Tips Integrate Systems with AWS Integration Plus

quanghuualone

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tích hợp các hệ thống với tích hợp AWS cộng với **

AWS Integration Plus là một dịch vụ được quản lý giúp bạn kết nối các ứng dụng và dữ liệu tại chỗ của mình với các dịch vụ AWS.Nó cung cấp một cách đơn giản và an toàn để kết nối các hệ thống của bạn mà không phải quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản.

Với AWS Integration Plus, bạn có thể:

* Kết nối các ứng dụng tại chỗ của bạn với các dịch vụ AWS, chẳng hạn như Amazon S3, Amazon DynamoDB và Amazon RDS.
* Di chuyển các ứng dụng tại chỗ của bạn sang AWS mà không phải tìm kiếm các ứng dụng của bạn.
* Tích hợp các ứng dụng tại chỗ của bạn với các dịch vụ AWS để tạo môi trường đám mây lai.

AWS Integration Plus là một dịch vụ được quản lý đầy đủ, vì vậy bạn không phải lo lắng về cơ sở hạ tầng cơ bản.Bạn có thể chỉ cần kết nối các hệ thống của mình và bắt đầu sử dụng Dịch vụ AWS.

** Lợi ích của tích hợp AWS cộng với **

Có nhiều lợi ích khi sử dụng AWS Integration Plus, bao gồm:

*** Đơn giản: ** Tích hợp AWS Plus là một dịch vụ đơn giản và dễ sử dụng.Bạn có thể kết nối các hệ thống của mình chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.
*** Bảo mật: ** Tích hợp AWS Plus là một dịch vụ an toàn đáp ứng nhu cầu của ngay cả các tổ chức có ý thức bảo mật nhất.
*** Khả năng mở rộng: ** Tích hợp AWS Plus là một dịch vụ có thể mở rộng có thể phát triển theo nhu cầu của bạn.
*** Độ tin cậy: ** Tích hợp AWS Plus là một dịch vụ đáng tin cậy được hỗ trợ bởi hỗ trợ 24/7 của Amazon.

** Cách sử dụng AWS Integration Plus **

Để sử dụng AWS Integration Plus, trước tiên bạn cần tạo tài khoản AWS.Khi bạn có tài khoản AWS, bạn có thể làm theo các bước này để kết nối các hệ thống của mình:

1. Chuyển đến bảng điều khiển tích hợp AWS cộng với bảng điều khiển.
2. Nhấp vào ** Tạo kết nối **.
3. Chọn loại kết nối bạn muốn tạo.
4. Nhập chi tiết kết nối của bạn.
5. Nhấp vào ** Tạo **.

Khi bạn đã tạo kết nối của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng Dịch vụ AWS với các ứng dụng tại chỗ của mình.

** Giá cả **

AWS Integration Plus có giá dựa trên số lượng kết nối bạn tạo.Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang tích hợp AWS cộng với giá.

**Tài nguyên**

* [Tài liệu tích hợp AWS cộng với tài liệu] (https://docs.aws.amazon.com/integration-plus/latest/userguide/)
* [Giá cả tích hợp AWS] (https://aws.amazon.com/integration-plus/pricing/)
* [Blog tích hợp AWS] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/carget/integration-plus/)

**Phần kết luận**

AWS Integration Plus là một dịch vụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, có thể giúp bạn kết nối các hệ thống của mình với các dịch vụ AWS.Đây là một dịch vụ an toàn, có thể mở rộng và đáng tin cậy có thể giúp bạn cải thiện sự nhanh nhẹn và hiệu quả kinh doanh.

[ENGLISH]:
**Integrate Systems with AWS Integration Plus**

AWS Integration Plus is a managed service that helps you connect your on-premises applications and data with AWS services. It provides a simple and secure way to connect your systems without having to manage the underlying infrastructure.

With AWS Integration Plus, you can:

* Connect your on-premises applications to AWS services, such as Amazon S3, Amazon DynamoDB, and Amazon RDS.
* Migrate your on-premises applications to AWS without having to rearchitect your applications.
* Integrate your on-premises applications with AWS services to create a hybrid cloud environment.

AWS Integration Plus is a fully managed service, so you don't have to worry about the underlying infrastructure. You can simply connect your systems and start using AWS services.

**Benefits of AWS Integration Plus**

There are many benefits to using AWS Integration Plus, including:

* **Simplicity:** AWS Integration Plus is a simple and easy-to-use service. You can connect your systems with just a few clicks.
* **Security:** AWS Integration Plus is a secure service that meets the needs of even the most security-conscious organizations.
* **Scalability:** AWS Integration Plus is a scalable service that can grow with your needs.
* **Reliability:** AWS Integration Plus is a reliable service that is backed by Amazon's 24/7 support.

**How to Use AWS Integration Plus**

To use AWS Integration Plus, you first need to create an AWS account. Once you have an AWS account, you can follow these steps to connect your systems:

1. Go to the AWS Integration Plus console.
2. Click **Create connection**.
3. Select the type of connection you want to create.
4. Enter the details of your connection.
5. Click **Create**.

Once you have created your connection, you can start using AWS services with your on-premises applications.

**Pricing**

AWS Integration Plus is priced based on the number of connections you create. For more information, please see the AWS Integration Plus pricing page.

**Resources**

* [AWS Integration Plus documentation](https://docs.aws.amazon.com/integration-plus/latest/userguide/)
* [AWS Integration Plus pricing](https://aws.amazon.com/integration-plus/pricing/)
* [AWS Integration Plus blog](https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/integration-plus/)

**Conclusion**

AWS Integration Plus is a powerful and easy-to-use service that can help you connect your systems with AWS services. It is a secure, scalable, and reliable service that can help you improve your business agility and efficiency.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top