Tips How to Get Unlimited Amazon Photo Storage Free with Prime

giahungzebra

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận lưu trữ ảnh Amazon không giới hạn miễn phí với Prime **

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để có được giao hàng miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video và âm nhạc Prime, v.v.Nhưng bạn có biết rằng Prime cũng bao gồm lưu trữ ảnh không giới hạn?Đúng vậy, bạn có thể lưu trữ tất cả các bức ảnh của mình trên đám mây miễn phí, miễn là bạn có tư cách thành viên chính.

Đây là cách bắt đầu:

1. Truy cập Amazon.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab "Prime" ở đầu trang.
3. Trong "Lợi ích chính", nhấp vào "ảnh".
4. Nhấp vào "Bắt đầu với ảnh Amazon."
5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để tải ảnh của bạn lên.

Khi bạn đã tải lên ảnh của mình, chúng sẽ được lưu trữ trên đám mây và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh của mình với bạn bè và gia đình, hoặc tạo album và trình chiếu.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng ảnh Amazon:

* Để tiết kiệm không gian trên thiết bị của bạn, bạn có thể chọn tự động xóa ảnh khỏi điện thoại sau khi chúng được tải lên ảnh Amazon.
* Bạn có thể tạo album để sắp xếp ảnh của mình theo ngày, sự kiện hoặc chủ đề.
* Bạn có thể chia sẻ ảnh của mình với bạn bè và gia đình bằng cách gửi cho họ một liên kết đến album của bạn.
* Bạn có thể tạo trình chiếu để chia sẻ ảnh của bạn với người khác hoặc để thưởng thức chính mình.

Amazon Photos là một cách tuyệt vời để giữ cho ảnh của bạn an toàn và có tổ chức.Với lưu trữ không giới hạn và các tính năng dễ sử dụng, bạn có thể thưởng thức ảnh của mình từ bất cứ đâu.

** Bài viết tham khảo: **

* [Ảnh Amazon: Cách bắt đầu] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201910120)
* [Ảnh Amazon: Mẹo và Thủ thuật] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=202089350)

[ENGLISH]:
**How to Get Unlimited Amazon Photo Storage Free with Prime**

Amazon Prime is a great way to get free shipping on eligible items, access to Prime Video and Music, and more. But did you know that Prime also includes unlimited photo storage? That's right, you can store all of your photos in the cloud for free, as long as you have a Prime membership.

Here's how to get started:

1. Go to Amazon.com and sign in to your account.
2. Click the "Prime" tab at the top of the page.
3. Under "Prime benefits," click "Photos."
4. Click "Get started with Amazon Photos."
5. Follow the on-screen instructions to upload your photos.

Once you've uploaded your photos, they'll be stored in the cloud and you can access them from any device with an internet connection. You can also share your photos with friends and family, or create albums and slideshows.

Here are a few tips for using Amazon Photos:

* To save space on your device, you can choose to automatically delete photos from your phone after they're uploaded to Amazon Photos.
* You can create albums to organize your photos by date, event, or subject.
* You can share your photos with friends and family by sending them a link to your album.
* You can create slideshows to share your photos with others or to enjoy yourself.

Amazon Photos is a great way to keep your photos safe and organized. With unlimited storage and easy-to-use features, you can enjoy your photos from anywhere.

**Reference articles:**

* [Amazon Photos: How to Get Started](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201910120)
* [Amazon Photos: Tips and Tricks](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202089350)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top