Tips How to Watch Thursday Night Football Free on Prime

buithuy.van

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Video ** Cách xem bóng đá đêm thứ năm miễn phí trên Video Prime **

Thứ năm Đêm bóng đá là một trong những sự kiện thể thao phổ biến nhất trong năm và hiện có sẵn để xem miễn phí trên Video Prime.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. ** Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày Amazon Prime tại đây.
2. ** Tải xuống ứng dụng video Amazon Prime. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có sẵn trên hầu hết các thiết bị phát trực tuyến, bao gồm Roku, Fire TV, Apple TV và Android TV.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn và tìm kiếm "Bóng đá đêm thứ năm." ** Bạn sẽ tìm thấy một danh sách tất cả các trò chơi bóng đá đêm thứ Năm sắp tới.
4. ** Chọn trò chơi bạn muốn xem và nhấp vào "Xem ngay." ** Trò chơi sẽ bắt đầu chơi trên thiết bị phát trực tuyến của bạn.

Bạn cũng có thể xem bóng đá đêm thứ năm trên máy tính của mình bằng cách truy cập trang web Amazon Prime Video và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

** Lưu ý: ** Bạn phải có đăng ký Amazon Prime để xem bóng đá đêm thứ năm.Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime và hủy nó sau trò chơi nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Trang web video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)
* [Ứng dụng Video Prime Amazon] (https://www.amazon.com/gp/video/getapp/)
* [Lịch trình bóng đá đêm thứ năm] (NFL.com | Official Site of the National Football League)

[ENGLISH]:
Video **How to Watch Thursday Night Football Free on Prime Video**

Thursday Night Football is one of the most popular sporting events of the year, and it's now available to watch for free on Prime Video. Here's how to do it:

1. **Sign up for a free trial of Amazon Prime.** You can sign up for a free 30-day trial of Amazon Prime here.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** The Amazon Prime Video app is available on most streaming devices, including Roku, Fire TV, Apple TV, and Android TV.
3. **Log in to your Amazon Prime account and search for "Thursday Night Football."** You'll find a list of all the upcoming Thursday Night Football games.
4. **Select the game you want to watch and click "Watch Now."** The game will start playing on your streaming device.

You can also watch Thursday Night Football on your computer by going to the Amazon Prime Video website and logging in to your account.

**Note:** You must have an Amazon Prime subscription to watch Thursday Night Football. However, you can sign up for a free trial of Amazon Prime and cancel it after the game if you don't want to continue the subscription.

**Additional Resources:**

* [Amazon Prime Video website](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Amazon Prime Video app](https://www.amazon.com/gp/video/getapp/)
* [Thursday Night Football schedule](https://www.nfl.com/schedules/2023/thursday-night-football)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top