Tips How to Redeem a Free Amazon Prime Gift Card

truongtriangle

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách đổi thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Tuy nhiên, bạn có thể nhận được thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí nếu bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định.

** Đây là các bước về cách đổi thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí: **

1. ** Truy cập trang mua lại thẻ quà tặng Amazon Prime. **
2. ** Nhập mã thẻ quà tặng trong trường "Mã thẻ quà tặng". **
3. ** Nhấp vào nút "Đổi". **
4. ** Tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ được kích hoạt. **

** Bạn cũng có thể đổi thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí bằng cách làm theo các bước sau: **

1. ** Mở ứng dụng Amazon trên thiết bị di động của bạn. **
2. ** Nhấn vào tab "Tài khoản & Danh sách". **
3. ** Nhấn "Thẻ quà tặng & Chương trình khuyến mãi". **
4. ** Nhấn "Đổi thẻ quà tặng". **
5. ** Nhập mã thẻ quà tặng trong trường "Mã thẻ quà tặng". **
6. ** Nhấn vào nút "Đổi". **

** Tư cách thành viên Amazon Prime của bạn sẽ được kích hoạt. **

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể đổi một thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí cho mỗi tài khoản.

** Dưới đây là một số tiêu chí bạn có thể đáp ứng để nhận thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí: **

*** là một sinh viên. ** Amazon cung cấp một thử nghiệm sáu tháng miễn phí của Amazon Prime cho các sinh viên được ghi danh vào một trường cao đẳng hoặc đại học cấp bằng.
*** là thành viên của quân đội. ** Amazon cung cấp đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime cho các thành viên quân sự đang hoạt động và gia đình của họ.
*** Hãy là một nhân viên chính phủ. ** Amazon cung cấp đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime cho nhân viên chính phủ.
*** là thành viên của chương trình Amazon Associates đủ điều kiện. ** Amazon cung cấp đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime cho các thành viên của một số chương trình Amazon Associates.

** Để biết thêm thông tin về cách nhận thẻ quà tặng Amazon Prime miễn phí, vui lòng truy cập trang mua lại thẻ quà tặng Amazon Prime. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Trang mua lại thẻ quà tặng Amazon Prime] (Amazon.com)
* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/student)
* [Amazon Prime Military] (https://www.amazon.com/prime/milital)
* [Chính phủ Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/ginknment)
* [Chương trình Amazon Associates] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**How to Redeem a Free Amazon Prime Gift Card**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. However, you can get a free Amazon Prime gift card if you meet certain criteria.

**Here are the steps on how to redeem a free Amazon Prime gift card:**

1. **Visit the Amazon Prime gift card redemption page.**
2. **Enter the gift card code in the "Gift Card Code" field.**
3. **Click the "Redeem" button.**
4. **Your Amazon Prime membership will be activated.**

**You can also redeem a free Amazon Prime gift card by following these steps:**

1. **Open the Amazon app on your mobile device.**
2. **Tap the "Account & Lists" tab.**
3. **Tap "Gift Cards & Promotions".**
4. **Tap "Redeem Gift Card".**
5. **Enter the gift card code in the "Gift Card Code" field.**
6. **Tap the "Redeem" button.**

**Your Amazon Prime membership will be activated.**

**Note:** You can only redeem one free Amazon Prime gift card per account.

**Here are some of the criteria you can meet to get a free Amazon Prime gift card:**

* **Be a student.** Amazon offers a free six-month trial of Amazon Prime to students who are enrolled in a degree-granting college or university.
* **Be a member of the military.** Amazon offers a free one-year subscription to Amazon Prime to active duty military members and their families.
* **Be a government employee.** Amazon offers a free one-year subscription to Amazon Prime to government employees.
* **Be a member of a qualifying Amazon Associates program.** Amazon offers a free one-year subscription to Amazon Prime to members of certain Amazon Associates programs.

**For more information on how to get a free Amazon Prime gift card, please visit the Amazon Prime gift card redemption page.**

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Gift Card Redemption Page](https://www.amazon.com/gc/redeem)
* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/prime/student)
* [Amazon Prime Military](https://www.amazon.com/prime/military)
* [Amazon Prime Government](https://www.amazon.com/prime/government)
* [Amazon Associates Programs](https://www.amazon.com/gp/associates/join/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top