Tips How to Watch Amazon Originals like The Boys Free

buingoc.dung

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách xem Amazon Originals như The Boys Free **

Amazon Prime Video là nơi có một số bộ phim và bộ phim gốc nổi tiếng nhất, bao gồm The Boys, The Marvelous Bà Maisel và The Expanse.Nhưng không phải ai cũng muốn trả tiền cho một đăng ký video chính.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để xem Amazon Originals miễn phí, có một vài tùy chọn khác nhau có sẵn.

** 1.Sử dụng bản dùng thử miễn phí **

Cách dễ nhất để xem Amazon Originals miễn phí là đăng ký dùng thử miễn phí video Amazon Prime.Amazon cung cấp một bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày, đó là quá đủ thời gian để xem một vài mùa của chương trình yêu thích của bạn.Chỉ cần chắc chắn hủy đăng ký của bạn trước khi thời gian dùng thử kết thúc, hoặc bạn sẽ bị tính phí cho một tháng dịch vụ.

** 2.Sử dụng tài khoản của một người bạn hoặc thành viên gia đình **

Nếu bạn biết ai đó có đăng ký video Amazon Prime, bạn có thể yêu cầu họ chia sẻ tài khoản của họ với bạn.Đây là một cách tuyệt vời để xem Amazon Originals mà không phải trả tiền cho một đăng ký của riêng bạn.Chỉ cần chắc chắn hỏi bạn bè hoặc thành viên gia đình của bạn trước, và đảm bảo rằng họ ổn khi bạn chia sẻ tài khoản của họ.

** 3.Sử dụng dịch vụ phát trực tuyến miễn phí **

Có một vài dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp Amazon Originals.Tubi, IMDB TV và Sao Diêm Vương đều có một lựa chọn các bản gốc của Amazon mà bạn có thể xem miễn phí.Tuy nhiên, lựa chọn bị hạn chế và bạn có thể không tìm thấy tất cả các chương trình mà bạn đang tìm kiếm.

**4.Sử dụng VPN **

Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể sử dụng VPN để xem Amazon Originals miễn phí.Một VPN cho phép bạn thay đổi địa chỉ IP của mình, do đó có vẻ như bạn đang ở một quốc gia khác.Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập thư viện video Amazon Prime cho quốc gia đó, có thể bao gồm các bản gốc khác nhau của Amazon so với thư viện Hoa Kỳ.

** 5.Tải xuống Amazon Originals **

Nếu bạn không quan tâm đến việc phát trực tuyến Amazon Originals, bạn cũng có thể tải chúng xuống thiết bị của mình.Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn sẽ ở đâu đó mà không có quyền truy cập internet hoặc nếu bạn chỉ muốn xem các chương trình yêu thích của mình ngoại tuyến.Bạn có thể tải xuống Amazon Originals từ ứng dụng Amazon Prime Video.

**Phần kết luận**

Có một vài cách khác nhau để xem Amazon Originals miễn phí.Bằng cách sử dụng bản dùng thử miễn phí, chia sẻ tài khoản với bạn bè hoặc thành viên gia đình, sử dụng dịch vụ phát trực tuyến miễn phí hoặc sử dụng VPN, bạn có thể thưởng thức tất cả các bản gốc Amazon yêu thích của mình mà không phải trả tiền đăng ký.

[ENGLISH]:
**How to Watch Amazon Originals Like The Boys Free**

Amazon Prime Video is home to some of the most popular original series and movies, including The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, and The Expanse. But not everyone wants to pay for a Prime Video subscription. If you're looking for a way to watch Amazon Originals for free, there are a few different options available.

**1. Use a free trial**

The easiest way to watch Amazon Originals for free is to sign up for a free trial of Amazon Prime Video. Amazon offers a 30-day free trial, which is more than enough time to watch a few seasons of your favorite show. Just be sure to cancel your subscription before the trial period ends, or you'll be charged for a full month of service.

**2. Use a friend's or family member's account**

If you know someone who has an Amazon Prime Video subscription, you can ask them to share their account with you. This is a great way to watch Amazon Originals without having to pay for a subscription of your own. Just be sure to ask your friend or family member first, and make sure that they're okay with you sharing their account.

**3. Use a free streaming service**

There are a few free streaming services that offer Amazon Originals. Tubi, IMDb TV, and Pluto TV all have a selection of Amazon Originals that you can watch for free. However, the selection is limited, and you may not find all of the shows that you're looking for.

**4. Use a VPN**

If you're outside of the United States, you can use a VPN to watch Amazon Originals for free. A VPN allows you to change your IP address, so it appears that you're located in a different country. This means that you can access the Amazon Prime Video library for that country, which may include different Amazon Originals than the US library.

**5. Download Amazon Originals**

If you're not interested in streaming Amazon Originals, you can also download them to your device. This is a great option if you're going to be somewhere without internet access, or if you just want to watch your favorite shows offline. You can download Amazon Originals from the Amazon Prime Video app.

**Conclusion**

There are a few different ways to watch Amazon Originals for free. By using a free trial, sharing an account with a friend or family member, using a free streaming service, or using a VPN, you can enjoy all of your favorite Amazon Originals without having to pay for a subscription.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top