Tips How to Share Amazon Prime Benefits for Free

huyanhvu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách chia sẻ các lợi ích chính của Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, phát trực tuyến video và âm nhạc và truy cập vào Prime Reading.Tuy nhiên, chi phí hàng tháng của Amazon Prime có thể là một rào cản đối với một số người.Nếu bạn là một trong những người đó, bạn có thể tự hỏi liệu có cách nào để chia sẻ lợi ích Amazon Prime của bạn với những người khác miễn phí không.

Tin tốt là có một vài cách để làm điều này.Dưới đây là ba trong số các phương pháp phổ biến nhất:

1. ** Thêm một thành viên trong gia đình. ** Bạn có thể thêm tối đa hai người lớn và bốn trẻ em vào hộ gia đình Amazon của bạn miễn phí.Điều này cho phép họ truy cập tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm vận chuyển miễn phí, phát trực tuyến video và âm nhạc và đọc Prime.Để thêm một thành viên trong gia đình, hãy truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Quản lý hộ gia đình".
2. ** Chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản Amazon Prime của bạn. ** Đây là cách dễ nhất để chia sẻ lợi ích Amazon Prime của bạn với những người khác, nhưng nó cũng là cách ít an toàn nhất.Nếu bạn chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với ai đó, họ sẽ có quyền truy cập vào tất cả thông tin tài khoản Amazon của bạn, bao gồm cả số thẻ tín dụng của bạn.Nếu bạn không thoải mái chia sẻ thông tin đăng nhập của mình, bạn có thể sử dụng một trong các phương thức khác được liệt kê dưới đây.
3. ** Sử dụng ứng dụng chia sẻ chính. ** Có một số ứng dụng có sẵn cho phép bạn chia sẻ lợi ích Amazon Prime của mình với những người khác.Các ứng dụng này thường hoạt động bằng cách tạo ra một "gia đình" ảo của các thành viên Amazon Prime.Mỗi thành viên trong gia đình sau đó có thể truy cập tất cả các lợi ích của Amazon Prime, ngay cả khi họ không có tài khoản Amazon Prime của riêng họ.

** Phương pháp nào phù hợp với bạn? **

Cách tốt nhất để chia sẻ lợi ích Amazon Prime của bạn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.Nếu bạn muốn chia sẻ lợi ích của mình với một số ít người bạn tin tưởng, bạn chỉ cần chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản Amazon Prime của mình.Nếu bạn muốn chia sẻ lợi ích của mình với một nhóm người lớn hơn hoặc nếu bạn không thoải mái chia sẻ thông tin đăng nhập của mình, bạn có thể sử dụng ứng dụng chia sẻ Prime.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để chia sẻ lợi ích Amazon Prime của bạn: **

*** Chỉ chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản Amazon Prime của bạn với những người bạn tin tưởng. ** Nếu bạn không thoải mái chia sẻ thông tin đăng nhập của mình, bạn có thể sử dụng ứng dụng chia sẻ Prime.
*** Hãy lưu ý rằng việc chia sẻ các lợi ích Amazon Prime của bạn có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của tài khoản của bạn đối với các chương trình khuyến mãi nhất định. ** Ví dụ, nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình với người sống ở một quốc gia khác, bạn có thể không đủ điều kiện để vận chuyển hai ngày miễn phítrên các mặt hàng được vận chuyển từ quốc gia đó.
*** Nếu bạn đã từng lo lắng về bảo mật của tài khoản Amazon Prime, bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc xóa các thành viên trong gia đình. ** Để thay đổi mật khẩu, hãy truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào "Thay đổi mật khẩu".Để loại bỏ một thành viên trong gia đình, hãy truy cập cài đặt hộ gia đình Amazon của bạn và nhấp vào "Xóa thành viên trong gia đình".

** Chia sẻ lợi ích Amazon Prime của bạn có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime với bạn bè và gia đình của bạn. ** Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể chia sẻ lợi ích Amazon Prime của mình một cách an toàn và an toàn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách chia sẻ lợi ích của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909330)
* [Cách thêm thành viên gia đình vào Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909340)
* [Cách chia sẻ thông tin đăng nhập Amazon Prime của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909350)
* [Cách sử dụng ứng dụng chia sẻ chính] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909360)

[ENGLISH]:
**How to Share Amazon Prime Benefits for Free**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping, streaming video and music, and access to Prime Reading. However, the monthly cost of Amazon Prime can be a barrier for some people. If you're one of those people, you may be wondering if there's a way to share your Amazon Prime benefits with others for free.

The good news is that there are a few ways to do this. Here are three of the most popular methods:

1. **Add a household member.** You can add up to two adults and four children to your Amazon Household for free. This allows them to access all of the benefits of Amazon Prime, including free shipping, streaming video and music, and Prime Reading. To add a household member, go to your Amazon account settings and click "Manage Household."
2. **Share your Amazon Prime account login information.** This is the easiest way to share your Amazon Prime benefits with others, but it's also the least secure. If you share your login information with someone, they will have access to all of your Amazon account information, including your credit card number. If you're not comfortable sharing your login information, you can use one of the other methods listed below.
3. **Use a Prime sharing app.** There are a number of apps available that allow you to share your Amazon Prime benefits with others. These apps typically work by creating a virtual "family" of Amazon Prime members. Each member of the family can then access all of the benefits of Amazon Prime, even if they don't have their own Amazon Prime account.

**Which method is right for you?**

The best way to share your Amazon Prime benefits depends on your individual needs and preferences. If you want to share your benefits with a small number of people who you trust, you can simply share your Amazon Prime account login information. If you want to share your benefits with a larger group of people, or if you're not comfortable sharing your login information, you can use a Prime sharing app.

**Here are some additional tips for sharing your Amazon Prime benefits:**

* **Only share your Amazon Prime account login information with people you trust.** If you're not comfortable sharing your login information, you can use a Prime sharing app.
* **Be aware that sharing your Amazon Prime benefits may affect your account's eligibility for certain promotions.** For example, if you share your account with someone who lives in a different country, you may not be eligible for free two-day shipping on items that are shipped from that country.
* **If you're ever concerned about the security of your Amazon Prime account, you can change your password or remove household members.** To change your password, go to your Amazon account settings and click "Change Password." To remove a household member, go to your Amazon Household settings and click "Remove Household Member."

**Sharing your Amazon Prime benefits can be a great way to save money and enjoy all of the benefits of Amazon Prime with your friends and family.** By following these tips, you can share your Amazon Prime benefits safely and securely.

**Reference articles:**

* [How to Share Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909330)
* [How to Add a Household Member to Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909340)
* [How to Share Your Amazon Prime Login Information](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909350)
* [How to Use a Prime Sharing App](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909360)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top