Tips How to Get Student Discounts and Perks with Prime Membership

happykoala753

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Là một sinh viên, bạn có rất nhiều chi phí để tung hứng.Giữa học phí, sách và chi phí sinh hoạt, có thể khó khăn để kiếm được.Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể tiết kiệm tiền cho tư cách thành viên Amazon Prime với giảm giá và đặc quyền của sinh viên?

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và Prime Reading.Giá thông thường của Amazon Prime là $ 119 mỗi năm, nhưng sinh viên có thể nhận được mức chiết khấu $ 59 mỗi năm.

Ngoài phí thành viên chiết khấu, sinh viên cũng có quyền truy cập vào một số chiết khấu và đặc quyền của sinh viên độc quyền.Bao gồm các:

*** Giảm 20% cho Amazon Kindle Ebooks **
*** Giảm 10% cho Amazon Music Unlimited **
*** Truy cập miễn phí vào các giao dịch chính của sinh viên **
*** Thử nghiệm 6 tháng miễn phí của Amazon Prime Video **
*** Truy cập vào giảm giá độc quyền của sinh viên trên các mục chọn **

Để được giảm giá cho sinh viên trên Amazon Prime, bạn sẽ cần xác minh tình trạng sinh viên của mình với Amazon.Bạn có thể làm điều này bằng cách cung cấp địa chỉ email của trường hoặc bằng cách tải lên một bản sao của ID sinh viên của bạn.

Khi bạn đã xác minh trạng thái sinh viên của mình, bạn sẽ có thể đăng ký cho Amazon Prime Student và bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích.

Dưới đây là một số lời khuyên để tận dụng tối đa thành viên sinh viên Amazon Prime của bạn:

* Sử dụng vận chuyển 2 ngày cho các mặt hàng đủ điều kiện để tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mua hàng của bạn.
* Tận dụng dịch vụ phát trực tuyến video Prime miễn phí để xem phim và chương trình truyền hình.
* Nghe nhạc trên nhạc Prime mà không có quảng cáo.
* Đọc sách miễn phí với Reading Prime.
* Nhận giảm giá độc quyền cho sinh viên trên các mục chọn.

Amazon Prime Student là một cách tuyệt vời để sinh viên tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của họ.Với vận chuyển hai ngày miễn phí, truy cập vào Video Prime, Prime Music và Prime Reading, và giảm giá sinh viên độc quyền, Amazon Prime Student là bắt buộc đối với sinh viên với ngân sách.

** Bài viết tham khảo: **

* [Sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/amazonprimestudent)
* [Lợi ích của sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/student-benefits)
* [Giảm giá sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primestudent/student-discounts)

[ENGLISH]:
As a student, you have a lot of expenses to juggle. Between tuition, books, and living costs, it can be hard to make ends meet. But did you know that you can save money on your Amazon Prime membership with student discounts and perks?

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading. The regular price of Amazon Prime is $119 per year, but students can get a discounted rate of $59 per year.

In addition to the discounted membership fee, students also get access to a number of exclusive student discounts and perks. These include:

* **20% off Amazon Kindle eBooks**
* **10% off Amazon Music Unlimited**
* **Free access to Prime Student Deals**
* **Free 6-month trial of Amazon Prime Video**
* **Access to exclusive student discounts on select items**

To get the student discount on Amazon Prime, you'll need to verify your student status with Amazon. You can do this by providing your school email address or by uploading a copy of your student ID.

Once you've verified your student status, you'll be able to sign up for Amazon Prime Student and start enjoying all the benefits.

Here are some tips for getting the most out of your Amazon Prime Student membership:

* Use the 2-day shipping on eligible items to save time and money on your purchases.
* Take advantage of the free Prime Video streaming service to watch movies and TV shows.
* Listen to music on Prime Music without ads.
* Read books for free with Prime Reading.
* Get exclusive student discounts on select items.

Amazon Prime Student is a great way for students to save money on their everyday purchases. With free two-day shipping, access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading, and exclusive student discounts, Amazon Prime Student is a must-have for students on a budget.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/amazonprimestudent)
* [Amazon Prime Student benefits](https://www.amazon.com/primestudent/student-benefits)
* [Amazon Prime Student discounts](https://www.amazon.com/primestudent/student-discounts)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top