Tips Implementing 3-Tier Architecture on AWS

thephuchuynh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thực hiện kiến trúc 3 tầng trên AWS **

Kiến trúc 3 tầng là một mô hình thiết kế phổ biến cho các hệ thống phân tán.Nó bao gồm ba lớp:

* Lớp trình bày, xử lý tương tác người dùng và trình bày dữ liệu cho người dùng.
* Lớp ứng dụng, xử lý logic và dữ liệu kinh doanh.
* Lớp dữ liệu, lưu trữ dữ liệu.

Mỗi lớp thường được triển khai trên một máy chủ hoặc nhóm máy chủ riêng biệt.Điều này giúp cô lập thất bại và cải thiện hiệu suất.

AWS cung cấp một loạt các dịch vụ có thể được sử dụng để thực hiện kiến trúc 3 cấp.Dưới đây là một số dịch vụ chính mà bạn có thể sử dụng:

* Amazon EC2 để lưu trữ các máy chủ trong kiến trúc của bạn.
* Cân bằng tải trọng đàn hồi của Amazon để phân phối lưu lượng truy cập trên các máy chủ của bạn.
* Amazon RDS để lưu trữ dữ liệu của bạn.
* Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu NoQuery.
* Amazon CloudFront để cung cấp nội dung tĩnh.

Bạn có thể sử dụng các bước sau để thực hiện kiến trúc 3 cấp trên AWS:

1. Thiết kế kiến trúc của bạn.
2. Tạo cơ sở hạ tầng của bạn trong AWS.
3. Triển khai ứng dụng của bạn vào cơ sở hạ tầng của bạn.
4. Kiểm tra ứng dụng của bạn.
5. Theo dõi ứng dụng của bạn.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Tài liệu kiến trúc AWS 3-TIER] (https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/aws-3-lier-architecture/)
* [AWS Khung phân cấp tốt] (AWS Well-Architected - Build secure, efficient cloud applications)
* [Mẫu AWS CloudFormation] (CloudFormation Templates)
* [AWS Lambda] (Serverless Computing - AWS Lambda - Amazon Web Services)
* [Cổng API AWS] (Amazon API Gateway | API Management | Amazon Web Services)

** Kiến trúc 3 tầng trên các bài viết tham khảo AWS **

* [Thực hiện kiến trúc 3 cấp trên AWS với Amazon EC2, cân bằng tải đàn hồi và RDS] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/Implementing-a-3-lier-archecture-on-aws-với-amazon-ec2-cost-ave
* [Xây dựng kiến trúc 3 tầng có thể mở rộng trên AWS với Docker và Kubernetes] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/bu...er-architecture-on-aws-docker-and-kubernetes/)
* [Thiết kế kiến trúc 3 tầng có sẵn trên AWS] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/designing-a-highly-available-3-tier-Architecture-on-aws/)

[ENGLISH]:
**Implementing a 3-Tier Architecture on AWS**

A 3-tier architecture is a common design pattern for distributed systems. It consists of three layers:

* The presentation layer, which handles user interaction and presents data to the user.
* The application layer, which processes business logic and data.
* The data layer, which stores data.

Each layer is typically implemented on a separate server or group of servers. This helps to isolate failures and improve performance.

AWS provides a variety of services that can be used to implement a 3-tier architecture. Here are some of the key services that you might use:

* Amazon EC2 for hosting the servers in your architecture.
* Amazon Elastic Load Balancing for distributing traffic across your servers.
* Amazon RDS for storing your data.
* Amazon DynamoDB for storing NoSQL data.
* Amazon CloudFront for delivering static content.

You can use the following steps to implement a 3-tier architecture on AWS:

1. Design your architecture.
2. Create your infrastructure in AWS.
3. Deploy your application to your infrastructure.
4. Test your application.
5. Monitor your application.

Here are some additional resources that you may find helpful:

* [AWS 3-Tier Architecture Documentation](https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/aws-3-tier-architecture/)
* [AWS Well-Architected Framework](https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/)
* [AWS CloudFormation Templates](https://aws.amazon.com/cloudformation/templates/)
* [AWS Lambda](https://aws.amazon.com/lambda/)
* [AWS API Gateway](https://aws.amazon.com/api-gateway/)

**3-Tier Architecture on AWS Reference Articles**

* [Implementing a 3-Tier Architecture on AWS with Amazon EC2, Elastic Load Balancing, and RDS](https://aws.amazon.com/blogs/aws/implementing-a-3-tier-architecture-on-aws-with-amazon-ec2-elastic-load-balancing-and-rds/)
* [Building a Scalable 3-Tier Architecture on AWS with Docker and Kubernetes](https://aws.amazon.com/blogs/aws/building-a-scalable-3-tier-architecture-on-aws-with-docker-and-kubernetes/)
* [Designing a Highly Available 3-Tier Architecture on AWS](https://aws.amazon.com/blogs/aws/designing-a-highly-available-3-tier-architecture-on-aws/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top