Tips How to Use Amazon Household to Share Prime Free

dinhluantracer

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Cách sử dụng hộ gia đình Amazon để chia sẻ Prime Free

Amazon Prime là một dịch vụ tuyệt vời, nhưng nó có thể tốn kém nếu bạn là người duy nhất sử dụng nó.Đó là lý do tại sao Amazon cung cấp cho Amazon hộ gia đình, cho phép bạn chia sẻ lợi ích chính của mình với tối đa hai người lớn khác và bốn đứa trẻ.

Đây là cách thiết lập hộ gia đình Amazon và bắt đầu chia sẻ lợi ích chính của bạn:

1. Chuyển đến trang hộ gia đình Amazon và nhấp vào "Tạo một hộ gia đình."
2. Nhập tên và địa chỉ email của bạn.
3. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Amazon, bạn sẽ được nhắc làm như vậy.
4. Nhập tên và địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ lợi ích chính của mình.
5. Nhấp vào "Gửi lời mời."
6. Người bạn mời sẽ nhận được một email có liên kết tham gia hộ gia đình Amazon của bạn.
7. Khi họ nhấp vào liên kết, họ sẽ được thêm vào gia đình bạn và họ sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của Prime.

Dưới đây là một số lợi ích của hộ gia đình Amazon:

* Bạn có thể chia sẻ lợi ích vận chuyển chính.Điều này có nghĩa là tất cả bạn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.
* Bạn có thể chia sẻ video Prime.Điều này có nghĩa là tất cả các bạn có thể xem phim và chương trình TV trên Video Prime.
* Bạn có thể chia sẻ nhạc Prime.Điều này có nghĩa là tất cả bạn có thể nghe nhạc trên Prime Music.
* Bạn có thể chia sẻ ảnh chính.Điều này có nghĩa là tất cả các bạn có thể lưu trữ ảnh trong Amazon Photos Cloud.

Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền cho Amazon Prime, hộ gia đình Amazon là một lựa chọn tuyệt vời.Bạn có thể chia sẻ lợi ích chính của mình với tối đa hai người lớn khác và bốn trẻ em, vì vậy tất cả bạn có thể tận hưởng những lợi ích của Prime với một mức giá thấp.

** Bài viết tham khảo: **

* [Hộ gia đình Amazon: Cách chia sẻ lợi ích chính] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime: Nó là bao nhiêu và chi phí bao nhiêu?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
How to Use Amazon Household to Share Prime Free

Amazon Prime is a great service, but it can be expensive if you're the only one using it. That's why Amazon offers Amazon Household, which allows you to share your Prime benefits with up to two other adults and four children.

Here's how to set up Amazon Household and start sharing your Prime benefits:

1. Go to the Amazon Household page and click "Create a Household."
2. Enter your name and email address.
3. If you're not already signed in to Amazon, you'll be prompted to do so.
4. Enter the name and email address of the person you want to share your Prime benefits with.
5. Click "Send Invitation."
6. The person you invited will receive an email with a link to join your Amazon Household.
7. Once they click the link, they'll be added to your Household and they'll be able to start enjoying all the benefits of Prime.

Here are some of the benefits of Amazon Household:

* You can share Prime shipping benefits. This means that you can all get free two-day shipping on eligible items.
* You can share Prime Video. This means that you can all watch movies and TV shows on Prime Video.
* You can share Prime Music. This means that you can all listen to music on Prime Music.
* You can share Prime Photos. This means that you can all store photos in the Amazon Photos cloud.

If you're looking for a way to save money on Amazon Prime, Amazon Household is a great option. You can share your Prime benefits with up to two other adults and four children, so you can all enjoy the benefits of Prime for one low price.

**Reference articles:**

* [Amazon Household: How to Share Prime Benefits](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime: What Is It and How Much Does It Cost?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top