Tips How to Get Student Discounts and Perks with Prime

dangquang.huy

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Là một sinh viên, bạn có quyền truy cập vào nhiều loại giảm giá và đặc quyền, bao gồm cả những điều được cung cấp bởi Amazon Prime.Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Prime Video, Prime Music và Prime Reading.

Học sinh có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí sáu tháng, và sau đó, họ có thể đăng ký đăng ký hàng năm giảm giá 59,99 đô la.Đây là một thỏa thuận tuyệt vời, xem xét rằng giá thường xuyên của Prime là $ 119,99 mỗi năm.

Ngoài giảm giá cho các sản phẩm của Amazon, Prime còn cung cấp cho sinh viên một số đặc quyền khác, bao gồm:

* Miễn phí vận chuyển trên sách giáo khoa từ Amazon.com
* Giảm 20% Chọn các thiết bị Amazon, bao gồm Kindle, Fire TV và Echo
* Quyền truy cập độc quyền vào các giao dịch chính của sinh viên
* Truy cập sớm vào doanh số bán hàng ngày của Amazon Prime

Nếu bạn là sinh viên, hãy chắc chắn tận dụng lợi thế giảm giá và đặc quyền do Amazon Prime cung cấp.Đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn và có quyền truy cập vào một số dịch vụ giải trí và mua sắm tốt nhất hiện có.

** Dưới đây là một số liên kết đến các bài viết tham khảo mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Amazon Prime Student: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909140)
* [Giảm giá và đặc quyền của sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent...spa_suc_0?ie=utf8&utm_source=share&utm_medium
* [Amazon Prime Student Access vào Ngày Prime] (https://www.amazon.com/primestudent...1?ie=utf8&utm_source=share&utm_medium=ios_app

[ENGLISH]:
As a student, you have access to a variety of discounts and perks, including those offered by Amazon Prime. Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading.

Students can get a six-month free trial of Prime, and after that, they can sign up for a discounted annual subscription of $59.99. This is a great deal, considering that the regular price of Prime is $119.99 per year.

In addition to the discounts on Amazon products, Prime also offers students a number of other perks, including:

* Free shipping on textbooks from Amazon.com
* 20% off select Amazon devices, including the Kindle, Fire TV, and Echo
* Exclusive access to Prime Student Deals
* Early access to Amazon Prime Day sales

If you're a student, be sure to take advantage of the discounts and perks offered by Amazon Prime. It's a great way to save money on your purchases and get access to some of the best entertainment and shopping services available.

**Here are some links to reference articles that you may find helpful:**

* [Amazon Prime Student: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909140)
* [Amazon Prime Student Discounts and Perks](https://www.amazon.com/primestudent/lp/primestudentoffers/ref=sspa_suc_0?ie=UTF8&utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_campaign=share-ios-app)
* [Amazon Prime Student Early Access to Prime Day](https://www.amazon.com/primestudent/lp/primestudentearlyaccess/ref=sspa_suc_1?ie=UTF8&utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_campaign=share-ios-app)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top