Tips How to Share Prime Free One-Day Shipping with Family

vukien.trung

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chia sẻ vận chuyển một ngày miễn phí với gia đình **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Tuy nhiên, bạn có biết rằng bạn cũng có thể chia sẻ lợi ích chính của mình với các thành viên trong gia đình không?Điều này có nghĩa là tất cả các bạn có thể thưởng thức vận chuyển một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các đặc quyền chính khác như Prime Video và Prime Music.

Để chia sẻ lợi ích chính của bạn, bạn cần thêm các thành viên gia đình vào gia đình Amazon.Đây là cách làm điều đó:

1. Truy cập ** Tài khoản của bạn ** và nhấp vào ** Gia đình & hộ gia đình **.
2. Nhấp vào ** Thêm một thành viên trong gia đình **.
3. Nhập địa chỉ email của thành viên gia đình bạn và nhấp vào ** Gửi lời mời **.
4. Thành viên gia đình của bạn sẽ nhận được một email có liên kết để chấp nhận lời mời của bạn.
5. Một khi họ đã chấp nhận lời mời của bạn, họ sẽ được thêm vào hộ gia đình Amazon của bạn và sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích chính.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chia sẻ lợi ích chính của mình với tối đa hai người lớn và bốn trẻ em.Bạn cũng chỉ có thể chia sẻ lợi ích của mình với những người sống ở cùng quốc gia với bạn.

Nếu bạn muốn loại bỏ một thành viên gia đình khỏi gia đình Amazon, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập ** Tài khoản của bạn ** và nhấp vào ** Gia đình & hộ gia đình **.
2. Nhấp vào tên của thành viên gia đình bạn muốn xóa.
3. Nhấp vào ** Loại bỏ từ hộ gia đình **.

Thành viên gia đình sẽ bị loại khỏi gia đình Amazon của bạn và sẽ không còn có thể tận hưởng những lợi ích chính.

Chia sẻ lợi ích chính của bạn với gia đình là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và tận hưởng tất cả các đặc quyền của Prime.Vậy tại sao không thử nó?

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách chia sẻ Amazon Prime với gia đình] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g201154790)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**How to Share Prime Free One-Day Shipping with Family**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. However, did you know that you can also share your Prime benefits with your family members? This means that you can all enjoy free one-day shipping on eligible items, as well as other Prime perks like Prime Video and Prime Music.

To share your Prime benefits, you need to add your family members to your Amazon Household. Here's how to do it:

1. Go to **Your Account** and click **Family & Household**.
2. Click **Add a Household Member**.
3. Enter your family member's email address and click **Send Invite**.
4. Your family member will receive an email with a link to accept your invitation.
5. Once they have accepted your invitation, they will be added to your Amazon Household and will be able to enjoy all of the Prime benefits.

Note that you can only share your Prime benefits with up to two adults and four children. You can also only share your benefits with people who live in the same country as you.

If you want to remove a family member from your Amazon Household, you can do so by following these steps:

1. Go to **Your Account** and click **Family & Household**.
2. Click the name of the family member you want to remove.
3. Click **Remove from Household**.

The family member will be removed from your Amazon Household and will no longer be able to enjoy the Prime benefits.

Sharing your Prime benefits with your family is a great way to save money and enjoy all of the perks of Prime. So why not give it a try?

**Reference articles:**

* [How to Share Amazon Prime with Family](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G201154790)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top