Tips How to Get Free Same-Day Delivery with Prime

phubinhle

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận giao hàng miễn phí cùng ngày với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nhưng bạn có biết rằng các thành viên Prime cũng có thể nhận được giao hàng cùng ngày miễn phí trên một số mặt hàng nhất định?

Đây là cách nhận giao hàng cùng ngày miễn phí với Prime:

1. ** Đảm bảo bạn là thành viên chính. ** Nếu bạn chưa phải là thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.
2. ** Thêm các mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng của bạn. ** Không phải tất cả các mặt hàng đều đủ điều kiện để giao hàng trong cùng ngày.Để xem nếu một mặt hàng đủ điều kiện, hãy tìm huy hiệu "Giao hàng cùng ngày" trên trang sản phẩm.
3. ** Chọn "Giao hàng cùng ngày" khi thanh toán. ** Khi bạn sẵn sàng thanh toán, chọn tùy chọn "Giao hàng cùng ngày".
4. ** Nhập địa chỉ giao hàng của bạn. ** Đảm bảo địa chỉ giao hàng của bạn đủ điều kiện để giao hàng trong cùng ngày.
5. ** Đặt hàng của bạn. ** Khi bạn đã nhập địa chỉ giao hàng của mình, bạn có thể đặt hàng.

Đơn hàng của bạn sẽ được giao trong cùng một ngày, miễn là nó được đặt trước thời gian giới hạn.Thời gian cắt khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn, nhưng thông thường vào khoảng 11:59 tối giờ địa phương.

** Lưu ý: ** Giao hàng cùng ngày chỉ có sẵn cho các mục chọn ở các vị trí chọn.Để xem việc giao hàng cùng ngày có sẵn trong khu vực của bạn không, hãy kiểm tra huy hiệu "Giao hàng cùng ngày" trên trang sản phẩm.

**Những bài viết liên quan:**

* [Amazon Prime là gì?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909110)
* [Amazon Prime chi phí bao nhiêu?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909100)
* [Làm cách nào để nhận được Amazon Prime miễn phí vận chuyển?] (Https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909120)

[ENGLISH]:
**How to Get Free Same-Day Delivery with Prime**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. But did you know that Prime members can also get free same-day delivery on certain items?

Here's how to get free same-day delivery with Prime:

1. **Make sure you're a Prime member.** If you're not already a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial.
2. **Add eligible items to your cart.** Not all items are eligible for same-day delivery. To see if an item is eligible, look for the "Prime Same-Day Delivery" badge on the product page.
3. **Select "Same-Day Delivery" at checkout.** When you're ready to checkout, select the "Same-Day Delivery" option.
4. **Enter your delivery address.** Make sure your delivery address is eligible for same-day delivery.
5. **Place your order.** Once you've entered your delivery address, you can place your order.

Your order will be delivered within the same day, as long as it's placed before the cut-off time. The cut-off time varies depending on your location, but it's typically around 11:59 PM local time.

**Note:** Same-day delivery is only available for select items in select locations. To see if same-day delivery is available in your area, check the "Prime Same-Day Delivery" badge on the product page.

**Related articles:**

* [What is Amazon Prime?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909110)
* [How much does Amazon Prime cost?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909100)
* [How do I get Amazon Prime free shipping?](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909120)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top