Tips How to Watch Thursday Night Football Live Free on Prime

nhatnam809

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Video ** Cách xem Thứ Năm Đêm bóng đá trực tiếp miễn phí trên Video Prime **

Thứ năm Đêm bóng đá là một trong những sự kiện thể thao phổ biến nhất trong năm và hiện có sẵn để xem trực tiếp miễn phí trên Video Prime.Đây là cách bắt đầu:

1. ** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. ** Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày Amazon Prime tại đây.
2. ** Tải xuống ứng dụng video Amazon Prime. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có sẵn trên hầu hết các thiết bị phát trực tuyến, bao gồm Roku, Fire TV, Apple TV và Android TV.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn và tìm kiếm "Bóng đá đêm thứ năm." ** Bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả các trò chơi bóng đá đêm thứ Năm sắp tới.
4. ** Nhấp vào trò chơi bạn muốn xem và chọn "Xem ngay." ** Trò chơi sẽ bắt đầu phát trực tiếp trên thiết bị của bạn.

Bạn cũng có thể xem bóng đá đêm thứ năm trực tiếp trên máy tính của mình bằng cách truy cập trang web Amazon Prime Video và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

** Lưu ý: ** Bạn phải có đăng ký Amazon Prime để xem bóng đá đêm thứ năm.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem trò chơi theo yêu cầu sau khi nó phát sóng mà không cần đăng ký.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách xem các trò chơi NFL trực tuyến] (https://www.techjunkie.com/watch-nfl-games-live-online/)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Roku] (https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-roku/)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Fire TV] (https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-fire-tv/)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Apple TV] (https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-apple-tv/)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Android TV] (https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-holid-tv/)

[ENGLISH]:
Video **How to Watch Thursday Night Football Live Free on Prime Video**

Thursday Night Football is one of the most popular sporting events of the year, and it's now available to watch live for free on Prime Video. Here's how to get started:

1. **Sign up for a free trial of Amazon Prime.** You can sign up for a free 30-day trial of Amazon Prime here.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** The Amazon Prime Video app is available on most streaming devices, including Roku, Fire TV, Apple TV, and Android TV.
3. **Log in to your Amazon Prime account and search for "Thursday Night Football."** You'll find a list of all the upcoming Thursday Night Football games.
4. **Click on the game you want to watch and select "Watch Now."** The game will start streaming live on your device.

You can also watch Thursday Night Football live on your computer by going to the Amazon Prime Video website and logging in to your account.

**Note:** You must have an Amazon Prime subscription to watch Thursday Night Football live. However, you can still watch the game on-demand after it airs without a subscription.

**Related articles:**

* [How to Watch NFL Games Live Online](https://www.techjunkie.com/watch-nfl-games-live-online/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Roku](https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-roku/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Fire TV](https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-fire-tv/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Apple TV](https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-apple-tv/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Android TV](https://www.techjunkie.com/watch-thursday-night-football-android-tv/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top