Tips How to Listen to Podcasts Free with Amazon Prime Membership

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nghe podcast miễn phí với tư cách thành viên Amazon Prime **

Podcast là một cách tuyệt vời để duy trì giải trí và thông báo, và các thành viên Amazon Prime có thể nghe họ miễn phí.Với Amazon Prime, bạn có thể truy cập một thư viện podcast khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các chương trình nổi tiếng như The Joe Rogan Experience, The Daily và American Life.

Đây là cách nghe podcast trên Amazon Prime:

1. Mở ứng dụng Amazon Music trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn.
2. Nhấn vào tab "Podcasts" ở dưới cùng của màn hình.
3. Duyệt các danh mục hoặc tìm kiếm một podcast cụ thể.
4. Nhấn vào podcast bạn muốn nghe, sau đó nhấn vào nút phát.

Bạn cũng có thể nghe podcast trên các thiết bị Amazon Echo.Chỉ cần nói, "Alexa, chơi [tên podcast]" và Alexa sẽ bắt đầu chơi podcast.

Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, bạn vẫn có thể nghe một số podcast miễn phí trên Amazon Music.Chỉ cần tìm kiếm podcast bạn muốn nghe, sau đó nhấn vào nút "miễn phí".

Dưới đây là một số mẹo để nghe podcast trên Amazon Prime:

*** Đăng ký podcast yêu thích của bạn. ** Khi bạn đăng ký vào podcast, các tập mới sẽ tự động được tải xuống thiết bị của bạn để bạn có thể nghe chúng bất cứ khi nào bạn muốn.
*** Sử dụng phần "Podcasts của tôi" để theo dõi việc nghe của bạn. ** Phần này cho bạn thấy tất cả các podcast bạn đã nghe, cũng như các tập bạn đã tải xuống.
*** Tỷ lệ và đánh giá podcast. ** Xếp hạng và đánh giá của bạn giúp người nghe khác tìm thấy các podcast tuyệt vời.

Nghe podcast trên Amazon Prime là một cách tuyệt vời để thưởng thức các chương trình yêu thích của bạn và khám phá những chương trình mới.Với một thư viện podcast khổng lồ để lựa chọn, chắc chắn sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách nghe podcast trên Amazon Music] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g663R34490R62R)
* [Cách đăng ký podcast trên Amazon Music] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=GK2393R34490R62R)
* [Cách đánh giá và xem lại một podcast trên Amazon Music] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g663R34490R9R62R)

[ENGLISH]:
**How to Listen to Podcasts Free with Amazon Prime Membership**

Podcasts are a great way to stay entertained and informed, and Amazon Prime members can listen to them for free. With Amazon Prime, you can access a huge library of podcasts from all over the world, including popular shows like The Joe Rogan Experience, The Daily, and This American Life.

Here's how to listen to podcasts on Amazon Prime:

1. Open the Amazon Music app on your phone, tablet, or computer.
2. Tap the "Podcasts" tab at the bottom of the screen.
3. Browse the categories or search for a specific podcast.
4. Tap the podcast you want to listen to, and then tap the play button.

You can also listen to podcasts on Amazon Echo devices. Just say, "Alexa, play [podcast name]" and Alexa will start playing the podcast.

If you're not an Amazon Prime member, you can still listen to some podcasts for free on Amazon Music. Just search for the podcast you want to listen to, and then tap the "Free" button.

Here are some tips for listening to podcasts on Amazon Prime:

* **Subscribe to your favorite podcasts.** When you subscribe to a podcast, new episodes will automatically be downloaded to your device so you can listen to them whenever you want.
* **Use the "My Podcasts" section to keep track of your listening.** This section shows you all of the podcasts you've listened to, as well as the episodes you've downloaded.
* **Rate and review podcasts.** Your ratings and reviews help other listeners find great podcasts.

Listening to podcasts on Amazon Prime is a great way to enjoy your favorite shows and discover new ones. With a huge library of podcasts to choose from, there's sure to be something for everyone.

**Reference articles:**

* [How to Listen to Podcasts on Amazon Music](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G663R34490R9R62R)
* [How to Subscribe to a Podcast on Amazon Music](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GK2393R34490R62R)
* [How to Rate and Review a Podcast on Amazon Music](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G663R34490R9R62R)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top