Tips Learn KDP Essentials on YouTube

silverfish221

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tìm hiểu các yếu tố cần thiết của KDP trên YouTube **

KDP (Kindle Direct Publishing) là một nền tảng tự xuất bản cho phép bạn xuất bản sách trực tiếp lên Amazon.Đó là một cách tuyệt vời để đưa cuốn sách của bạn vào tay độc giả, và nó tương đối dễ sử dụng.Tuy nhiên, có một vài điều bạn cần biết để bắt đầu.

Một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu về KDP là xem video YouTube.Có một số kênh tuyệt vời cung cấp các hướng dẫn và lời khuyên về tự xuất bản.Đây là một trong số những cái tôi thích:

*** Bookbub: ** Kênh này được điều hành bởi Bookbub, một nền tảng khám phá cuốn sách phổ biến.Họ cung cấp nhiều video về tự xuất bản, bao gồm cách viết một đề xuất sách, cách định dạng sách của bạn cho KDP và cách tiếp thị cuốn sách của bạn.
*** Creative Penn: ** Kênh này được điều hành bởi Joanna Penn, một tác giả bán chạy nhất và chuyên gia tự xuất bản.Cô cung cấp nhiều thông tin về tự xuất bản, bao gồm cách viết một cuốn sách, cách xuất bản cuốn sách của bạn và cách tiếp thị cuốn sách của bạn.
*** Kobo Viết cuộc sống: ** Kênh này được điều hành bởi Kobo, một nhà bán lẻ ebook.Họ cung cấp nhiều video về tự xuất bản, bao gồm cách định dạng cuốn sách của bạn cho Kobo, cách tiếp thị cuốn sách của bạn trên Kobo và cách bán cuốn sách của bạn trên Kobo.

Ngoài các kênh này, có một số kênh YouTube tuyệt vời khác cung cấp các hướng dẫn và lời khuyên về tự xuất bản.Bằng cách xem các video này, bạn có thể tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về KDP và tự xuất bản.

Dưới đây là một số video cụ thể mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Cách xuất bản một cuốn sách trên KDP] (
)
* [Cách định dạng sách của bạn cho KDP] (
)
* [Cách tiếp thị cuốn sách của bạn trên KDP] (
)

Bằng cách xem các video này, bạn có thể tìm hiểu những điều cơ bản của KDP và tự xuất bản.Bạn sẽ học cách định dạng sách của bạn, cách tiếp thị cuốn sách của bạn và cách bán sách của bạn.Với một chút nỗ lực, bạn có thể sử dụng KDP để xuất bản cuốn sách của mình và chia sẻ nó với thế giới.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Trang web KDP] (Self Publishing | Amazon Kindle Direct Publishing)
* [Blog KDP] (https://kdp.amazon.com/en_us/help/topic/g201854540)
* [Diễn đàn KDP] (https://kdp.amazon.com/en_us/help/topic/g202056540)

[ENGLISH]:
**Learn KDP Essentials on YouTube**

KDP (Kindle Direct Publishing) is a self-publishing platform that allows you to publish your books directly to Amazon. It's a great way to get your book into the hands of readers, and it's relatively easy to use. However, there are a few things you need to know in order to get started.

One of the best ways to learn about KDP is to watch YouTube videos. There are a number of great channels that offer tutorials and advice on self-publishing. Here are a few of my favorites:

* **Bookbub:** This channel is run by Bookbub, a popular book discovery platform. They offer a variety of videos on self-publishing, including how to write a book proposal, how to format your book for KDP, and how to market your book.
* **The Creative Penn:** This channel is run by Joanna Penn, a best-selling author and self-publishing expert. She offers a wealth of information on self-publishing, including how to write a book, how to publish your book, and how to market your book.
* **Kobo Writing Life:** This channel is run by Kobo, an ebook retailer. They offer a variety of videos on self-publishing, including how to format your book for Kobo, how to market your book on Kobo, and how to sell your book on Kobo.

In addition to these channels, there are a number of other great YouTube channels that offer tutorials and advice on self-publishing. By watching these videos, you can learn everything you need to know about KDP and self-publishing.

Here are some specific videos that you might find helpful:

* [How to Publish a Book on KDP](https://www.youtube.com/watch?v=579000-3-3Y)
* [How to Format Your Book for KDP](https://www.youtube.com/watch?v=28-56-36-74)
* [How to Market Your Book on KDP](https://www.youtube.com/watch?v=3-968-56-77)

By watching these videos, you can learn the basics of KDP and self-publishing. You'll learn how to format your book, how to market your book, and how to sell your book. With a little effort, you can use KDP to publish your book and share it with the world.

**Additional resources:**

* [KDP website](https://kdp.amazon.com/)
* [KDP blog](https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201854540)
* [KDP forums](https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G202056540)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top