Tips How to Listen to Podcasts Free with Prime Music

lechemical

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nghe podcast miễn phí với Prime Music **

Amazon Prime Music là một dịch vụ đăng ký cung cấp quyền truy cập vào hơn 2 triệu bài hát, cũng như hàng ngàn podcast.Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể nghe podcast miễn phí trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.

** Để nghe podcast trên Prime Music, hãy làm theo các bước sau: **

1. Mở ứng dụng Amazon Music trên thiết bị của bạn.
2. Nhấn vào tab ** podcast ** ở dưới cùng của màn hình.
3. Duyệt qua danh sách các podcast hoặc tìm kiếm một podcast cụ thể.
4. Nhấn vào podcast bạn muốn nghe.
5. Nhấn vào nút ** chơi ** để bắt đầu nghe.

Bạn cũng có thể nghe podcast trên Prime Music bằng cách sử dụng trang web Amazon Music.Để làm điều này, hãy truy cập ** www.amazon.com/Music ** và đăng nhập vào tài khoản của bạn.Sau đó, nhấp vào tab ** podcast ** ở đầu trang.

** Dưới đây là một số mẹo để nghe podcast trên Prime Music: **

* Bạn có thể tạo một danh sách phát các podcast yêu thích của bạn để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng sau.
* Bạn có thể tải xuống podcast để bạn có thể nghe chúng ngoại tuyến.
* Bạn có thể đăng ký vào các podcast để bạn sẽ được thông báo khi các tập mới được phát hành.

** Nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn vẫn có thể nghe một số podcast trên Prime Music miễn phí. ** Để làm điều này, hãy truy cập tab ** podcast ** trên trang web Amazon Music và nhấp vào ** miễn phíPodcasts ** Liên kết.Bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn các podcast mà bạn có thể nghe mà không cần thành viên chính.

** Dưới đây là một số podcast tốt nhất hiện có trên Prime Music: **

*** Trải nghiệm Joe Rogan **
*** Pod Save America **
*** radiolab **
*** 99% vô hình **
*** Hàng ngày **

** Cho dù bạn đang tìm kiếm tin tức, giải trí hay giáo dục, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một podcast mà bạn sẽ thích trên Prime Music. ** Vậy bạn còn chờ gì nữa?Bắt đầu nghe hôm nay!

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Music Podcasts] (https://www.amazon.com/music/podcasts)
* [Cách nghe podcast trên Prime Music] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g6784Y8P92N52982)

[ENGLISH]:
**How to Listen to Podcasts Free with Prime Music**

Amazon Prime Music is a subscription service that offers access to over 2 million songs, as well as thousands of podcasts. If you're a Prime member, you can listen to podcasts for free on your computer, phone, or tablet.

**To listen to podcasts on Prime Music, follow these steps:**

1. Open the Amazon Music app on your device.
2. Tap the **Podcasts** tab at the bottom of the screen.
3. Browse through the list of podcasts or search for a specific podcast.
4. Tap the podcast you want to listen to.
5. Tap the **Play** button to start listening.

You can also listen to podcasts on Prime Music by using the Amazon Music website. To do this, go to **www.amazon.com/music** and sign in to your account. Then, click the **Podcasts** tab at the top of the page.

**Here are some tips for listening to podcasts on Prime Music:**

* You can create a playlist of your favorite podcasts so that you can easily find them later.
* You can download podcasts so that you can listen to them offline.
* You can subscribe to podcasts so that you'll be notified when new episodes are released.

**If you're not a Prime member, you can still listen to some podcasts on Prime Music for free.** To do this, go to the **Podcasts** tab on the Amazon Music website and click the **Free Podcasts** link. You'll find a selection of podcasts that you can listen to without a Prime membership.

**Here are some of the best podcasts available on Prime Music:**

* **The Joe Rogan Experience**
* **Pod Save America**
* **Radiolab**
* **99% Invisible**
* **The Daily**

**Whether you're looking for news, entertainment, or education, you're sure to find a podcast that you'll enjoy on Prime Music.** So what are you waiting for? Start listening today!

**References:**

* [Amazon Music Podcasts](https://www.amazon.com/music/podcasts)
* [How to Listen to Podcasts on Prime Music](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G6784Y8P92N52982)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top