Tips How to Outsmart Amazon's Pricing Algorithms

greenpanda394

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách vượt qua thuật toán định giá của Amazon **

Amazon là một nhà lãnh đạo toàn cầu về thương mại điện tử và các thuật toán định giá của nó là một phần lớn của thành công đó.Các thuật toán này được thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận cho Amazon, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để vượt qua Amazon và nhận được giá tốt nhất cho các sản phẩm.

Dưới đây là một vài lời khuyên về cách vượt qua thuật toán định giá của Amazon:

1. ** Mua sắm xung quanh. ** Amazon không phải lúc nào cũng là nơi rẻ nhất để mua sản phẩm.Nó luôn luôn đáng để mua sắm xung quanh để xem liệu bạn có thể tìm thấy giá tốt hơn ở nơi khác không.
2. ** Sử dụng Trình theo dõi giá. ** Có một số công cụ trực tuyến có thể theo dõi giá trên Amazon và thông báo cho bạn khi chúng giảm.Điều này có thể giúp bạn bắt giảm giá và nhận được giá tốt nhất có thể trên một sản phẩm.
3. ** Cân nhắc mua các sản phẩm đã sử dụng hoặc tân trang. ** Amazon thường bán các sản phẩm đã sử dụng hoặc tân trang với giá giảm.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các sản phẩm mà bạn không chắc chắn bạn sẽ sử dụng thường xuyên.
4. ** Đăng ký cho Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển, đặc biệt nếu bạn đang mua một mặt hàng lớn hoặc nặng.
5. ** Sử dụng phiếu giảm giá Amazon. ** Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá và giảm giá cho các sản phẩm.Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá trước khi bạn kiểm tra xem bạn có thể tiết kiệm tiền không.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể vượt qua các thuật toán định giá của Amazon và nhận được giá tốt nhất cho các sản phẩm bạn muốn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Làm thế nào để có được mức giá tốt nhất trên Amazon] (What You Need to Know About Peripheral Cyanosis)
* [Cách sử dụng Trình theo dõi giá để tiết kiệm tiền trên Amazon] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/how-to-use-price-tackers-to-save-money-on-amazon)
* [Cách nhận vận chuyển miễn phí trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Cách sử dụng phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)

[ENGLISH]:
**How to Outsmart Amazon's Pricing Algorithms**

Amazon is a global leader in e-commerce, and its pricing algorithms are a big part of that success. These algorithms are designed to maximize profits for Amazon, but they can also be used to outsmart Amazon and get the best prices on products.

Here are a few tips on how to outsmart Amazon's pricing algorithms:

1. **Shop around.** Amazon is not always the cheapest place to buy products. It's always worth shopping around to see if you can find a better price elsewhere.
2. **Use price trackers.** There are a number of online tools that can track prices on Amazon and notify you when they drop. This can help you to catch price drops and get the best possible price on a product.
3. **Consider buying used or refurbished products.** Amazon often sells used or refurbished products at a discount. This can be a great way to save money on products that you're not sure you'll use often.
4. **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This can be a great way to save money on shipping costs, especially if you're buying a large or heavy item.
5. **Use Amazon coupons.** Amazon often offers coupons and discounts on products. Be sure to check for coupons before you check out to see if you can save money.

By following these tips, you can outsmart Amazon's pricing algorithms and get the best prices on the products you want.

**Reference articles:**

* [How to Get the Best Price on Amazon](https://www.thebalancesmb.com/how-to-get-the-best-price-on-amazon-4177869)
* [How to Use Price Trackers to Save Money on Amazon](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/how-to-use-price-trackers-to-save-money-on-amazon)
* [How to Get Free Shipping on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [How to Use Amazon Coupons](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top