Tips Learn AWS Essentials with this PDF Guide

hoainam876

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tìm hiểu các yếu tố cần thiết AWS với hướng dẫn PDF này **

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm điện toán, lưu trữ, mạng, cơ sở dữ liệu, phân tích và học máy.AWS là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, vì nó cung cấp một cách có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí để lưu trữ các ứng dụng và dữ liệu của họ.

Hướng dẫn PDF này cung cấp tổng quan về AWS Essentials, bao gồm các dịch vụ khác nhau có sẵn, cách bắt đầu với AWS và cách quản lý chi phí của bạn.Nó cũng bao gồm các liên kết đến các tài nguyên chi tiết hơn trên mỗi dịch vụ.

** AWS là gì? **

AWS là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm điện toán, lưu trữ, mạng, cơ sở dữ liệu, phân tích và học máy.AWS là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, vì nó cung cấp một cách có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí để lưu trữ các ứng dụng và dữ liệu của họ.

** Làm thế nào để bắt đầu với AWS? **

Bắt đầu với AWS là dễ dàng.Bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí và bắt đầu sử dụng các dịch vụ mà bạn cần.Để bắt đầu, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản AWS miễn phí.
2. Chọn các dịch vụ mà bạn muốn sử dụng.
3. Tạo một nhóm bảo mật cho tài nguyên của bạn.
4. Thiết lập VPC mặc định.
5. Khởi chạy một ví dụ.

** Cách quản lý chi phí của bạn? **

AWS là một dịch vụ trả tiền, điều đó có nghĩa là bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng.Để quản lý chi phí của bạn, bạn có thể sử dụng các chiến lược sau:

* Sử dụng các trường hợp dành riêng.
* Tối ưu hóa các loại thể hiện của bạn.
* Sử dụng các trường hợp tại chỗ.
* Chấm dứt các trường hợp không sử dụng.
* Sử dụng cố vấn đáng tin cậy AWS.

** Tài nguyên bổ sung **

Để biết thêm thông tin về AWS Essentials, bạn có thể tham khảo các tài nguyên sau:

* [Tài liệu AWS] (https://docs.aws.amazon.com/)
* [Hướng dẫn AWS] (AWS Tutorials)
* [Diễn đàn AWS] (Get expert technical guidance from community-driven knowledge)
* [Hỗ trợ AWS] (https://aws.amazon.com/support/)

**Phần kết luận**

AWS là một nền tảng điện toán đám mây mạnh mẽ có thể giúp bạn cải thiện doanh nghiệp của mình.Hướng dẫn PDF này cung cấp tổng quan về AWS Essentials, bao gồm các dịch vụ khác nhau có sẵn, cách bắt đầu với AWS và cách quản lý chi phí của bạn.Nó cũng bao gồm các liên kết đến các tài nguyên chi tiết hơn trên mỗi dịch vụ.

[ENGLISH]:
**Learn AWS Essentials with this PDF Guide**

Amazon Web Services (AWS) is a cloud computing platform that offers a broad range of services, including computing, storage, networking, databases, analytics, and machine learning. AWS is a popular choice for businesses of all sizes, as it provides a scalable and cost-effective way to host their applications and data.

This PDF guide provides an overview of AWS Essentials, including the different services that are available, how to get started with AWS, and how to manage your costs. It also includes links to more detailed resources on each service.

**What is AWS?**

AWS is a cloud computing platform that provides a broad range of services, including computing, storage, networking, databases, analytics, and machine learning. AWS is a popular choice for businesses of all sizes, as it provides a scalable and cost-effective way to host their applications and data.

**How to get started with AWS?**

Getting started with AWS is easy. You can sign up for a free account and start using the services that you need. To get started, you can follow these steps:

1. Sign up for a free AWS account.
2. Choose the services that you want to use.
3. Create a security group for your resources.
4. Set up a default VPC.
5. Launch an instance.

**How to manage your costs?**

AWS is a pay-as-you-go service, which means that you only pay for the resources that you use. To manage your costs, you can use the following strategies:

* Use reserved instances.
* Optimize your instance types.
* Use spot instances.
* Terminate unused instances.
* Use AWS Trusted Advisor.

**Additional resources**

For more information on AWS Essentials, you can refer to the following resources:

* [AWS Documentation](https://docs.aws.amazon.com/)
* [AWS Tutorials](https://aws.amazon.com/tutorials/)
* [AWS Forums](https://forums.aws.amazon.com/)
* [AWS Support](https://aws.amazon.com/support/)

**Conclusion**

AWS is a powerful cloud computing platform that can help you to improve your business. This PDF guide provides an overview of AWS Essentials, including the different services that are available, how to get started with AWS, and how to manage your costs. It also includes links to more detailed resources on each service.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top