Tips List of Countries Where You Can Get Prime Free Trial

hoangbonjour

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các quốc gia nơi bạn có thể nhận bản dùng thử miễn phí chính **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music, Prime Reading, v.v.Mặc dù Prime có sẵn ở nhiều quốc gia, ưu đãi dùng thử miễn phí không có sẵn trong tất cả chúng.

Dưới đây là danh sách các quốc gia nơi bạn có thể được dùng thử miễn phí chính:

* **Hoa Kỳ**
* **Canada**
* **Vương quốc Anh**
* **Nước Đức**
*** Pháp **
* **Nước Ý**
* **Tây ban nha**
* **Nhật Bản**
* **Ấn Độ**
*** Mexico **

Nếu bạn không ở một trong những quốc gia này, bạn vẫn có thể được dùng thử miễn phí bằng cách sử dụng VPN.Một VPN sẽ cho phép bạn thay đổi địa chỉ IP của bạn xuất hiện như thể bạn đang ở một quốc gia khác.

Một khi bạn đã đăng ký dùng thử miễn phí chính, bạn có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Prime trong hai tuần.Sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn sẽ bị tính phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.

Để tìm hiểu thêm về Amazon Prime, hãy truy cập liên kết sau:

[https://www.amazon.com/primeley(https://www.amazon.com/prime)

**Người giới thiệu**

* [https://www.amazon.com/prime/countriesTHER(https://www.amazon.com/prime/countries)

[ENGLISH]:
**List of Countries Where You Can Get Prime Free Trial**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and more. While Prime is available in many countries, the free trial offer is not available in all of them.

Here is a list of countries where you can get a Prime free trial:

* **United States**
* **Canada**
* **United Kingdom**
* **Germany**
* **France**
* **Italy**
* **Spain**
* **Japan**
* **India**
* **Mexico**

If you are not located in one of these countries, you can still get a Prime free trial by using a VPN. A VPN will allow you to change your IP address to appear as if you are located in a different country.

Once you have signed up for a Prime free trial, you can enjoy all of the benefits of Prime for two weeks. After the free trial period ends, you will be charged the regular monthly or annual subscription fee.

To learn more about Amazon Prime, visit the following link:

[https://www.amazon.com/prime](https://www.amazon.com/prime)

**References**

* [https://www.amazon.com/prime/countries](https://www.amazon.com/prime/countries)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top