Tips Introduction to Amazon Web Services

huyentran8609

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Giới thiệu về Dịch vụ web Amazon **

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm điện toán, lưu trữ, mạng, cơ sở dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo (AI).AWS được sử dụng bởi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô để giảm chi phí, tăng tính nhanh nhẹn và đổi mới nhanh hơn.

Bài viết này cung cấp một giới thiệu về AWS, bao gồm lịch sử, tính năng và lợi ích của nó.Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách bắt đầu với AWS và một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn tìm hiểu thêm.

** Lịch sử của AWS **

AWS được thành lập vào năm 2006 với tư cách là công ty con của Amazon.com.Trọng tâm ban đầu của công ty là cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng, như tính toán, lưu trữ và kết nối mạng.Trong những năm gần đây, AWS đã mở rộng các dịch vụ của mình để bao gồm một loạt các dịch vụ, bao gồm học máy, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.

AWS hiện là nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới, với hơn 200 dịch vụ có sẵn trong hơn 200 khu vực trên toàn thế giới.Công ty có một thị phần đáng kể trong thị trường điện toán đám mây và nó đang tiếp tục phát triển nhanh chóng.

** Các tính năng của AWS **

AWS cung cấp một loạt các tính năng làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.Những tính năng này bao gồm:

*** Khả năng mở rộng: ** AWS là một nền tảng có thể mở rộng cao có thể được sử dụng để hỗ trợ một loạt các khối lượng công việc.Các doanh nghiệp có thể dễ dàng thêm hoặc xóa tài nguyên khi cần thiết và họ chỉ có thể trả tiền cho các tài nguyên mà họ sử dụng.
*** Độ tin cậy: ** AWS là một nền tảng đáng tin cậy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của ngay cả các doanh nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất.Công ty có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về thời gian hoạt động và tính khả dụng, và nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau để giúp các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu và ứng dụng của họ.
*** Bảo mật: ** AWS là một nền tảng an toàn đáp ứng nhu cầu của ngay cả các doanh nghiệp có ý thức bảo mật nhất.Công ty cung cấp nhiều tính năng bảo mật, bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập và kiểm toán.
*** Hiệu quả chi phí: ** AWS là một nền tảng hiệu quả về chi phí có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tiền cho cơ sở hạ tầng CNTT của họ.Công ty cung cấp nhiều tùy chọn giá khác nhau và các doanh nghiệp chỉ có thể trả tiền cho các tài nguyên mà họ sử dụng.

** Lợi ích của AWS **

Có nhiều lợi ích khi sử dụng AWS, bao gồm:

*** Giảm chi phí: ** AWS có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tiền cho cơ sở hạ tầng CNTT của họ bằng cách cung cấp mô hình định giá trả tiền.Các doanh nghiệp cũng có thể tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng nền tảng có thể mở rộng và đáng tin cậy của AWS.
*** Tăng tính nhanh nhẹn: ** AWS có thể giúp các doanh nghiệp trở nên nhanh nhẹn hơn bằng cách cung cấp một nền tảng có thể nhanh chóng được cung cấp và chia tỷ lệ.Điều này cho phép các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thay đổi mà không phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới.
*** Đổi mới nhanh hơn: ** AWS có thể giúp các doanh nghiệp đổi mới nhanh hơn bằng cách cung cấp một nền tảng dễ sử dụng và cung cấp một loạt các dịch vụ.Điều này cho phép các doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ hơn là quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của họ.

** Bắt đầu với AWS **

Bắt đầu với AWS là dễ dàng.Công ty cung cấp nhiều tài nguyên để giúp bạn bắt đầu, bao gồm:

*** Tài liệu: ** AWS cung cấp tài liệu toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của nền tảng.
*** Hướng dẫn: ** AWS cung cấp nhiều hướng dẫn hướng dẫn bạn qua quá trình sử dụng các dịch vụ AWS khác nhau.
*** Hỗ trợ: ** AWS cung cấp nhiều tùy chọn hỗ trợ khác nhau, bao gồm các diễn đàn trực tuyến, hỗ trợ email và hỗ trợ điện thoại.

