Tips Introducing Amazon One-Click Buying

trancao.son

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Giới thiệu mua một cú nhấp chuột Amazon **

Mua một lần nhấp Amazon là một cách nhanh chóng và thuận tiện để mua các mặt hàng trên Amazon.com.Với việc mua một lần, bạn có thể thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của mình và kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Để sử dụng mua một lần, trước tiên bạn phải đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.Sau đó, khi bạn tìm thấy một mặt hàng bạn muốn mua, nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn kích hoạt mua một lần nhấp cho mặt hàng đó không.Nhấp vào "Có" và mặt hàng sẽ được thêm vào giỏ hàng mua một cú nhấp chuột của bạn.

Để xem, nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.Sau đó, nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.

Mua một lần nhấp là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian khi mua sắm trên Amazon.com.Đó cũng là một cách thuận tiện để mua các mặt hàng mà bạn mua thường xuyên.

** Lợi ích của việc mua một cú nhấp chuột Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng mua một cú nhấp chuột Amazon, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Mua một lần nhấp giúp bạn dễ dàng mua các mặt hàng trên Amazon.com.Bạn có thể thêm các mục vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột.
*** Tốc độ: ** Mua một lần nhấp có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi mua sắm trên Amazon.com.Bạn không phải nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán mỗi khi bạn mua hàng.
*** Đơn giản: ** Mua một lần nhấp đơn giản để sử dụng.Bạn có thể kích hoạt mua một lần nhấp cho các mặt hàng mà bạn mua thường xuyên.Sau đó, bạn có thể kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột.

** Cách sử dụng mua một cú nhấp chuột Amazon **

Để sử dụng mua một lần nhấp Amazon, trước tiên bạn phải đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.Sau đó, làm theo các bước sau:

1. Tìm một mặt hàng bạn muốn mua.
2. Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".
3. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn kích hoạt mua một lần nhấp cho mặt hàng đó không.Nhấp vào "Có".
4. Mục sẽ được thêm vào giỏ hàng mua một cú nhấp chuột của bạn.
5. Để xem, nhấp vào nút "Tiến hành thanh toán".
6. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
7. Nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.

** Cách tắt Amazon One-Click Mua **

Nếu bạn không còn muốn sử dụng Amazon One-Click Mua, bạn có thể vô hiệu hóa nó bất cứ lúc nào.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn.
2. Nhấp vào tab "Thanh toán & Quyền riêng tư".
3. Trong "Mua một lần nhấp", nhấp vào liên kết "Quản lý mua một lần".
4. Nhấp vào nút "Tắt mua một lần nhấp".

**Người giới thiệu**

* [Amazon One-Click Mua] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Introducing Amazon One-Click Buying**

Amazon One-Click Buying is a fast and convenient way to purchase items on Amazon.com. With One-Click Buying, you can add items to your cart and check out with just one click.

To use One-Click Buying, you must first sign in to your Amazon account. Then, when you find an item you want to purchase, click the "Add to Cart" button. A pop-up window will appear asking if you want to enable One-Click Buying for that item. Click "Yes" and the item will be added to your One-Click Buying cart.

To check out, click the "Proceed to Checkout" button. You will be asked to enter your shipping address and payment information. Then, click the "Place Order" button to complete your purchase.

One-Click Buying is a great way to save time when shopping on Amazon.com. It's also a convenient way to purchase items that you buy frequently.

**Benefits of Amazon One-Click Buying**

There are several benefits to using Amazon One-Click Buying, including:

* **Convenience:** One-Click Buying makes it easy to purchase items on Amazon.com. You can add items to your cart and check out with just one click.
* **Speed:** One-Click Buying can save you time when shopping on Amazon.com. You don't have to enter your shipping address and payment information each time you make a purchase.
* **Simplicity:** One-Click Buying is simple to use. You can enable One-Click Buying for items that you buy frequently. Then, you can check out with just one click.

**How to Use Amazon One-Click Buying**

To use Amazon One-Click Buying, you must first sign in to your Amazon account. Then, follow these steps:

1. Find an item you want to purchase.
2. Click the "Add to Cart" button.
3. A pop-up window will appear asking if you want to enable One-Click Buying for that item. Click "Yes".
4. The item will be added to your One-Click Buying cart.
5. To check out, click the "Proceed to Checkout" button.
6. Enter your shipping address and payment information.
7. Click the "Place Order" button to complete your purchase.

**How to Disable Amazon One-Click Buying**

If you no longer want to use Amazon One-Click Buying, you can disable it at any time. To do this, follow these steps:

1. Go to your Amazon account settings.
2. Click the "Payments & Privacy" tab.
3. Under "One-Click Buying", click the "Manage One-Click Buying" link.
4. Click the "Disable One-Click Buying" button.

**References**

* [Amazon One-Click Buying](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top