Tips How to Share Free One-Day Shipping with Household Members

buicentury

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chia sẻ vận chuyển một ngày miễn phí với các thành viên trong gia đình **

Amazon Prime cung cấp vận chuyển một ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện cho các thành viên Prime.Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không phải là người duy nhất trong gia đình bạn mua sắm trên Amazon?Bạn có thể chia sẻ lợi ích chính của mình với các thành viên trong gia đình, vì vậy mọi người đều có thể thưởng thức vận chuyển một ngày miễn phí.

Để chia sẻ lợi ích chính của bạn, bạn cần thêm các thành viên trong gia đình vào tài khoản Amazon của bạn.Đây là cách:

1. Truy cập ** tài khoản của bạn ** và nhấp vào cài đặt ** **.
2. Dưới ** Hộ gia đình Amazon **, nhấp ** Quản lý hộ gia đình **.
3. Nhấp vào ** Thêm một thành viên trong gia đình **.
4. Nhập địa chỉ email của thành viên trong gia đình của bạn và nhấp vào ** Gửi lời mời **.

Thành viên trong gia đình của bạn sẽ nhận được một email có liên kết để chấp nhận lời mời của bạn.Khi họ chấp nhận lời mời, họ sẽ được thêm vào hộ gia đình Amazon của bạn và họ sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Prime, bao gồm cả vận chuyển một ngày miễn phí.

** Lưu ý: ** Bạn có thể chia sẻ lợi ích chính của mình với tối đa hai người lớn và bốn đứa trẻ.

** Chia sẻ lợi ích chính là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.Đó cũng là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng mọi người trong gia đình bạn đều có quyền truy cập vào các sản phẩm mới nhất và lớn nhất từ Amazon. **

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để chia sẻ lợi ích chính với các thành viên trong gia đình của bạn: **

* Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người trong gia đình của bạn đều đăng nhập vào tài khoản Amazon của riêng họ.
* Khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy đảm bảo chọn thành viên trong gia đình mà bạn muốn nhận vận chuyển miễn phí.
*Bạn có thể theo dõi các đơn đặt hàng của các thành viên trong gia đình trong phần ** đơn đặt hàng của bạn ** trong tài khoản Amazon của bạn.

** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chia sẻ lợi ích chính với các thành viên trong gia đình, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách chia sẻ lợi ích của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909410)
* [Câu hỏi thường gặp về hộ gia đình Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909410#housekeep-faq)

[ENGLISH]:
**How to Share Free One-Day Shipping with Household Members**

Amazon Prime offers free one-day shipping on eligible items for Prime members. But what if you're not the only person in your household who shops on Amazon? You can share your Prime benefits with your household members, so everyone can enjoy free one-day shipping.

To share your Prime benefits, you need to add your household members to your Amazon account. Here's how:

1. Go to **Your Account** and click **Settings**.
2. Under **Amazon Household**, click **Manage Household**.
3. Click **Add a Household Member**.
4. Enter your household member's email address and click **Send Invitation**.

Your household member will receive an email with a link to accept your invitation. Once they accept the invitation, they'll be added to your Amazon Household and they'll be able to enjoy all of the benefits of Prime, including free one-day shipping.

**Note:** You can share your Prime benefits with up to two adults and four children.

**Sharing Prime benefits is a great way to save money on shipping costs. It's also a great way to make sure that everyone in your household has access to the latest and greatest products from Amazon.**

**Here are some additional tips for sharing Prime benefits with your household members:**

* Make sure that everyone in your household is signed in to their own Amazon account.
* When you're shopping on Amazon, make sure to select the household member who you want to receive the free shipping.
* You can track your household members' orders in the **Your Orders** section of your Amazon account.

**If you have any questions about sharing Prime benefits with your household members, you can contact Amazon customer service.**

**Reference articles:**

* [How to Share Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909410)
* [Amazon Household FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909410#household-faq)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top