Tips How to Watch Thursday Night Football Free with Amazon Prime

trangamma

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách xem bóng đá đêm thứ năm miễn phí với Amazon Prime **

Bóng đá đêm thứ năm là một trong những sự kiện thể thao phổ biến nhất trong năm và hiện có sẵn để xem miễn phí với Amazon Prime.Đây là cách bắt đầu:

1. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Nếu bạn chưa có đăng ký Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.
2. ** Tải xuống ứng dụng video Amazon Prime. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có sẵn trên hầu hết các thiết bị phát trực tuyến, bao gồm Roku, Apple TV và Amazon Fire TV.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn và tìm kiếm "bóng đá đêm thứ năm." ** Bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả các trò chơi sắp tới, cũng như tùy chọn xem trực tiếp hoặc theo yêu cầu.

Đó là nó!Bây giờ bạn có thể xem bóng đá đêm thứ năm miễn phí với Amazon Prime.

** Dưới đây là một số lời khuyên bổ sung để xem bóng đá đêm thứ năm với Amazon Prime: **

* Bạn có thể xem bóng đá đêm thứ năm trên tối đa ba thiết bị cùng một lúc.
* Bạn cũng có thể tải xuống các trò chơi để xem ngoại tuyến.
* Nếu bạn bỏ lỡ một trò chơi, bạn có thể bắt kịp nó theo yêu cầu trong vòng 24 giờ.

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các trò chơi đều có sẵn trên video Amazon Prime.Một số trò chơi chỉ có sẵn trên các kênh phát sóng địa phương.Để tìm hiểu trò chơi nào có sẵn trên video Amazon Prime, hãy kiểm tra lịch trình trên trang web Amazon Prime Video.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách xem các trò chơi NFL trực tuyến] (https://www.techjunkie.com/watch-nfl-games-online/)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Roku] (Roku)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Apple TV] (Learn how to send your Apple Watch to Apple for service from Europe)
* [Cách xem bóng đá đêm thứ năm trên Amazon Fire TV] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**How to Watch Thursday Night Football Free with Amazon Prime**

Thursday Night Football is one of the most popular sporting events of the year, and it's now available to watch for free with Amazon Prime. Here's how to get started:

1. **Sign up for Amazon Prime.** If you don't already have an Amazon Prime subscription, you can sign up for a free 30-day trial.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** The Amazon Prime Video app is available on most streaming devices, including Roku, Apple TV, and Amazon Fire TV.
3. **Log in to your Amazon Prime account and search for "Thursday Night Football."** You'll find a list of all the upcoming games, as well as the option to watch live or on-demand.

That's it! You can now watch Thursday Night Football for free with Amazon Prime.

**Here are some additional tips for watching Thursday Night Football with Amazon Prime:**

* You can watch Thursday Night Football on up to three devices at the same time.
* You can also download games to watch offline.
* If you miss a game, you can catch up on it on-demand within 24 hours.

**Note:** Not all games are available on Amazon Prime Video. Some games are only available on local broadcast channels. To find out which games are available on Amazon Prime Video, check the schedule on the Amazon Prime Video website.

**Related articles:**

* [How to Watch NFL Games Online](https://www.techjunkie.com/watch-nfl-games-online/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Roku](https://www.roku.com/blog/how-to-watch-thursday-night-football-on-roku/)
* [How to Watch Thursday Night Football on Apple TV](https://support.apple.com/en-us/HT209017)
* [How to Watch Thursday Night Football on Amazon Fire TV](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top