Tips List of Countries Where Prime Video is Available Free

thainguyen5283

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các quốc gia nơi có video Prime miễn phí **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và lập trình gốc.Nó có sẵn ở hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới.Tuy nhiên, tính khả dụng của nội dung video chính khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

Ở một số quốc gia, Prime Video chỉ có sẵn cho các thành viên Amazon Prime.Ở các quốc gia khác, nó có sẵn cho bất kỳ ai có kết nối internet.Và ở một số quốc gia, Video Prime hoàn toàn không có sẵn.

Dưới đây là danh sách các quốc gia có sẵn video Prime miễn phí:

* **Hoa Kỳ**
* **Canada**
* **Vương quốc Anh**
* **Nước Đức**
*** Pháp **
* **Nước Ý**
* **Tây ban nha**
* **Nhật Bản**
* **Ấn Độ**
*** Mexico **

Nếu bạn không ở một trong những quốc gia này, bạn vẫn có thể truy cập Video Prime bằng cách đăng ký Amazon Prime.Tuy nhiên, bạn sẽ không thể xem nội dung video Prime không có sẵn ở quốc gia của bạn.

Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của nội dung video Prime ở quốc gia của bạn, vui lòng truy cập trang web Amazon Prime Video.

**Người giới thiệu**

* [Trang web video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)

[ENGLISH]:
**List of Countries Where Prime Video is Available Free**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. It is available in over 200 countries and territories worldwide. However, the availability of Prime Video content varies depending on the country.

In some countries, Prime Video is only available to Amazon Prime members. In other countries, it is available to anyone with an internet connection. And in some countries, Prime Video is not available at all.

Here is a list of countries where Prime Video is available for free:

* **United States**
* **Canada**
* **United Kingdom**
* **Germany**
* **France**
* **Italy**
* **Spain**
* **Japan**
* **India**
* **Mexico**

If you are not located in one of these countries, you can still access Prime Video by subscribing to Amazon Prime. However, you will not be able to watch Prime Video content that is not available in your country.

For more information on the availability of Prime Video content in your country, please visit the Amazon Prime Video website.

**References**

* [Amazon Prime Video website](https://www.amazon.com/primevideo)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top