Tips How to Share Select Prime Benefits Using Amazon Household

phucduy1966

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chia sẻ Chọn lợi ích chính bằng hộ gia đình Amazon **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, phát trực tuyến video và âm nhạc và truy cập vào Prime Reading.Tuy nhiên, không phải ai cũng cần hoặc muốn tất cả các lợi ích đi kèm với tư cách thành viên chính.Nếu bạn đang chia sẻ tài khoản Amazon của mình với người khác, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách chia sẻ chọn các lợi ích chính bằng hộ gia đình Amazon.

** Hộ gia đình Amazon là gì? **

Amazon hộ gia đình là một tính năng cho phép bạn chia sẻ lợi ích Amazon Prime của mình với tối đa hai người lớn khác và tối đa bốn trẻ em.Khi bạn tạo một hộ gia đình Amazon, bạn sẽ có thể chia sẻ các lợi ích vận chuyển hàng đầu của mình, Video Prime, Prime Music và Prime Reading với các thành viên trong gia đình của bạn.Bạn cũng có thể chia sẻ danh sách muốn mua sắm Amazon và Danh sách mong muốn của mình và bạn sẽ có thể thấy những gì nhau đang mua.

** Cách tạo một hộ gia đình Amazon **

Để tạo ra một hộ gia đình Amazon, bạn sẽ cần phải có tư cách thành viên Amazon Prime.Sau đó, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang hộ gia đình Amazon.
2. Nhấp vào ** Tạo một hộ gia đình **.
3. Nhập thông tin tài khoản Amazon của bạn.
4. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn thêm vào hộ gia đình của bạn.
5. Nhấp vào ** Gửi lời mời **.

Những người bạn mời sẽ nhận được một email có liên kết tham gia gia đình của bạn.Khi họ nhấp vào liên kết, họ sẽ có thể chấp nhận lời mời của bạn và bắt đầu chia sẻ lợi ích chính của bạn.

** Bạn có thể chia sẻ lợi ích chính nào? **

Bạn có thể chia sẻ những lợi ích chính sau với các thành viên trong gia đình Amazon của mình:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí
* Video chính
* Nhạc chính
* Đọc chính
* Ảnh Amazon
* Tắm chính Amazon Prime
* Amazon Prime Early Access

** Bạn không thể chia sẻ lợi ích chính nào? **

Bạn không thể chia sẻ những lợi ích chính sau với các thành viên trong gia đình Amazon của mình:

* Học sinh chính
* Kinh doanh chính
* Âm nhạc chính không giới hạn
* Kênh video chính
* Amazon Kindle Unlimited
* Amazon Audible

** Cách quản lý hộ gia đình Amazon của bạn **

Bạn có thể quản lý hộ gia đình Amazon của mình bằng cách truy cập trang hộ gia đình Amazon.Tại đây, bạn có thể xem danh sách các thành viên trong gia đình của bạn, xem những lợi ích họ chia sẻ và thay đổi cài đặt hộ gia đình của bạn.Bạn cũng có thể loại bỏ các thành viên trong gia đình khỏi tài khoản của bạn.

** Chia sẻ lợi ích chính với hộ gia đình Amazon của bạn có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền.Bằng cách chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với tối đa hai người lớn khác và tối đa bốn đứa trẻ, bạn có thể nhận được tất cả các lợi ích của Prime với giá thấp hơn. **

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Trợ giúp hộ gia đình Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201910440)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Câu hỏi thường gặp về hộ gia đình Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g201910440)

[ENGLISH]:
**How to Share Select Prime Benefits Using Amazon Household**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping, streaming video and music, and access to Prime Reading. However, not everyone needs or wants all of the benefits that come with a Prime membership. If you're sharing your Amazon account with someone else, you may be able to save money by sharing select Prime benefits using Amazon Household.

**What is Amazon Household?**

Amazon Household is a feature that allows you to share your Amazon Prime benefits with up to two other adults and up to four children. When you create an Amazon Household, you'll be able to share your Prime shipping benefits, Prime Video, Prime Music, and Prime Reading with your household members. You can also share your Amazon shopping cart and wish list, and you'll be able to see what each other is buying.

**How to create an Amazon Household**

To create an Amazon Household, you'll need to have an Amazon Prime membership. You can then follow these steps:

1. Go to the Amazon Household page.
2. Click **Create a Household**.
3. Enter your Amazon account information.
4. Enter the email addresses of the people you want to add to your household.
5. Click **Send Invitations**.

The people you invite will receive an email with a link to join your household. Once they click the link, they'll be able to accept your invitation and start sharing your Prime benefits.

**What Prime benefits can you share?**

You can share the following Prime benefits with your Amazon Household members:

* Free two-day shipping
* Prime Video
* Prime Music
* Prime Reading
* Amazon Photos
* Amazon Prime Wardrobe
* Amazon Prime Early Access

**What Prime benefits can't you share?**

You can't share the following Prime benefits with your Amazon Household members:

* Prime Student
* Prime Business
* Prime Music Unlimited
* Prime Video Channels
* Amazon Kindle Unlimited
* Amazon Audible

**How to manage your Amazon Household**

You can manage your Amazon Household by going to the Amazon Household page. Here, you can view a list of your household members, see what benefits they're sharing, and change your household settings. You can also remove household members from your account.

**Sharing Prime benefits with your Amazon Household can be a great way to save money. By sharing your Prime membership with up to two other adults and up to four children, you can get all of the benefits of Prime for a lower price.**

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Household Help](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910440)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Household FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G201910440)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top