Tips List of Countries Where Amazon Prime Video is Available Free

tuananhnguyen

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Danh sách các quốc gia nơi Amazon Prime Video có sẵn miễn phí **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến video đăng ký do Amazon.com cung cấp.Nó cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và lập trình gốc.Amazon Prime Video có sẵn ở hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới.

** Đây là danh sách các quốc gia nơi có sẵn video Amazon Prime miễn phí: **

* **Hoa Kỳ**
* **Canada**
* **Vương quốc Anh**
* **Nước Đức**
*** Pháp **
* **Nước Ý**
* **Tây ban nha**
* **Nhật Bản**
* **Ấn Độ**
*** Mexico **
*** Brazil **

** Lưu ý: ** Video Amazon Prime không có sẵn ở tất cả các quốc gia.Để biết danh sách đầy đủ các quốc gia có video Amazon Prime, vui lòng truy cập [Trang web Video Prime Prime] (https://www.amazon.com/primevideo/countries).

** Cách nhận video Amazon Prime miễn phí **

Có một vài cách để có được video Amazon Prime miễn phí.

*** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. ** Amazon Prime cung cấp bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Trong bản dùng thử miễn phí, bạn có thể truy cập tất cả các nội dung có sẵn trên video Amazon Prime.
*** Đăng ký vào Amazon Prime Student. ** Amazon Prime Student cung cấp bản dùng thử miễn phí 6 tháng.Sau khi dùng thử miễn phí, sinh viên Amazon Prime có giá \ $ 6,99/tháng.
*** Đăng ký đăng ký độc lập video Prime. ** Bạn có thể đăng ký đăng ký độc lập video chính với giá \ $ 8,99/tháng.

** Video Amazon Prime đi kèm với? **

Amazon Prime Video được bao gồm trong đăng ký Amazon Prime.Amazon Prime cũng bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện tại các thành phố được chọn và truy cập vào Prime Music và Prime Reading.

** Video Amazon Prime có đáng không? **

Việc Amazon Prime Video có đáng hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn xem nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, Amazon Prime Video là một lựa chọn tuyệt vời.Bạn có thể truy cập nhiều loại nội dung, bao gồm cả lập trình gốc, với giá tương đối thấp.Tuy nhiên, nếu bạn không xem nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, Amazon Prime Video có thể không xứng đáng với bạn.

**Những bài viết liên quan:**

* [Amazon Prime là gì?] (Https://www.amazon.com/prime/features)
* [Làm thế nào để có được sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/join)
* [Cách nhận video Amazon Prime miễn phí] (https://www.amazon.com/primevideo/offers)

[ENGLISH]:
**List of Countries Where Amazon Prime Video is Available Free**

Amazon Prime Video is a subscription video streaming service offered by Amazon.com. It offers a wide variety of movies, TV shows, and original programming. Amazon Prime Video is available in over 200 countries and territories worldwide.

**Here is a list of countries where Amazon Prime Video is available for free:**

* **United States**
* **Canada**
* **United Kingdom**
* **Germany**
* **France**
* **Italy**
* **Spain**
* **Japan**
* **India**
* **Mexico**
* **Brazil**

**Note:** Amazon Prime Video is not available in all countries. For a complete list of countries where Amazon Prime Video is available, please visit the [Amazon Prime Video website](https://www.amazon.com/primevideo/countries).

**How to Get Amazon Prime Video for Free**

There are a few ways to get Amazon Prime Video for free.

* **Sign up for a free trial of Amazon Prime.** Amazon Prime offers a 30-day free trial. During the free trial, you can access all of the content available on Amazon Prime Video.
* **Subscribe to Amazon Prime Student.** Amazon Prime Student offers a 6-month free trial. After the free trial, Amazon Prime Student costs \$6.99/month.
* **Sign up for a Prime Video standalone subscription.** You can sign up for a Prime Video standalone subscription for \$8.99/month.

**What is Amazon Prime Video Included With?**

Amazon Prime Video is included with an Amazon Prime subscription. Amazon Prime also includes free two-day shipping on eligible items, free same-day delivery on eligible items in select cities, and access to Prime Music and Prime Reading.

**Is Amazon Prime Video Worth It?**

Whether or not Amazon Prime Video is worth it depends on your individual needs. If you watch a lot of movies and TV shows, Amazon Prime Video is a great option. You can access a wide variety of content, including original programming, for a relatively low price. However, if you don't watch a lot of movies and TV shows, Amazon Prime Video may not be worth it for you.

**Related Articles:**

* [What is Amazon Prime?](https://www.amazon.com/prime/features)
* [How to Get Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent/join)
* [How to Get Amazon Prime Video for Free](https://www.amazon.com/primevideo/offers)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top