Tips How to Share Prime with Family While Keeping Privacy

tranquang.thai

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chia sẻ Prime với gia đình trong khi giữ quyền riêng tư **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho việc vận chuyển và có quyền truy cập vào một thư viện lớn các bộ phim, chương trình truyền hình, âm nhạc và sách.Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn chia sẻ tư cách thành viên chính của bạn với các thành viên gia đình mà không cho phép họ truy cập vào thông tin cá nhân của bạn?

Dưới đây là một vài cách để chia sẻ Prime với gia đình của bạn trong khi giữ quyền riêng tư của bạn:

1. ** Tạo một tài khoản Amazon riêng cho mỗi thành viên trong gia đình. ** Đây là cách an toàn nhất để chia sẻ Prime, vì mỗi thành viên trong gia đình sẽ có thông tin đăng nhập và mật khẩu của riêng họ.Bạn cũng có thể thiết lập các phương thức thanh toán khác nhau cho mỗi tài khoản, để mỗi thành viên trong gia đình có thể thanh toán cho các giao dịch mua của riêng họ.
2. ** Sử dụng tính năng hộ gia đình Amazon. ** Hộ gia đình Amazon cho phép bạn chia sẻ tư cách thành viên chính của mình với tối đa hai người lớn khác và bốn trẻ em.Mỗi thành viên của hộ gia đình sẽ có quyền truy cập vào cùng một lợi ích chính, nhưng họ sẽ không thể nhìn thấy đơn đặt hàng hoặc thông tin cá nhân của nhau.
3. ** Sử dụng ứng dụng chia sẻ chính. ** Có một số ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn chia sẻ tư cách thành viên chính của mình với những người khác.Các ứng dụng này thường hoạt động bằng cách tạo một tài khoản được chia sẻ mà tất cả bạn có thể truy cập.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các ứng dụng này không liên kết với Amazon, vì vậy chúng có thể không an toàn như các phương pháp khác được liệt kê ở đây.

** Dưới đây là một số mẹo để giữ quyền riêng tư của bạn khi chia sẻ Prime với gia đình của bạn: **

*** Đừng chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn với bất kỳ ai. ** Đây là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ quyền riêng tư của mình.Nếu người khác có quyền truy cập vào đăng nhập và mật khẩu của bạn, họ sẽ có thể xem đơn đặt hàng, thông tin cá nhân và phương thức thanh toán của bạn.
*** Sử dụng xác thực hai yếu tố.Nếu họ có mật khẩu của bạn.
*** Hãy cẩn thận những thông tin bạn chia sẻ. ** Khi bạn đang sử dụng tài khoản Prime được chia sẻ, bạn cần cẩn thận về những thông tin bạn chia sẻ.Đừng chia sẻ số thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin nhạy cảm khác.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể chia sẻ tư cách thành viên chính của mình với gia đình trong khi giữ an toàn cho quyền riêng tư của bạn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách chia sẻ Amazon Prime với gia đình] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909110)
* [Hộ gia đình Amazon] (https://www.amazon.com/gp/housekeep/manage/home.html)
* [Ứng dụng chia sẻ tốt nhất] (https://www.techradar.com/news/best-prime-sharing-apps)

[ENGLISH]:
**How to Share Prime with Family While Keeping Privacy**

Amazon Prime is a great way to save money on shipping and get access to a huge library of movies, TV shows, music, and books. But what if you want to share your Prime membership with your family members without giving them access to your personal information?

Here are a few ways to share Prime with your family while keeping your privacy:

1. **Create a separate Amazon account for each family member.** This is the most secure way to share Prime, as each family member will have their own login and password. You can also set up different payment methods for each account, so that each family member can pay for their own purchases.
2. **Use the Amazon Household feature.** Amazon Household allows you to share your Prime membership with up to two other adults and four children. Each member of the household will have access to the same Prime benefits, but they will not be able to see each other's orders or personal information.
3. **Use a Prime sharing app.** There are a number of third-party apps that allow you to share your Prime membership with others. These apps typically work by creating a shared account that you can all access. However, keep in mind that these apps are not affiliated with Amazon, so they may not be as secure as the other methods listed here.

**Here are some tips for keeping your privacy when sharing Prime with your family:**

* **Don't share your login and password with anyone.** This is the most important thing you can do to protect your privacy. If someone else has access to your login and password, they will be able to see your orders, personal information, and payment methods.
* **Use two-factor authentication.** Two-factor authentication is an extra layer of security that requires you to enter a code in addition to your password when you log in. This makes it much more difficult for someone to access your account if they have your password.
* **Be careful what information you share.** When you're using a shared Prime account, you need to be careful about what information you share. Don't share your credit card number or other sensitive information.

By following these tips, you can share your Prime membership with your family while keeping your privacy safe.

**Reference articles:**

* [How to Share Amazon Prime with Family](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909110)
* [Amazon Household](https://www.amazon.com/gp/household/manage/home.html)
* [Best Prime Sharing Apps](https://www.techradar.com/news/best-prime-sharing-apps)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top