Tips How to Trick Amazon into Better Deals

voquang.trung

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách lừa Amazon vào các giao dịch tốt hơn **

Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm giao dịch trên tất cả mọi thứ, từ quần áo đến thiết bị điện tử.Nhưng bạn có biết rằng có nhiều cách để lừa Amazon cung cấp cho bạn những giao dịch thậm chí tốt hơn không?

Dưới đây là một vài lời khuyên:

1. ** Sử dụng một trang web hoàn lại tiền. ** Các trang web hoàn trả như Rakuten và Topcashback cung cấp tiền mặt cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Chỉ cần đăng ký một tài khoản miễn phí và sau đó nhấp qua trang web đến Amazon để bắt đầu kiếm tiền.
2. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được giao hàng hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime và Prime Music.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime chắc chắn có giá trị hàng năm $ 119.
3. ** Sử dụng phiếu giảm giá Amazon. ** Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá cho các mục hoặc danh mục cụ thể.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong hộp thư đến email của bạn hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội.
4. ** Mua sắm phần Giao dịch Kho Amazon. ** Phần giao dịch kho Amazon bán các mặt hàng được trả lại hoặc bị hỏng.Những mặt hàng này thường được giảm giá rất nhiều, vì vậy bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời.
5. ** Cân nhắc mua các sản phẩm tân trang. ** Chương trình đổi mới của Amazon bán các sản phẩm tân trang đã được kiểm tra và thử nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Amazon.Các sản phẩm tân trang thường rẻ hơn đáng kể so với các sản phẩm mới, vì vậy bạn có thể tiết kiệm tiền mà không phải hy sinh chất lượng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể lừa Amazon cung cấp cho bạn các ưu đãi tốt hơn cho tất cả các giao dịch mua của bạn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Làm thế nào để nhận tiền hoàn lại trên Amazon] (https://www.rakuten.com/help/article/how-to-get-cashback-on-amazon)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/warehouse-deals)
* [Amazon gia hạn] (https://www.amazon.com/b/refurbished-products/ref=SD_AUI_H2_I_0?IE=UTF8&node=17228209011)

[ENGLISH]:
**How to Trick Amazon into Better Deals**

Amazon is a great place to find deals on everything from clothes to electronics. But did you know that there are ways to trick Amazon into giving you even better deals?

Here are a few tips:

1. **Use a cashback site.** Cashback sites like Rakuten and TopCashback offer cash back on your Amazon purchases. Just sign up for a free account and then click through the site to Amazon to start earning.
2. **Subscribe to Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video and Prime Music. If you're a frequent Amazon shopper, Prime is definitely worth the $119 annual fee.
3. **Use Amazon coupons.** Amazon often offers coupons for specific items or categories. You can find coupons on the Amazon website, in your email inbox, or on social media.
4. **Shop the Amazon Warehouse Deals section.** The Amazon Warehouse Deals section sells items that are returned or damaged. These items are often heavily discounted, so you can find some great deals.
5. **Consider buying refurbished products.** Amazon's Renewed program sells refurbished products that have been inspected and tested to meet Amazon's high standards. Refurbished products are often significantly cheaper than new products, so you can save money without sacrificing quality.

By following these tips, you can trick Amazon into giving you better deals on all your purchases.

**Reference articles:**

* [How to Get Cashback on Amazon](https://www.rakuten.com/help/article/how-to-get-cashback-on-amazon)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com/warehouse-deals)
* [Amazon Renewed](https://www.amazon.com/b/refurbished-products/ref=sd_aui_h2_i_0?ie=UTF8&node=17228209011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top