Tips How to Try Twitch Prime Free Through Amazon

khaitammassive

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách thử Twitch Prime Free thông qua Amazon **

Twitch Prime là một dịch vụ đăng ký cao cấp được cung cấp bởi Amazon cho phép bạn truy cập vào nhiều lợi ích độc quyền khác nhau, bao gồm:

* Xem không có quảng cáo trên Twitch
* Trò chơi miễn phí và các chiến lợi phẩm trong trò chơi
* Độc quyền trò chuyện và huy hiệu trò chuyện Twitch
* Đăng ký kênh Twitch miễn phí mỗi tháng

Bạn có thể thử Twitch Prime miễn phí trong 30 ngày.Sau đó, nó có giá $ 11,99/tháng.

Để đăng ký Twitch Prime, bạn cần có một tài khoản Amazon Prime.Nếu bạn không có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Khi bạn có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể đăng ký Twitch Prime bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Twitch Prime.
2. Nhấp vào nút "Đăng ký".
3. Nhập thông tin đăng nhập Amazon của bạn.
4. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Sau đó, bạn sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả những lợi ích của Twitch Prime.

** Cách hủy Twitch Prime **

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn tiếp tục với Twitch Prime, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Để hủy đăng ký Twitch Prime của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Twitch Prime.
2. Nhấp vào tab "Tài khoản".
3. Nhấp vào liên kết "Quản lý đăng ký".
4. Nhấp vào nút "Hủy đăng ký".

Đăng ký Twitch Prime của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí trong tháng tới.

** có phải là twitch prime đáng giá không? **

Việc Twitch Prime có đáng hay không phụ thuộc vào số lượng bạn sử dụng Twitch và mức độ bạn đánh giá cao các lợi ích đi kèm với một thuê bao.

Nếu bạn xem nhiều co giật, xem không có quảng cáo và nội dung độc quyền có thể là một lợi ích lớn.Và nếu bạn là một game thủ, các trò chơi miễn phí và chiến lợi phẩm trong trò chơi có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền.

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Twitch rất thường xuyên, bạn có thể không nhận được giá trị tiền của mình từ đăng ký Twitch Prime.

Cuối cùng, quyết định có nhận được Twitch Prime hay không là tùy thuộc vào bạn.Nhưng nếu bạn đang nghĩ về nó, tôi khuyến khích bạn dùng thử miễn phí trong 30 ngày và xem bạn có thích nó không.

**Người giới thiệu**

* [Twitch Prime] (
)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**How to Try Twitch Prime Free Through Amazon**

Twitch Prime is a premium subscription service offered by Amazon that gives you access to a variety of exclusive benefits, including:

* Ad-free viewing on Twitch
* Free games and in-game loot
* Exclusive Twitch chat emotes and badges
* A free Twitch channel subscription every month

You can try Twitch Prime for free for 30 days. After that, it costs $11.99/month.

To sign up for Twitch Prime, you need to have an Amazon Prime account. If you don't have an Amazon Prime account, you can sign up for a free 30-day trial.

Once you have an Amazon Prime account, you can sign up for Twitch Prime by following these steps:

1. Go to the Twitch Prime website.
2. Click the "Sign Up" button.
3. Enter your Amazon login information.
4. Click the "Start Your Free Trial" button.

You'll then be able to start enjoying all of the benefits of Twitch Prime.

**How to Cancel Twitch Prime**

If you decide that you don't want to continue with Twitch Prime, you can cancel your subscription at any time.

To cancel your Twitch Prime subscription, follow these steps:

1. Go to the Twitch Prime website.
2. Click the "Account" tab.
3. Click the "Manage Subscription" link.
4. Click the "Cancel Subscription" button.

Your Twitch Prime subscription will be canceled immediately, and you won't be charged for the next month.

**Is Twitch Prime Worth It?**

Whether or not Twitch Prime is worth it depends on how much you use Twitch and how much you value the benefits that come with a subscription.

If you watch a lot of Twitch, the ad-free viewing and exclusive content can be a big benefit. And if you're a gamer, the free games and in-game loot can be a great way to save money.

However, if you don't use Twitch very often, you might not get your money's worth out of a Twitch Prime subscription.

Ultimately, the decision of whether or not to get Twitch Prime is up to you. But if you're thinking about it, I encourage you to try it out for free for 30 days and see if you like it.

**References**

* [Twitch Prime](https://www.twitch.tv/prime)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top