Tips Improving International Checkouts and Reducing Amazon Fraud Risk

lebinh.thuan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cải thiện kiểm tra quốc tế và giảm rủi ro gian lận Amazon **

Amazon là một thị trường toàn cầu, và cùng với đó là thách thức trong việc quản lý kiểm tra quốc tế và rủi ro gian lận.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số mẹo để cải thiện quy trình thanh toán quốc tế của bạn và giảm rủi ro gian lận.

** 1.Sử dụng thanh toán đa tiền tệ của Amazon **

Thanh toán đa tiền tệ của Amazon cho phép khách hàng thanh toán bằng đồng địa phương của họ.Điều này có thể giúp giảm ma sát thanh toán và tăng tỷ lệ chuyển đổi.Để bật thanh toán đa tiền tệ, hãy truy cập tài khoản trung tâm của người bán Amazon và nhấp vào cài đặt ** **> ** Thanh toán **> ** Thanh toán đa tiền tệ **.

** 2.Cung cấp vận chuyển quốc tế **

Nếu bạn muốn bán cho khách hàng bên ngoài nước của bạn, bạn cần cung cấp vận chuyển quốc tế.Amazon giúp bạn dễ dàng làm điều này với chương trình vận chuyển toàn cầu của họ.Chương trình vận chuyển toàn cầu cho phép bạn gửi sản phẩm của mình đến kho của Amazon ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản.Amazon sau đó chăm sóc phần còn lại, bao gồm thông quan hải quan và giao hàng cho khách hàng.

** 3.Sử dụng dịch vụ phòng chống gian lận **

Một dịch vụ phòng chống gian lận có thể giúp bạn xác định và ngăn chặn các giao dịch gian lận.Có một số dịch vụ phòng chống gian lận khác nhau có sẵn, vì vậy bạn nên thực hiện nghiên cứu của mình để tìm một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn.

**4.Giám sát tài khoản của bạn **

Điều quan trọng là phải theo dõi tài khoản Amazon của bạn cho hoạt động đáng ngờ.Điều này bao gồm kiểm tra các giao dịch trái phép, bồi hoàn và yêu cầu hoàn lại tiền.Nếu bạn thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, bạn nên liên hệ với Amazon ngay lập tức.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cải thiện quy trình thanh toán quốc tế và giảm rủi ro gian lận.

** Bài viết tham khảo **

* [Thanh toán đa thành phố Amazon] (Amazon)
* [Chương trình vận chuyển toàn cầu Amazon] (Amazon)
* [Dịch vụ phòng chống gian lận Amazon] (Amazon)
* [Cách giám sát tài khoản Amazon của bạn cho hoạt động đáng ngờ] (Amazon)

[ENGLISH]:
**Improving International Checkouts and Reducing Amazon Fraud Risk**

Amazon is a global marketplace, and with that comes the challenge of managing international checkouts and fraud risk. In this article, we'll discuss some tips for improving your international checkout process and reducing your fraud risk.

**1. Use Amazon's Multi-Currency Checkout**

Amazon's Multi-Currency Checkout allows customers to checkout in their local currency. This can help to reduce checkout friction and increase conversion rates. To enable Multi-Currency Checkout, go to your Amazon Seller Central account and click **Settings** > **Payments** > **Multi-Currency Checkout**.

**2. Offer International Shipping**

If you want to sell to customers outside of your home country, you need to offer international shipping. Amazon makes it easy to do this with their Global Shipping Program. The Global Shipping Program allows you to ship your products to Amazon's warehouses in the United States, Europe, and Japan. Amazon then takes care of the rest, including customs clearance and delivery to the customer.

**3. Use a Fraud Prevention Service**

A fraud prevention service can help you to identify and prevent fraudulent transactions. There are a number of different fraud prevention services available, so you should do your research to find one that meets your needs.

**4. Monitor Your Account**

It's important to monitor your Amazon account for suspicious activity. This includes checking for unauthorized transactions, chargebacks, and refund requests. If you see any suspicious activity, you should contact Amazon immediately.

By following these tips, you can improve your international checkout process and reduce your fraud risk.

**Reference Articles**

* [Amazon Multi-Currency Checkout](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200375480)
* [Amazon Global Shipping Program](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200377350)
* [Amazon Fraud Prevention Services](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200377180)
* [How to Monitor Your Amazon Account for Suspicious Activity](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200377400)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top