video, as well as free two-day shipping on eligible items, Prime Music, Prime Reading, and more.

**Related articles**

* [How to Watch Prime Video on Your TV](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201949710)
* [How to Watch Prime Video on Your Mobile Device](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201949710)
* [How to Watch Prime Video on Your Computer](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201949710)

**Conclusion**

Prime Video is a great streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. You can watch Prime Video on a variety of devices, including smart TVs, streaming media players, game consoles, mobile devices, and computers. If you have Amazon Prime, you can watch Prime Video for free.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top