** Tài nguyên để tìm hiểu thêm về AWS **

Có một số tài nguyên có sẵn để giúp bạn tìm hiểu thêm về AWS.Những tài nguyên này bao gồm:

*** Trang web AWS: ** Trang web AWS cung cấp nhiều thông tin về nền tảng, bao gồm các tính năng, dịch vụ, giá cả và tài liệu.
*** Blog AWS: ** Blog AWS cung cấp các cập nhật thường xuyên về các tính năng, dịch vụ và thực tiễn tốt nhất mới.
*** Kênh YouTube AWS: ** Kênh YouTube AWS có nhiều video khác nhau bao gồm các khía cạnh khác nhau của nền tảng.
*** Diễn đàn AWS: ** Diễn đàn AWS là một nơi tuyệt vời để đặt câu hỏi và nhận trợ giúp từ những người dùng AWS khác.

**Phần kết luận**

AWS là một nền tảng điện toán đám mây mạnh mẽ có thể giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tiết kiệm tiền, tăng tính nhanh nhẹn và đổi mới nhanh hơn.Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng có thể mở rộng, đáng tin cậy và an toàn cho doanh nghiệp của mình, AWS là một lựa chọn tuyệt vời.

[ENGLISH]:
**Introduction to Amazon Web Services**

Amazon Web Services (AWS) is a cloud computing platform that provides a broad range of services, including computing, storage, networking, databases, analytics, and artificial intelligence (AI). AWS is used by businesses of all sizes to lower costs, increase agility, and innovate faster.

This article provides an introduction to AWS, including its history, features, and benefits. We'll also discuss how to get started with AWS and some of the resources available to help you learn more.

**History of AWS**

AWS was founded in 2006 as a subsidiary of Amazon.com. The company's initial focus was on providing infrastructure services, such as compute, storage, and networking. In recent years, AWS has expanded its offerings to include a wider range of services, including machine learning, artificial intelligence, and data analytics.

AWS is now the world's largest cloud computing platform, with over 200 services available in over 200 regions worldwide. The company has a significant market share in the cloud computing market, and it is continuing to grow rapidly.

**Features of AWS**

AWS offers a wide range of features that make it a popular choice for businesses of all sizes. These features include:

* **Scalability:** AWS is a highly scalable platform that can be used to support a wide range of workloads. Businesses can easily add or remove resources as needed, and they can pay for only the resources that they use.
* **Reliability:** AWS is a reliable platform that is designed to meet the needs of even the most demanding businesses. The company has a proven track record of uptime and availability, and it offers a variety of features to help businesses protect their data and applications.
* **Security:** AWS is a secure platform that meets the needs of even the most security-conscious businesses. The company offers a variety of security features, including encryption, access control, and auditing.
* **Cost-effectiveness:** AWS is a cost-effective platform that can help businesses save money on their IT infrastructure. The company offers a variety of pricing options, and businesses can pay for only the resources that they use.

**Benefits of AWS**

There are many benefits to using AWS, including:

* **Reduced costs:** AWS can help businesses save money on their IT infrastructure by providing a pay-as-you-go pricing model. Businesses can also save money by using AWS's scalable and reliable platform.
* **Increased agility:** AWS can help businesses become more agile by providing a platform that can be quickly provisioned and scaled. This allows businesses to respond to changing demands without having to invest in new infrastructure.
* **Faster innovation:** AWS can help businesses innovate faster by providing a platform that is easy to use and that offers a wide range of services. This allows businesses to focus on their core business rather than on managing their IT infrastructure.

**Getting started with AWS**

Getting started with AWS is easy. The company offers a variety of resources to help you get started, including:

* **Documentation:** AWS provides comprehensive documentation that covers all aspects of the platform.
* **Tutorials:** AWS offers a variety of tutorials that walk you through the process of using different AWS services.
* **Support:** AWS offers a variety of support options, including online forums, email support, and phone support.

**Resources for learning more about AWS**

There are a number of resources available to help you learn more about AWS. These resources include:

* **AWS website:** The AWS website provides a wealth of information about the platform, including features, services, pricing, and documentation.
* **AWS blog:** The AWS blog provides regular updates on new features, services, and best practices.
* **AWS YouTube channel:** The AWS YouTube channel features a variety of videos that cover different aspects of the platform.
* **AWS forums:** The AWS forums are a great place to ask questions and get help from other AWS users.

**Conclusion**

AWS is a powerful cloud computing platform that can help businesses of all sizes save money, increase agility, and innovate faster. If you're looking for a scalable, reliable, and secure platform for your business, AWS is a great option.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top