Tips How to Watch Movies and Shows Free with a Prime Trial

bigelephant911

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách xem phim và hiển thị miễn phí với bản dùng thử chính **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung khác.Bạn có thể xem nội dung video Prime trên máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến.

Một trong những điều tốt nhất về Amazon Prime là bạn có thể xem phim và chương trình miễn phí với bản dùng thử Prime.Thử nghiệm Prime là đăng ký 30 ngày miễn phí cho Amazon Prime.Trong quá trình dùng thử, bạn có thể xem nhiều nội dung video Prime như bạn muốn.

Để đăng ký dùng thử Prime, hãy truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".Bạn sẽ cần nhập địa chỉ email của mình và tạo mật khẩu.Bạn cũng sẽ cần cung cấp một phương thức thanh toán, nhưng bạn sẽ không bị tính phí trong thời gian dùng thử.

Khi bạn đã đăng ký dùng thử Prime, bạn có thể bắt đầu xem phim và chương trình.Bạn có thể tìm thấy nội dung video Prime bằng cách nhấp vào tab "Video Prime" trên trang web Amazon.Bạn cũng có thể tìm thấy nội dung video Prime bằng cách tìm kiếm phim hoặc chương trình trên trang web hoặc ứng dụng Amazon.

Khi bạn đang xem một bộ phim video chính hoặc chương trình, bạn có thể chọn xem nó có hoặc không có quảng cáo.Nếu bạn chọn xem với quảng cáo, bạn sẽ thấy một vài quảng cáo trong bộ phim hoặc hiển thị.Nếu bạn chọn xem mà không có quảng cáo, bạn sẽ trả giá cao hơn cho bộ phim hoặc hiển thị.

Vào cuối bản dùng thử chính của bạn, bạn sẽ tự động bị tính phí cho đăng ký Prime hàng tháng.Nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký Prime, bạn có thể hủy đăng ký của mình trước khi bạn bị tính phí.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa bản dùng thử chính của bạn: **

*** Xem phim và cho thấy rằng bạn đã muốn xem. ** Đây là một cơ hội tuyệt vời để xem phim và cho thấy rằng bạn thường không xem.
*** Xem phim và chương trình với bạn bè và gia đình của bạn. ** Video Prime cho phép bạn xem phim và chương trình với tối đa sáu người cùng một lúc.
*** Tải xuống phim và chương trình để xem ngoại tuyến. ** Bạn có thể tải phim và chương trình lên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để bạn có thể xem chúng ngoại tuyến.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách hủy đăng ký Amazon Prime của bạn] (https://www.digitaltrends.com/home-theater/how-to-cancel-amazon-prime-subscrip/)
* [Những bộ phim hay nhất trên Amazon Prime] (https://www.cnet.com/news/the-best-movies-on-amazon-prime/)
* [Các chương trình truyền hình hay nhất trên Amazon Prime] (https://www.cnet.com/news/the-best-tv-shows-on-amazon-prime/)

[ENGLISH]:
**How to Watch Movies and Shows Free with a Prime Trial**

Amazon Prime is a subscription service that offers a wide variety of movies, TV shows, and other content. You can watch Prime Video content on your computer, smartphone, tablet, or streaming device.

One of the best things about Amazon Prime is that you can watch movies and shows for free with a Prime trial. A Prime trial is a free 30-day subscription to Amazon Prime. During your trial, you can watch as much Prime Video content as you want.

To sign up for a Prime trial, visit the Amazon Prime website and click on the "Start your free trial" button. You'll need to enter your email address and create a password. You'll also need to provide a payment method, but you won't be charged anything during your trial period.

Once you've signed up for a Prime trial, you can start watching movies and shows. You can find Prime Video content by clicking on the "Prime Video" tab on the Amazon website. You can also find Prime Video content by searching for movies or shows on the Amazon website or app.

When you're watching a Prime Video movie or show, you can choose to watch it with or without ads. If you choose to watch with ads, you'll see a few ads during the movie or show. If you choose to watch without ads, you'll pay a higher price for the movie or show.

At the end of your Prime trial, you'll be automatically charged for a monthly Prime subscription. If you don't want to continue with a Prime subscription, you can cancel your subscription before you're charged.

**Here are some tips for getting the most out of your Prime trial:**

* **Watch movies and shows that you've been wanting to see.** This is a great opportunity to watch movies and shows that you wouldn't normally watch.
* **Watch movies and shows with your friends and family.** Prime Video allows you to watch movies and shows with up to six people at the same time.
* **Download movies and shows to watch offline.** You can download movies and shows to your computer, smartphone, or tablet so that you can watch them offline.

**Related articles:**

* [How to Cancel Your Amazon Prime Subscription](https://www.digitaltrends.com/home-theater/how-to-cancel-amazon-prime-subscription/)
* [The Best Movies on Amazon Prime](https://www.cnet.com/news/the-best-movies-on-amazon-prime/)
* [The Best TV Shows on Amazon Prime](https://www.cnet.com/news/the-best-tv-shows-on-amazon-prime/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top