Tips How to Get Unlimited Photo Storage for Free with Amazon Prime

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music và lưu trữ ảnh không giới hạn.Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể sử dụng lưu trữ ảnh miễn phí của mình để sao lưu ảnh và video của bạn lên đám mây, nơi chúng sẽ an toàn và an toàn.

Đây là cách bắt đầu:

1. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
2. Nhấp vào tab ** Prime ** ở đầu trang.
3. Dưới ** lợi ích chính **, nhấp vào ** ảnh **.
4. Nhấp vào ** Bắt đầu **.
5. Thực hiện theo các hướng dẫn để tải lên ảnh và video của bạn.

Bạn có thể tải lên ảnh và video từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.Khi ảnh của bạn được tải lên, chúng sẽ được lưu trữ trên đám mây và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Lưu trữ ảnh không giới hạn của Amazon Prime là một cách tuyệt vời để giữ cho ảnh của bạn an toàn và có tổ chức.Đó cũng là một cách tuyệt vời để giải phóng không gian trên điện thoại hoặc máy tính của bạn.

** Dưới đây là một số mẹo để sử dụng lưu trữ ảnh không giới hạn của Amazon Prime: **

*Sử dụng công cụ ** tổ chức ** để tạo album và thư mục cho ảnh của bạn.
*Sử dụng công cụ ** Tìm kiếm ** để tìm ảnh hoặc video cụ thể.
* Chia sẻ ảnh và video của bạn với bạn bè và gia đình.
* Tải ảnh và video của bạn về máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Lưu trữ ảnh không giới hạn của Amazon Prime là một cách tuyệt vời để thưởng thức ảnh và video của bạn.Thật dễ dàng để sử dụng, an toàn và giá cả phải chăng.Nếu bạn là thành viên chính, hãy chắc chắn tận dụng lợi ích này!

**Người giới thiệu:**

* [Ảnh Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/photo/landing?ie=utf8&ref_=topnav_photo_ug)

[ENGLISH]:
**How to Get Unlimited Photo Storage for Free with Amazon Prime**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and unlimited photo storage. If you're a Prime member, you can use your free photo storage to back up your photos and videos to the cloud, where they'll be safe and secure.

Here's how to get started:

1. Sign in to your Amazon account.
2. Click the **Prime** tab at the top of the page.
3. Under **Prime benefits**, click **Photos**.
4. Click **Get started**.
5. Follow the instructions to upload your photos and videos.

You can upload photos and videos from your computer, phone, or tablet. Once your photos are uploaded, they'll be stored in the cloud and you can access them from any device with an internet connection.

Amazon Prime's unlimited photo storage is a great way to keep your photos safe and organized. It's also a great way to free up space on your phone or computer.

**Here are some tips for using Amazon Prime's unlimited photo storage:**

* Use the **organize** tool to create albums and folders for your photos.
* Use the **search** tool to find specific photos or videos.
* Share your photos and videos with friends and family.
* Download your photos and videos to your computer or device.

Amazon Prime's unlimited photo storage is a great way to enjoy your photos and videos. It's easy to use, secure, and affordable. If you're a Prime member, be sure to take advantage of this benefit!

**References:**

* [Amazon Prime Photos](https://www.amazon.com/gp/photo/landing?ie=UTF8&ref_=topnav_photo_ug)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top