Tips How to Share Prime with Family Yet Maintain Privacy

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chia sẻ Prime với gia đình nhưng vẫn duy trì sự riêng tư **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho việc vận chuyển và có quyền truy cập vào một thư viện lớn các bộ phim, chương trình truyền hình, âm nhạc và sách.Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với các thành viên gia đình mà không cho phép họ truy cập vào thông tin cá nhân của bạn?

May mắn thay, Amazon giúp bạn dễ dàng chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với tối đa hai người lớn khác và bốn đứa trẻ.Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một hộ gia đình, một nhóm người có chung địa chỉ và tài khoản Amazon.

Khi bạn tạo một hộ gia đình, bạn có thể chia sẻ lợi ích chính của mình với các thành viên khác, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát video chính
* Truyền phát nhạc Prime
* Đọc chính
* Ảnh chính

Bạn cũng có thể chia sẻ đăng ký Amazon Prime của mình với các thành viên khác trong gia đình, cho phép họ truy cập vào tất cả các lợi ích của Prime, bao gồm:

* Vận chuyển một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát video chính
* Truyền phát nhạc Prime
* Đọc chính
* Ảnh chính

Để tạo ra một hộ gia đình, bạn sẽ cần:

1. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
2. Nhấp vào tab ** tài khoản & danh sách **.
3. Nhấp vào ** Cài đặt **.
4. Nhấp vào ** Chia sẻ hộ gia đình & gia đình **.
5. Nhấp vào ** Tạo một hộ gia đình **.
6. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn thêm vào hộ gia đình của bạn.
7. Nhấp vào ** Gửi lời mời **.

Những người bạn mời sẽ nhận được một email có liên kết tham gia gia đình của bạn.Khi họ nhấp vào liên kết, họ sẽ được thêm vào hộ gia đình của bạn và sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của Prime.

Điều quan trọng cần lưu ý là khi bạn chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với các thành viên khác trong gia đình, bạn đang chia sẻ thông tin cá nhân của mình với họ.Điều này bao gồm tên, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn.Nếu bạn không thoải mái chia sẻ thông tin này với người khác, bạn có thể muốn xem xét việc tạo một tài khoản Amazon riêng cho các thành viên trong gia đình.

Dưới đây là một số mẹo để chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với gia đình trong khi duy trì quyền riêng tư của bạn:

* Sử dụng một địa chỉ email khác cho tài khoản hộ gia đình của bạn.Điều này sẽ giúp giữ địa chỉ email cá nhân của bạn tách biệt với tài khoản hộ gia đình của bạn.
* Sử dụng một phương thức thanh toán khác cho tài khoản hộ gia đình của bạn.Điều này sẽ giúp giữ cho thông tin tài chính của bạn tách biệt với tài khoản hộ gia đình của bạn.
* Đừng chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với các thành viên khác trong gia đình bạn.Điều này sẽ giúp giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể chia sẻ tư cách thành viên chính của mình với gia đình trong khi duy trì quyền riêng tư của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Cách chia sẻ Amazon Prime với những người khác] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2019010)
* [Cách tạo hộ gia đình trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201918710)

[ENGLISH]:
**How to Share Prime with Family Yet Maintain Privacy**

Amazon Prime is a great way to save money on shipping and get access to a huge library of movies, TV shows, music, and books. But what if you want to share your Prime membership with your family members without giving them access to your personal information?

Fortunately, Amazon makes it easy to share your Prime membership with up to two other adults and four children. You can do this by creating a Household, which is a group of people who share a common address and Amazon account.

When you create a Household, you can share your Prime benefits with other members, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Prime Video streaming
* Prime Music streaming
* Prime Reading
* Prime Photos

You can also share your Amazon Prime subscription with other members of your Household, which gives them access to all of the benefits of Prime, including:

* Free one-day shipping on eligible items
* Prime Video streaming
* Prime Music streaming
* Prime Reading
* Prime Photos

To create a Household, you'll need to:

1. Sign in to your Amazon account.
2. Click the **Account & Lists** tab.
3. Click **Settings**.
4. Click **Household & Family Sharing**.
5. Click **Create a Household**.
6. Enter the email addresses of the people you want to add to your Household.
7. Click **Send Invitations**.

The people you invite will receive an email with a link to join your Household. Once they click the link, they'll be added to your Household and will be able to start enjoying all of the benefits of Prime.

It's important to note that when you share your Prime membership with other members of your Household, you're sharing your personal information with them. This includes your name, address, and payment information. If you're not comfortable sharing this information with others, you may want to consider creating a separate Amazon account for your family members.

Here are some tips for sharing your Prime membership with your family while maintaining your privacy:

* Use a different email address for your Household account. This will help to keep your personal email address separate from your Household account.
* Use a different payment method for your Household account. This will help to keep your financial information separate from your Household account.
* Don't share your login information with other members of your Household. This will help to keep your account secure.

By following these tips, you can share your Prime membership with your family while maintaining your privacy.

**References**

* [How to Share Amazon Prime with Others](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201919010)
* [How to Create a Household on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201918710)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top