Tips Learn Amazon Web Services as a Beginner

bigbear354

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tìm hiểu các dịch vụ web Amazon khi mới bắt đầu **

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm điện toán, lưu trữ, mạng, cơ sở dữ liệu, phân tích và học máy.Đó là một nền tảng mạnh mẽ có thể được sử dụng để xây dựng và triển khai các ứng dụng của tất cả các loại.

Nếu bạn chưa quen với AWS, thật khó khăn khi biết bắt đầu từ đâu.Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản của AWS và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách bắt đầu.

** AWS là gì? **

AWS là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp nhiều dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để xây dựng và triển khai các ứng dụng.Các dịch vụ này bao gồm:

*** Tính toán: ** AWS cung cấp nhiều dịch vụ tính toán, bao gồm các phiên bản EC2, là máy ảo mà bạn có thể sử dụng để chạy các ứng dụng của mình.
*** Lưu trữ: ** AWS cung cấp nhiều dịch vụ lưu trữ khác nhau, bao gồm S3, là dịch vụ lưu trữ đối tượng đơn giản.
*** Mạng: ** AWS cung cấp nhiều dịch vụ kết nối mạng, bao gồm VPC, là những đám mây riêng ảo mà bạn có thể sử dụng để cô lập các ứng dụng của mình.
*** Cơ sở dữ liệu: ** AWS cung cấp nhiều dịch vụ cơ sở dữ liệu, bao gồm RDS, là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ.
*** Analytics: ** AWS cung cấp nhiều dịch vụ phân tích, bao gồm Redshift, là dịch vụ kho dữ liệu.
*** Học máy: ** AWS cung cấp nhiều dịch vụ học máy khác nhau, bao gồm Sagemaker, là một nền tảng học máy.

** Cách bắt đầu với AWS **

Nếu bạn chưa quen với AWS, cách tốt nhất để bắt đầu là tạo một tài khoản miễn phí.Khi bạn có tài khoản, bạn có thể truy cập bảng điều khiển quản lý AWS, đây là giao diện dựa trên web mà bạn có thể sử dụng để quản lý tài nguyên AWS của mình.

Bảng điều khiển quản lý AWS là một nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm hiểu về AWS.Bạn có thể sử dụng nó để khám phá các dịch vụ khác nhau mà AWS cung cấp và bạn có thể tạo và quản lý tài nguyên của riêng mình.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về AWS:

* [Tài liệu AWS] (https://docs.aws.amazon.com/)
* [Hướng dẫn AWS] (AWS Tutorials)
* [Kênh YouTube AWS] (https://www.youtube.com/aws)
* [Diễn đàn cộng đồng AWS] (Get expert technical guidance from community-driven knowledge)

**Phần kết luận**

AWS là một nền tảng điện toán đám mây mạnh mẽ có thể được sử dụng để xây dựng và triển khai các ứng dụng các loại.Nếu bạn chưa quen với AWS, cách tốt nhất để bắt đầu là tạo một tài khoản miễn phí và khám phá bảng điều khiển quản lý AWS.

Với một chút nỗ lực, bạn có thể nhanh chóng học cách sử dụng AWS để xây dựng và triển khai các ứng dụng của riêng bạn.

[ENGLISH]:
**Learn Amazon Web Services as a Beginner**

Amazon Web Services (AWS) is a cloud computing platform that offers a broad range of services, including computing, storage, networking, databases, analytics, and machine learning. It's a powerful platform that can be used to build and deploy applications of all kinds.

If you're new to AWS, it can be daunting to know where to start. But don't worry, we're here to help. In this article, we'll walk you through the basics of AWS, and we'll give you some tips on how to get started.

**What is AWS?**

AWS is a cloud computing platform that provides a variety of services that you can use to build and deploy applications. These services include:

* **Compute:** AWS offers a variety of compute services, including EC2 instances, which are virtual machines that you can use to run your applications.
* **Storage:** AWS offers a variety of storage services, including S3, which is a simple object storage service.
* **Networking:** AWS offers a variety of networking services, including VPCs, which are virtual private clouds that you can use to isolate your applications.
* **Databases:** AWS offers a variety of database services, including RDS, which is a relational database service.
* **Analytics:** AWS offers a variety of analytics services, including Redshift, which is a data warehouse service.
* **Machine learning:** AWS offers a variety of machine learning services, including SageMaker, which is a machine learning platform.

**How to get started with AWS**

If you're new to AWS, the best way to get started is to create a free account. Once you have an account, you can access the AWS Management Console, which is a web-based interface that you can use to manage your AWS resources.

The AWS Management Console is a great place to start learning about AWS. You can use it to explore the different services that AWS offers, and you can create and manage your own resources.

Here are some additional resources that you can use to learn more about AWS:

* [AWS Documentation](https://docs.aws.amazon.com/)
* [AWS Tutorials](https://aws.amazon.com/tutorials/)
* [AWS YouTube Channel](https://www.youtube.com/aws)
* [AWS Community Forums](https://forums.aws.amazon.com/)

**Conclusion**

AWS is a powerful cloud computing platform that can be used to build and deploy applications of all kinds. If you're new to AWS, the best way to get started is to create a free account and explore the AWS Management Console.

With a little effort, you can quickly learn how to use AWS to build and deploy your own applications.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top